eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.400

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 571-572
Nummer: 400


<-Forrige . Indhold . Næste->

400.

3 Jan. 1608.

Aabent Brev om Prins Christians Valg til Konge.

Wii Christian thend fierde osv. helse eder menige Danmarkis rigis raad, menige ridderskab, saa mange sigh frij och frelse kiende, bisper sampt capittelerne och det gandske cleresie, disligist kiøbstedmend och borgerskabit, som bygge och boe offuer alt wort rige Danmark, kierligen och euindelighen met gud och wor naade. Wiider, at wi wore riger Danmarck, Norge och alle des indbyggere till gaffn och beste haffuer for gott och raadsompt ahnseet, at den høgborne furste och herre, her Christian, arffuingh till Norge, hertugh wdj Slesuigh, Holsten, Stormarn och Ditmersken, greffue vdj Oldenburgh och Delmenhorst, wor elskelige kierre søn, bliffuer wdwahld och forordinerit till dette kongerigis regieringh sampt des vnderliggendis rige, lande och prouincier effter woris død och affgangh, och endogh wj gierne saae, at sligt waall aff menige wore wndersaate (saa mange saadan handlingh burde at offuerwere) enhellelighen och sambdregteligen paa it beleiligh sted skee kunde, saa ehr det dogh kundbar och en huer beuist, at saa mange folch och en sligh stoer forsamblingh icke forskriffues eller till gaffns holdis kand for rigens storhedtz skyld och dj mange prouincier der vdj ere, huilchet wden stor besueringh ooh wleilighed icke alle paa en sted kunde forskriffuis och henbeskedis, huorfore wj fornøden och raadsombt eragte, at de fire rigens stender, som ere rigens raad, ridderskabit, cleresiet och borgerskabit, nu i tide och saa snart dette wort patent er kundgiort,

I s.571

giører it vdskud paa et wisse ahntall personer aff huer stand vdj huer prouintz, som sligh fuldmagt haffue, aff den hele stand wdj huer prouintz, at huis dj personer, som vdneffnis till wdskud aff de andre, som hiemme bliffuer, vdj denne forskrefne sagh giører, besluter och for affskeder och met deris breff och segell tilsiger och loffuer, det wille de alle och samptligen huer stand och huer prouintze for sig och for deris arffuinger och effterkommere saa erligen, fast och wbrødeligen holde och effterkomme, lige som det war giort aff dennom sielffue och de alle haffde werit personligen tilstede. Och wille wj thill denne handlings ydermere befordringh forordinere nogle wore raad och gode mend, huilche skulle paa wore wegne denne forskrefne sagh med woris elskelige rigens stender handle och tractere, och huis wi da paa høgbemelte woris elskelige søns wegne loffuer och tilsiger, det wille wj aldelis holde, wdj gierninger effterkomme och med woris breff och segell bekrefftige, saa alle wore vndersaater dermet aldelis skulle were tilfridz och forsekrit, och effter sligh forskrefne leilighed thaa bede wj, wille och naadigst begiere aff forskrefne rigens stender, attj lader eders fuldmegtige och wdskud met nøiagtigh fuldmagt aff stenderne wdi huert land och provintz were tilstede her wdj wor kiøbsted Kiøpenhaffn trinitatis søndagh først kommendis, der woris naadigst proposition och meningh yderliggere at forfhare, och siden derom at forafskede och till en ende at forhandle, efftersom wor naadigst tilforsicht er till wore vndersaate, och som det riget mest till gaffn och forbedringh were kand. Wi thuiffler intet, at gud allermegtigste, som alle riger och regimenter haffuer i sin magt och wold och dennom forsuarer och wed magt holder wed gode regentere och øffriighed, skall till denne forhandlingh giffue sin naade, at althing maa skie hans hillige naffn thill ære, den høgborne vnge herre, woris elskelige kiere søn, och disse rigers indbyggere thill forfremmelse, gaffn och gode, heer effter forbemelte rigens stender sigh wille rette och forholde, huilche wi som wore kiere och tro vndersaater med ald kongeligh gunst och naade ehre til gedhan och beuoghen. Giffuet paa wort slot Kiøpenhaffn den 3 januarij anno 1608. Wnder wort signette.

Christian.

Kongens Segl er paatrykt. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.572

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jan 21 19:11:09 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top