eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.413

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 588
Nummer: 413


<-Forrige . Indhold . Næste->

413.

6 Avg. 1610.

For at hæmme Slagternes Misbrug tillades det indenbys og udenbys Folk paa Torvedagene at sælge Kjød paa Nytorv til en bestemt Pris.

Wij effterskreffne Anders Michelsen, byefougid i Kiøbenhaffn, Christoffer van Norden, Hans Malm, borgere, och Mouritz Christensen, byeschriffuer her sammesteds, giøre alle witterligt, at aar 1610 mandagen dend 6 augustij waar skicket paa Kiøbenhauffns byetingh for os och dannemend flere, som dend dagh til thinge forsamlit waare, erligh mand Berendt thor Skyer, byes kemner her sammesteds, och waar i dagh hans fierde forfulde thingh, vdi huilcket hand i louligh things liud haffuer tilkiende giffuit, at efftersom nogen tidlang haffuer werit adtskillige klagemaal offuer slagterne her i byen, for de icke holde deris embede ved lige med oxekiød wdi Slagteboederne at selge, som en huer kand fange tilkiøbs for pendinge, huis nødtørffteligen behoeff giøris, men och haffue dennem vnderstaaet vden forloff at tage meere for kiødit, end aff øffrighed satt och sambtycht er. Vdi ligemaade befindis, at slachterne offte icke haffue wildt selge grapenbrad til dennem, som det begierit, vden de wille kiøbe lammekiød derhoes, huorvdoffuer fattige folck er sked forkordt, som icke begierit eller haffue raad thil begge schlaugs kiød at betalle. Och paa det sligh wordningh och misbrugh maa affskaffis, daa haffuer forskrefne Berendt thor Schyr paa weluise borgemestere och raads her sammesteds wegne, effter høye øffrigheds befallingh i samme fire thingdage offendtlig ladet affliuse och thilkiende giffue, at alle inden och wdenbyes folck, ingen vndertagit, saa mange det giøre wille, maa til wider beskeed lade hidføre til byen fersk kiød paa det nye Thorge sønden Raadhuusit och ingen andensteds at vdselge de thuende torgedage om wgen, som er onsdagh och løffuerdagh, til borgerne och alle andre, som kiøbe wille, dog at selge et schaalpundt gaat oxekiød for j Sk. och et schaalpund gaat lammekiød for ij Sk. danske och icke dyrere, vnder til børligh straff, indtil kiøbit anderledis sat worder, huilchet dennem aff slachterne her i byen (formedelst deris frihed) icke formeenis skal, huoreffter alle och huer kunde wide sigh at rette. Derom toges Tingsvidne.

Samtidig Afskrift i Raadstuearkivet.

I s.588

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jan 22 21:32:35 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top