eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.385

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 561-562
Nummer: 385


<-Forrige . Indhold . Næste->

385.

18 Juni 1599.

Høkersker maa kun holde Udsalg foran deres Boliger. Fremmede maa ikke udhøkre Fødevarer ved Stranden i smaa Partier.

Wy effterschreffne erligh mand Hans Madtzen, byes kemmener her sammesteds, wdi louglig thingsliud effter borgemestere och raads befallingh affliuste och gaff tilkiende, at aldelis ingen hugersker skall effter denne daugh staae wed stranden eller paa nogen wlouglige stæder med deris høekerj fald, icke heller at opkiøbe enten ved stranden eller andensteds, huis fal kommer, och det borgerne igien thil forprangh vdselge, men huer skal were fortencht at holde fald for deris døre, som de boe, huis de haffue at selge, och icke andensteds. Sammeledis

I s.561

skal icke heller her effter tilstædis nogen fremmede at vdhøekere her ved stranden flesk, jster, gryn, sild eller andit sligt ved schillinger, som en part allere[de] giort haffue, men det at selge effter byens vecht ved hele eller halffue skippund, saa och ved hele eller halffue thønder eller fierdinger. Huo sigh fordrister herimoed at giøre, da skal det, som de vdi saa maade vdhøekere, were forbrudt thil Hospitalit her sammesteds. Och waar her i daugh opkaldet meste parten alle hugersker her i byen, som dette saaledis hørde affkynde, och bleffue befalit dennum dereffter at rette och forholde, huorpaa forskreffne Hans Madtzen et wuilligt thingswinde waar begierendis.

Afskrift i Raadstuearkivet efter den ikke mere tilværende Tingbog under 18 Juni 1599.

I s.562

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jan 16 19:15:37 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top