eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.394

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 567
Nummer: 394


<-Forrige . Indhold . Næste->

394.

29 Sept. 1606.

Magistraten bestemmer, at de 200 Dlr., som Kongen gav før Jordskylden af de af ham kjøbte Haver (se Nr. 390), skal vedblive at være en samlet Sum.

Wij borgemestere och raadmendt vdj Kiøbenhaffn, Peder Staffensen och Jeronimus Garbes, byes kemnere sammesteds, giøre witterligt, at effter som stormechtige, hogbaarne første och herre, her Christiann den fierde osv., haffuer ladet affkiøbe nogne woris mettborgere och jndbyggere enn och fyrgetiufge hauffuer, liggendes vdenn Nørre och Øster poerte her for Kiøbenhaffnn emellum byesens Nørregraff och Thægelgaarden, och paa det byenn aff samme hauffuers jordschyld intet schall forkortes, da haffuer hogbemelde Kong. Maiet. naadigst ladet os for forskrefne hauffuers och hauffuestræders jordschyld wederlegge och offuerantworde thre hundrede goede enckinde daler, som schall werre enn euig hoffuetstoell och hoes en wisse och wederhefftig borger her i byenn paa rente vdsettis, saa at byessenns kemnere, som nu ere och her effter kommendes worder, altid maa och schall der aff lade vpbære paa byesens wegne den tilbørlig rente vdj stedit for forskrefne jordskyld, huilcke pendinge icke her effter till nogen anden brug end Kiøbenhaffnns bye till gauffnn och bæste forwendes schall. Thj lade wij paa byessenns wegne hogbemelte, Kong. Maitt. och cronnen for samme en och fyrgetiuffge hauffuers jordschyld her mett vnderdanigst were quiterit. Thill windissbiurd haffue wij ladet trøcke woris stads secret hoes forskrefne byeskemners besegling hengindes her neden fore. Giffuet vdj Kiøbenhaffnn sanctj Michels dag anno 1606.

Nota. Vnder samme hogbemelte Kong. Maiets. hauffuers frij kiøbelse er her stadtholder erlig welbyrdig Breide Rantzow och hans arffuinge aff borgemestere och raad beuilget och sambtøcht at maa frij vdenn jordschyldt beholde hans hauffue liggendes norden nest optill kongens det store murede Seilhus.

Indført i »Magistratens Vedtægtsbog« Bl. 71, i Raadstuearkivet.

I s.567

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jan 16 19:29:24 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top