eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.411

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 582-583
Nummer: 411


<-Forrige . Indhold . Næste->

411.

21 Feb. 1610.

Vedtægt om Borgervæbningen.

Artickle, huor effter Kiøbenhaffns borgere schulle dennom forholde, naar de worde tilsagde at were vdj røstning och mønstring, antegnit och meenigheden forelæst den 21 februarij anno 1610.

1. Alle och huer, som for røstning taxeris, ere affdeelte vdj roder, thj personner i huer rode, aff huilcke den tiende er forordnet till rotmester eller formand, och de nj, som ere hanns rotgeseller, schulle giøre sig paa det bæste och zirligste ferdig, naar thromen første gang omslaaes, saa at de kunde were wdj deris røstning tilstede huer for sin rotmesters dør, naar thromen anden gang omslaaes, vnder enn marcks brøde.

2. Naar thromen tredie gang omslaaes, schall huer rotmester met sine rotgeseller vdenn ald forhalning forføige seg for sin fendrichs losament met deris fulde waaben och werge, som de ere taxerit fore, huis hand det forsømmer, bøde fire marck.

I s.582

3. Siden schulle de schickeligen huer i sin led gaa aff byen eller staa paa de steder, som de bliffue forordnet, och schulle muschetterer och hagschøtter aluorligen were paamint icke at schyde, naar det forbudet er, vnder 4 Mk.'s bøder. Scheer och aff saadann schyden nogen schade eller wleiglighed, da ydermeere for sin gierning at straffis som wed bør.

4. Item naar de igienn i byenn indkomme, schall ingen træde aff sin led, men følge till platzen och were tilstede, naar hopmanden afftacker, vnder 4 Mk.'s bøder.

5. Der effter schall huer rotmester met sin rotgeseller plichtigh were først at følge deris fendrich till sit losament och siden samme rotgeseller at were deris rotmester till sit hus følgachtig och der tage affscheed, som de først forsamblede ware, och icke nogen at bortgaa, førend sligt scheed er, vnder 4 Mk.'s brøde.

6. Bliffuer nogen hiemme vden louglig forfald och øffrigheds forloff, bøde derfore 20 Mk.

7. Desligeste schulle alle och huer allworligen were forbudet, saa well førend de aff byenn vdgaa, som siden, at fratræde deris tilforordnet led eller sted, førend de haffue taget affscheed, som før er melt, jcke schulde de helder huerckenn paa gaderne eller i huse begiffue sig tildricks, paa det ingen wleiglighed der aff schall foraarsagis, men huer at holde sig edruelig och schickelig och were hopmanden och befelhebbere vdj alle billige maade hørig och lydig, saa frembt nogen findes her emod at giøre, schall derfore haffue forbrut xx Mk.

8. Sammeledes schall huer rotmester haffue flitig opseende met sine rodtgeseller, at deris naffne bliffue antegnit, som sig her emod forbrydendes worder, paa det bøderne des bedre kunde kreffuis aff dennom, som brøstfeldig ere, och komme till regenschab och deeling. Huis rodtmesterne herudinden findes forsømmelige och det schielligen beuises kand, schulle de sielff were plichtig de brøstfeldiges bøder at vdgiffue och betale. Och huis bøder i saa maade forbrydes och falde kand, schulle effter rotmesternis offuergiffne registere jndførdris och siden deelis thre schifftes, kongen och byenn den første part, hopmanden, fendricherne och befelichhebbere den anden, och alle rotmesterne den tredie part, huor effter huer kand wiide sig at rette och for schade at tage ware.

Indført i "Magistratens Vedtægtsbog" Bl. 190-91, i Raadstuearkivet.

I s.583

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jan 22 21:29:39 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top