eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.378

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 556-557
Nummer: 378


<-Forrige . Indhold . Næste->

378.

3 Okt. 1594.

Borgemester Oluf Mortensen bevilges paa Livstid en Blegdam og 2 Fiskedamme udenfor Jermers Skandse.

Wii borgemestere oc raadmendt udi Kiøbenhaffn giøre witterligt, at wii endrechteligen for os och woris effterkommere borgemestre och raad hersammestedz haffue ondt och beuiliget woris medborgere

I s.556

erlig och welacht mand Oluff Morttensen borgemester en blegdam och thuende fiskewand liggendis vnden [vden?] byens grauffue thuert emod Jermers schandtze at haffue, bruge och beholde til sitt nøtte och beste udj sin liffs tid eller saalenge hand er udj denne sin bestillinge. Och effterdj samme pladz nu findis wheignet och fast øde, haffuer forschrefne Oluff Mortensen med saadan forbehold den anthagit, att huis hand derpaa bekoster med bygning, plancheuerch och graffuer eller anden heffd, som beuislig findis kand, skall hannom eller hans arffuinger jgien wedderleggis och bethallis endten aff os eller woris effterkommere sambtlige eller huilchen raadz person den effter hannom jgien bekommer, vden forhindring i nogre maade. Att det forskrefne saa wrygeligen holdis skall, haffue wij forbemeldte huer sit naffn med egne hender vnderskreffuen. Actum Kiøbenhaffnn den 3 octobris anno 1594.

3 Borgemestre og 7 Raadmænd have underskrevet. Indført i »Magistratens Vedtægtsbog« Bl. 64 i Raadstuearkivet.

I s.557

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jan 13 20:33:18 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top