eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.391

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 565
Nummer: 391


<-Forrige . Indhold . Næste->

391.

21 Juni 1606.

Borgerne skulle opgive de Gæster, der skulle udrede Gæsteskud.

Wy effterschreffne Anders Michelsen, byefougidt i Kiøbenhaffn, Peder Andersen, raadmand, Jeronimus Garbes, byes kemmener, Jacob Bygh, borger, och Mouritz Christensen, byeskriffuer her sammesteds, giøre alle witterligt, at aar 1606 mandagen dend 21 junij war skicket paa Kiøbenhaffns byeting for os och mange dannemend flere, som dend dagh til tinge forsamblede waare, fornumstigh mand Chresten Thøgersen, wachtskriffuer, och waar i dagh hans fierde forfulde thingh, vdi huilche hand med louligh tingsliud paa erlig, wiise och welachte borgemestere och raads her sammesteds wegne effter deris befallingh haffuer affliust och forkyndet, at saa mange borger och indwonner her i Kiøbenhaffn, som huuse och herberge fremmede kiøbmend och liggere, huilche her i landet och staden bruge deris handteringh och kiøbmandskab, skulle strax de ankomme offuergiffue deris naffn hoes bemelte borgemestere och raad, saa at byens kemner dis bedre kand wide at affordre dennem deris giesteskud effter privilegierne. Saafrembt nogen herudinden findis forsømmeligh, de daa der forre icke wii stande till rette, som ved bøer, och sligh giesteskud sielff til byen vdgiffue. Herpaa waar forskrefne Christen Thøgersen paa bemelte borgemestere och raads wegne it wuilligt thingswinde begierendis osv.

Samtidig Afskrift i Raadstuearkivet, med Tilføjelse, at det læstes for Menigheden paa Raadstuen Lørdagen 27 Juni 1607.

I s.565

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jan 16 19:23:46 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top