eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.382

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 559-560
Nummer: 382


<-Forrige . Indhold . Næste->

382.

18 Dec. 1595.

Skjøde paa en Grund vesten for Helliggejsteskirke.

Wij borgemestere och raadmendt i Kiøbenhaffn, Johan Bardskier och Seffren Lademager, byes kemner sammestedtz, giøre alle witterligt: Effterthj meenige borgerskab haffue thennom beklaget, at the høckerske boer, som nogen thidlang haffue verit holdet paa en byesens jordt vesten for Helliggiesthus kircke her i Kiøbnehaffn, skall

I s.559

vere thennom paa thieris nærings brug till affbreck och schade, tha haffue wij sold och affheendt och nu met thette vort obne breff selge och aldelis affheende fra Kiøbnehaffns bye och till erlig och vellforstandig mandt Claus Roggentin buntmager, borger her sammestedtz, hans hustroe Vrsulla Pouelsdaater och beggis thieris arffuinge en part aff same, jordt liggendes østen nest vp till Claus Roggentins egen gaardt vdj Closterstrede och vesten for byesens gang och strede, som løbber fra thet gamble Fisketorg och vptill Graabrødre, och er lengden paa same støcke jordt aff sønder i nør fra Daniel Buntmagers laage och till Henrich Roggentins hiørnehus thiqge halff siuffuende siælandske alne, ringer iij fingere breed, breden paa thendt søndre ende vdmet Daniell Buntmagers jordt aff vester i Øster aate alne et quarteer, breden paa thendt nørre ende vd met Henrich Roggentins mur aff vester i Øster nij alne et quarter, ringer iij fingers bred, huilcken forskrefne jordt och grundt vdj forskrefne lengde och breede, vppe och nedre, som thendt nu forfunden er, bemelte Claus Roggentin, hans hustroe och thieris arffuinge skulle haffue, nyde, bruge och beholde osv. Thill widnisbyrdt haffue wij ladet thrøcke voris stadtz secret hengindis hos forskrefne stads kemneris besegling her neden fore. Giffuit i Kiøbenhaffn thend 18 decembris anno 1595.

Af »Magistratens Vedtægtsbog« Bl. 65-66 i Raadstuearkivet.

I s.560

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jan 16 19:12:53 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top