eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.395

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 567-569
Nummer: 395


<-Forrige . Indhold . Næste->

395.

3 Okt. 1606.

Borgemestre og Raad søge Kongen om at maatte faa Henstand med Opdæmningen af St. Jørgens Sø eller Hjælp af Kongen.

Stormechtige koning, hogbaarne første, aldernaadigste herre, E. K. M. naadigst schriffuelsse haffue wij met vnderdanigst tilbørlig reuerentz entfangen, som tilholder os at giøre forordningh, at den platz vdenn for Westerportt, som tilforne haffuer werit opstøffuet till enn søe, igienn bliffuer støffuet och met wand opfylt, byenn till

I s.567

gauffnn och goede. Huilckenn E. K. M. naadigst befalning wij som plichtig thro vndersaate gierne effterkomme wille, dog ere wij her hoes nødtrengeligen foraarsaget E. M. vnderdanigst at giffue tilkiende, huorledis byenn nogen tidlang haffuer werit besuerget met stoer pendings vdgifft, jcke alleniste gammell gieldt afflagt, menn och forbygget paa Raadhusset och andenstedtzs, huor byessenns husse haffue werit bygfeldige, jtem bekostet paa broer och weye inden och vdenn byen, for huilcket byen igienn er kommen vdj gieldt, och naar dette arbeide met forskrefne søe at opstøffue schall foretagis, siuffnes fornøden, at sluser och demninger, weye och broer der neden fore anderledes end som de nu forfindes wille forferdiges, saa at de om foraare och effterhøste kunde were stercke och faste nock, naar det er stoert wandlob, huor till os icke aldeenniste fattes tømmer, plancker och steenn, men och pendinge, huilcket byenn paa denne tidt icke haffuer i forraadt. Thillmet och, aldernaadigste herre och koning, paa det os icke schall tilleggis at haffue for woris personner ladet forskrefne søe vdschiere, da kunde wij icke forbiegaa E. K. M. vnderdanigst at berette, huorledes enn met naffnn Peder Holst, som war prior vdj Helliggeisthus closter, haffuer vdj det aar 1587 vnderstaaed seg den heele platzs paa closters wegne at tilægne, om winteren opstøffuede hand wandet, at det løb offuer demningen, och om sommeren loed hand det igienn vdsticke, saa hand lod slaa eng tuert och ende langs offuer denn gandsche søebondt, huorvdoffuer salige Christoffer Walckendorff och Axell Gyldenstiern paa den tidt effter gamble kongelige privilegier saa well som effter oldinger aff Solberg och Waldbye deris windissbiurdt haffue forhørtt sagen och met retten tilkient woris formendt borgemestere och raadt jorden paa byesenns wegne, och at Peder Holst haffde met wrett støffuet och igienn vdschaaret wandet, och da er aff dennom beuilget, at borgemestere och raadt motte jndgraffue byessenns eigendomb fra de fattiges, effter som deris beseglede pergaments domb, der om tilstede findes, widere jndeholder. Och effterdj, aldernaadigste koning, det haffuer seg i sandhedt icke anderledes met forskrefne jndhegnede platz och byessens leiglighedt, end som nu er melt, da bede wij vnderdanigst, at E. K. M. naadigst wille werdes till enten at lade met samme arbeide haffue anstand, at byenn till des behoff kunde samble nogenn forraadt eller och, om det endeligen schall begyndes, E. K. M. da naadigst wille byen derudinden tilhielp komme effter E. M's. naadigst behag och wilge, wij met borgerschabet wille os tilbørligen willig finde lade effter woris effne och formue, huilcket gud kiende, den wij

I s.568

E. M. till et løcksaligt fredligt och langwarigt regiment altidt wille befalet haffue, och ere her paa naadigst giensuar vnderdanigst forhobendes.

E. K. M. vnderdanig ydmyge plichtig thro
thiennere, borgemestere och raad-
mend i Kiøbenhaffn.

Afskrift paa Papir i Raadstuearkivet. Udenpaa: læst paa Kiøbenhaffns raadhus oc sambtøcht aff b. och raad fredagen den 3 octob. 1606.

I s.569

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jan 16 19:30:51 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top