eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.403

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 574-575
Nummer: 403


<-Forrige . Indhold . Næste->

403.

25 Maj 1608.

Christian IV udstæder Forpligtelse for den udvalgte Prins Christian til at stadfæste Kjøbstædernes Privilegier.

Wi Christian thend fierde osv. Giøre alle wetterligt, att effter som mieninge borgerschabet wdj Kiøbstederne her wdj wort rige Danmarck nu till denne almindeligh heredage her wdi wor kiøbsted Kiøpnehaffnn wed dieris afferdigte fuldmegtige och vdschudt wdaff en huer bye wed en wisse antall aff dieris middell nu samptligenn haffue

I s.574

eligerit och vdwaldt denn høybaarne første och herre her Christiann, arffuingh till Norge, hertugh wdj Slesuigh, Holstenn, Stormarenn och Detmerschenn, grefrue wdj Oldenborgh och Dellmenhorst, woris elskelige kierre sønn, till disse kongerigers, Danmarck och Norgis sampt des vnderliggendis provinders regieringh, dersom gud allemegtigste det saa haffde forseett, at hanns kierlighed wor død offuer leffuendis worder, effter det breffs och zeigels liudelse, de os wnderdanigst der jpaa giffuet haffuer. Tha haffue wi nu der emod paa wor kongeligh throe och ære loffuet och tilsagt, at saadann dieris beuillingh och wahll iche schall komme dennom eller dieris effterkommere till nogenn forkrenckelse paa dieris kiøpsteds preuilegier och friheder, och effterdj høybemelte woris elskelige kiere sønn formedelst hans kierligheds minorennitet och ringe alder nu iche, som wdj sligh fald denn fornødenhed wdkreffuer, med preuilegiers confirmation forbemelte borgerschaff kannd forsiunne, saa schall hanns kierlighed dog were forpligt, forind hanns kierlighed jndthreder wdj enn fuldkommenn regieringh, at confirmere och besegle mieninge borgerskabet wdj kiøpstederne her wdj rigett alle huis preuilegier och friheder, dennom aff oss och frembfarne koninger wdj Danmarck naadigst giffne ehre, effter som her wdj riget haffuer werit seduonligt och frembfarne koninger for hans kierlighed giordt haffue. Des till beder foruaringh, at saa fast och wbrødeligenn hollis schall wdj alle maader, effter som forschreffuit staar, haffue wi ladet henge wor kongeligh secret her neden fore och met egen hand vnderschreffuett. Giffuet och schreffuet paa wortt slodt Kiøpnehaffn thennd 25 maij anno 1608.

Christian.

Kongens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Trykt flere gange tidligere, se Reg. diplom. Nr. 5198.

I s.575

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jan 21 19:17:54 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top