eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.397

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 569-570
Nummer: 397


<-Forrige . Indhold . Næste->

397.

20 Okt. 1606.

Byens Maal for Drikkevarer skal rette sig efter den Kobberpotte, der hænger paa Raadhuset.

Wy effterschreffne Anders Michelsen, byefougid vdi Kiøbenhaffn, Francke van Dicken, Jacob Byg, Peder Christophersen, borgere, och Mauritz Christensen, byeskriffuer her sammesteds, giøre alle witter-

I s.569

ligt, at aar 1606 mandagen dend 20 octobris war skicket paa Kiøbenhaffns byeting for os och mange dannemend flere, som dend dagh thil tinge forsamblede waare, erligh mand Jeronimus Garbes, byes kemner her sammesteds, och waar i dagh hans fierde forfulde thing, vdi huilche hand med louglig things liud effter erligh, wiise och welachte borgemestere och raadmends befalingh haffuer offendtligh ladet affliuse och forkynde, at saamange Kiøbenhaffns, borgere och indbyggere, som haffue fald wiin, øll eller anden drich, skulle were fortenckt at holde ret och lougligh maal och at lade deris maale potter rette effter dend kaaberpotte, paa Raadhusit vdhenger. Saa frembt anderledis hereffter befindis, de daa der forre icke thilbørligen wil stande os thil rette. Herpaa waar forskrefae Jeronimus, Garbes et wuilligt things winde begierendis.

Samtidig Afskrift i Raadstuearkivet.

I s.570

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jan 16 19:33:00 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top