eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.405

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 577
Nummer: 405


<-Forrige . Indhold . Næste->

405.

27 Marts 1609.

Skifte skal ske førend Trolovelse og Vielse, og Lejehuse maa ikke udlejes til fremmede uden Øvrighedens Tilladelse.

Wij effterschreffne Anders Michelsen, byefougidt i Kiøbenhaffn, Johan Jellesen, Knud Hesselbiergh, borgere, och Mouritz Christensen, byeskriffuer her sammesteds, giøre alle witterligt, at aar 1609 mandagen dend 27 martij waar skichet paa Kiøbenhaffns byeting for os och mange dannemend flere, som dend dagh til thinge forsamlede waare, erligh mand Søffren Ibsen, byes kemmener her sammesteds, och war i dagh hans fierde forfulde thing, wdi huilche hand i Jouligh tings liud epter erlige weluise och welachte mends, borgemestere och raads befallingh haffuer affliust och thilkiende giffuet. Først at ingen throeloffuelse eller sammenwielse skall skee her i byen met nogen aff dem, huilchen part, mand eller quinde, som sidde med nogen arff inde i wskifft boe, børnegoeds eller anden arff, huad som heldst det were kand, inden eller wdenbyes arffuinger, førend de lougligen affskilder dennem dermed. Dernest at alle, som haffuer leyewaaninger inden eller wden her for byen liggendis, icke maa dennem bortleye til nogen wdenbyes fremmede folck, som achter sigh her at boesette, førend samme fremmede folck er thil forne aff øffrighed offuerhørde, huor fra de ere komne, huorledis de der ere fraaskilde, huad deris handtering er, huor aff de dennem nære wille, och derom haffuer frembwist deris richtige schudsmaal och skrifftlig beskeed, och siden worder meddeelt sedel eller forlouff fraa øffrighed, at dennem ere sambtyckte her at maa dennem boesette. Saa frembt nogen fordrister sigh her imoed at giøre, dend daa icke wil straffis derfor som ved bøer. Herom toges derpaa Tingsvidne.

Samtidig Afskrift i Raadstuearkivet.

I s.577

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jan 21 19:19:06 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top