eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.407

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 578-579
Nummer: 407


<-Forrige . Indhold . Næste->

407.

10 Juli 1609.

Bestemmelser om Høkere og Sælgekvinder.

Wy effterskreffne Anders Michelsen, byefougid i Kiøbenhaffn, Lauridtz Hansen, Peder Kniphoff, borgere, och Mouritz Christensen, byeskriffuer sammesteds, giøre alle witterligt, at aar 1609, mandagen dend 10 julij war skicket paa Kiøbenhaffns byetingh for os och mange dannemend flere, som dend dagh til tinge forsamlit waar, erligh mand Melchior Hansen, byes kemner her i staden, och waar i dagh hans fierde forfulde thing, vdi huilche hand i louligh things liud effter weluise borgemestere och raads her sammesteds befallingh haffuer ladet affliuse och thilkiende giffuet, at alle høckere och hugersker her i byen och vden for porterne boendis skulle were fortenckt effter gammel seduanne intet at kiøbe her paa thorgit til forprangh igien at vdhøckere, enten smør, lamb, gies, høns, ægh, gryn eller andet,

I s.578

førend klocken er slagen thi om dagen och da icke andensteds end paa thorgit och inden porterne at kiøbe, som det sig bøer, paa det borgerskabitt her sammesteds midlertid maa bekomme tilkiøbs, huad de thil deris huusis ophold behoeff haffue. Huo herimoed giør, skal haffue forbrudt huis de saaledis emoed forbud kiøbendis worder, och dertil bøde deris faldsmaal for wliudighed. Disligiste loed forbiude endnu som offte tilforne, at ingen hugersker eller fiskequinder maa staa med saldt eller fersk fisk ved stranden at vdhøckere, enten wed Fiskerbroen eller nogen andensteds langs stranden i kielder eller vden for, icke heller dermed paa thorget eller gaderne til bønderwogne at maa løbe, som offte skeed och beklagit er, men huer skal haffue fald for deris dørre her i byen eller paa Fisketorgit, huis de i saa maade wille affhende, och huad fersk fisk eller sild, som indføris i baade, skal selgis aff baadene, och de fisk, som hid indbæris i kurffue, skulle holdis fald paa det stæd ved Weigerhusit, som dennem forwiisendis worder, saafrembt de iche i ligemaade wilde haffue forbrudt huis fisk de haffue fald at selge, och derforuden for wliudighed at bøde deris faldsmaal, som førre er meldt, huor effter alle och huer, som sligt angaaer, kunde wide dennem at rette och for skaade at tage waare. Herom toges Tingsvidne.

Samtidig Afskrift i Raadstuearkivet.

I s.579

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jan 22 21:25:23 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top