eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.380

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 558-559
Nummer: 380


<-Forrige . Indhold . Næste->

380.

30 Juli 1595.

Jørgen Rosenkrands kjøber Jordskylden af nogle Haver udenfor Byen imellem Nørre og Øster Port.

Wij borgemestere och raadmendt vdj Kiøbnehaffn, Johan Bardskier och Seffren Lademager, byes kemner sammestedtz, giøre alle witterligt, at effter som erlig och welbyrdig mandt Jørgen Rosenkrantz till Rosenholm, Danmarcks rigis regierings raadt och høffuetzmandt paa Kalløe slott, haffuer affkiøbt voris metborgere Seuerin Lademager, Peter Brenning, Anders Florits, Baltzer Wognmandt, Jacob Gigler och Dorethe Hans Oluffsens sex thieris hauffuer och hauffueparter liggendes her for byen emellum Nørre och Øster poerte, aff huilcke tillforne gaffues byen aarligenn siuff marck fire schilling ij alb. til jordskyldt, huilcke hauffuer hand nu haffuer ladet indplancke till en anden hauffue, affgangne Hans v. Slessien fordum tilhørde oc bemelte Jørgen Rosenkrantz nu i vere haffuer, som boglærde mandt doctor Niels Hemingsen tillforne haffuer kiøbt frij for jordskyldt, tha haffuer forbemelte Jørgen Rosenkrantz ladet handle met os oc byesens kemner, at handt for forschrefne sex hauffuers jordskyldt haffuer fornøiget forskrefne Johan Bardskier paa byesens vegne xx enckende daler, som handt met sit regenskab vider forklare skall. Huor fore wij effter saadan leiglighedt haffue ondt och beuilget och nu met thette vort obne breff for os och voris effterkommere borgemestere, raadmendt och byesens kemner onde och beuilge velbemelte Jørgen Rosenkrantz, hans kiere husfrwe frw Dorethe Lange och begges thieris arffuinge forskrefne sex hauffuer och hauffue parter wden jordskyldt at haffue, nyde, bruge och beholde till euig thidt, vdj lengde,

I s.558

wiide oc brede, som the nu indhegnit och forfundne ere, dog ther som saa skeede, at forskrefne hauffuer nogen thidt her effter skulle selges och affhendes fra forbemelte Jørgen Rosenkrantz, hans husfrwe eller thieris arffuinge, skulle the met thieris grundt och frihed først tilbiudes os eller voris effterkommere borgemestere, raadtmendt och kemner her sammestedtz paa byesens vegnne, och byen tha at skall vere thennom for nogen anden nest for ett skielligt werdt effter wuildige darinemendtz vorderingh. Thill widnisbyrdt haffue wij ladet thrycke voris stadtz secret hos forskrefne kemners besegling her neden fore. Skreffuit i KiøbenhafFn thendt 30 julij anno 1595.

»Magistratens Vedtægtsbog« Bl. 65, i Raadstuearkivet.

I s.559

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jan 13 20:35:03 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top