eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.406

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 577-578
Nummer: 406


<-Forrige . Indhold . Næste->

406.

24 April 1609.

Privilegium for Stadens Vinkjælder.

Wi Christiann thennd fierde osv. giøre alle wetterligt, att effter som os elskelige borgemestere och raad her wdj wor kiøbsted Kiøbenhaffnn wnderdanigst haffuer ladet oss andrage oc till kiennde giffue, huorledis enn partt vdaff winførerne her sammesteds dennom

I s.577

allerede skulle lade forlude, at det forskrefne borgemestere och raad iche skulle motte tilstedis adskellige slags win baade rinsk, spansk oc andenn hisigh win oc fremmet drick wdj dieris stadtz kielder her sammesteds at indlegge oc vdtappe, formedelst denn forordning, wi nogenn tid sidenn forledenn om forskrefne winhandel naadigst haffue ladet wdghaa, met mindre det oc thennom wdj lige maade skulle were tilladt, da paa det saadann misforstanndt wore wndersaatter emellum maa forekommis, saa och effterdij forskrefne borgemester oc raadt her sammesteds wed dieris middell lader holde ett obett och almindelig winkielder, huor wdj met rete bøhr adskellige slags drick fall at holdis for en huer, bode jndbyggere och wdlenndere, som der effter kunde hende at spørge, dog for enn billig priis, haffue wi aff wor synnderlig gunst oc naade wndt, beuilget oc tilladt och nu met dete wort obne breff wnde, beuilge och tillade, at forskrefne borgemestere och raad her wdj forskrefne wort kiøbsted Kiøbennhaffnn och ingenn andenn maa vbehindret wdaff stads kielder och iche anndenstedtz lade selge oc vdtappe rinsk, spansk, allekandt win, Maluerseer oc alle andere slags heed win och fremmit drick, dog forskrefne woris wdgangne forordning her met vdj alle maade vforkrenncket, huor emod de alligeuell skulle werre forpligt wdaff alle slags win at selge den som reen oc wforfalsket ehr, saa frembt de iche der fore ville stannde til rette. Forbiudendis osv. Giffuet paa wort slodt Kiøpnehaffnn denn 24 aprilis 1609. Wnder wort zegnitt.

Christian.

Kongens Segl er paatrykt. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.578

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jan 22 21:23:57 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top