eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.389

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 563-564
Nummer: 389


<-Forrige . Indhold . Næste->

389.

14 Feb. 1606.

Skjøder til Kongen paa 25 Haver mellem Øster- og Nørreport, hvoraf Rosenborg Slot og Have opstod. Jfr. Nr. 393.

Jeg Claus de Valle, borger och induonner her vdj Kiøpenhaffn, kiendis och giør for alle witterligt med dette mit obne breff aff min frij willege och welberod huff adt haffue soldt, skiødt och alldiellis affhenndt och nu med dette mitt obne breff sellger, skiøder och

I s.563

aldiellis affhender fraa mig och mine arflfuinger och till den stormechtige, høigbaarne første och herre her Christian den fierde osv. en min hauge vdenfor Nørreport osv. Des till ydermeere och krafftiger foruaringh haffuer ieg hengt mit signett her neden forre och med egen hånd vnderschreffuit. Giffuit och skreffuit wdj Kiøpenhaffn den 14 februarii anno 1606.

I sælandske Registre, XV, 71-73, hvor Skjødet fra Morten Krol findes indført og derpaa Navnene paa de andre Sælgere, omtales disse Havers Beliggenhed i Stræder og deres Kjøbesum paa følgende Maade: Wdi det strede stadtholders haffue ligger er først vd thiil Tegelladen: Valentin Hopmand 1000 Dlr., Claus de Waall 70 Dlr., Brede Randtzou foruden bygning, Oluff Mortensøn met bygning 800 Dlr., Jens Murmester, paa hiørnit thill grafwen, foruden bygning 142 Dlr., Frandz Rymund Trommeter met bygning 70 Dlr., Nicolaj Suab foruden bygning 350 Dlr., Jørgen Buntmager met bygning 250 Dlr. Vdj det andet strede: Mette Peder Skonings met bygning 70 Dlr., Jens Bodzmandt met bygning 70 Dlr., Niels Guldsmed foruden bygning 120 Dlr., Rasmus Jslender 115 Dlr., Michell Rustmester 110 Dlr., Matthias Apotecker vden bygning 300 Dlr., Dirick Rustmester 130 Dlr., Matthias Apotecker paa sin anden haffue 100 Dlr. Paa den anden side emod: Michell Wibe foruden bygning 800 Dlr. Wd thill graffuen igien paa hiørnet: Søffren Lademager met thoe boeder och met bygning 120 Dlr. Vdj det tredie strede: Niels Rackløff met bygning 100 Dlr. Oluff Mortensen Lillø haffue foruden bygning 70 Dlr. Vd thill graffuen igien: Niels Kleinsmid met femb boeder 500 Dlr. Vdi det fierde strede: Skipper Brønnell 100 Dlr., Skipper Niels Malmø 100 Dlr., Jens Aalborg 50 Dlr. Morten Krols Haves Beliggenhed sees ikke. Sammesteds findes Betalingen angivet, som Kongen lovede at udrede til Mikkelsdag, nemlig til Morten Krol 3000 Dlr.; de andres Salgssum er sat ovenfor ved deres Navne.

Skjøderne findes i Orig. i Geh. Ark.

I s.564

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jan 16 19:22:20 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top