eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.384

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 561
Nummer: 384


<-Forrige . Indhold . Næste->

384.

14 Okt. 1596.

Christian IV tager Staden under sin Værn og stadfæster dens Privilegier.

Wii Christiann thendt Fierde medt gudtz naade Danmarckis, Norgis, Wendis och Gottis koningh, herttug wdj Slesuig, Holstenn, Stormarnn och Diittmerskenn, grefue wdj Oldennborg och Delmenhorst, giøre alle witterligtt, att wij aff wor synnderlig gunst och naade haffue thagett, annammett och wnndfangett, och nu med dette wortt obne breff thage, annamme och wnndfange wor kiøpstedtt Kiøpnehauffnn med borgemestere, raadmennd och meenige borgerre thersammestedtz wdindenn wor konngelige hegnn, wernn, fredtt och beskermelse, besønnderligenn att wille beskierme, forsuare och fordagtinnge till alle rette. Sammeleedis haffue wij aff samme gunst och naade fuldbyrdt, samtøckit och stadfest och nu med dette wort obne breff fuldbyrde, samtøcke och stadfeste alle dj frijheeder och priuilegier, som dennum aff wor kierre herre fader, sallig och hogloufflige jhukommelse, saa well som och aff alle anndre worre forfedre konninger wdj Danmarck naadeligenn wiindtt och gifuenn ere, wedt thierris fulde magtt att blifue, wed alle thierris ordtt, puncter och arthickle, som dj wdj alle maade wduiser och indeholder. Forbiudenndis alle, ehuo dj helst ere eller werre kunde, zerdellis worre fougetther, embidtzmennd och alle anndre forskrefne wor kiøbstedtt Kiøpnehaufnn med borgemestere, raadmennd och meenige borgere der sammestedtz, effter som forschreffuitt staar, att hinndre eller wdj nogre i maade forfanng att giørre, wnnder wor hyldeste och naade. Giffuit paa wortt slott Kiøpnehaufn thendtt 14 octobris anno 1596 wnder wort zignett.

Christian.

Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Kongens Segl hænger under.

I s.561

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jan 16 19:14:14 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top