eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.377

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 555-556
Nummer: 377


<-Forrige . Indhold . Næste->

377.

20 Juni 1593.

Skjødebrev paa en Grund ved det gamle Fisketorv.

Wij borgemestere och raadmendt i Kiøbenhaffn, Michell Thomasen och Niels Jensen Randers, byes kemnere sammestedtz, giøre witterligt, at effterthj the høckersche boder, som nogen thidlang haffuer werii holdet paa en byes jord vesten for Hellig Giesthus kircke her i Kiøbenhaffn, som meenige borgerskab haffue beklaget thennom paa thieris nærings brug at vere till affbreck och schade, tha haffue wij paa Kiøbenhaffns byes vegnne sold och affheendt och nu met thette vort obne breff selge och aldelis affheende fran Kiøbenhaffns bye och till erlig och wellforstandig mandt mester Michell Møller, bardskier, borger her sammestedtz, hans hustroe Birgethe Jørgensdaater, begges thieris børn och arffuinge enn part aff same jord och grund, som er frij eigendom, liggendes østen nest vp till hans egen

I s.555

gaardt vd till thet gamble Fiske thorg her sammestedtz oc vesten langs vdmet byesens gang och strede, som løbber emellum same jord och thendt byes waaning, Frantz Christiernsen iboer, som er vdj sin lengde igiennom jorden fra adellgaden, som kaldes thet gamble Fiskethorg, aff sønder och i nør indtill Frantz Bagers nordest hiørne stolpe halffierdesindtz thiuge halffanden alne et quarter, breden vdtill adellgaden eller gammell Fiskethorg fra mester Michels eget huses hiørne vdj Øster halffniende alne et quarter, saa at byen emellum thenne jord och thendt waaning, Frantz Christiernsen iboer, haffuer igien beholden till en frii indgang fran adellgaden thre siellandske alne, breden mit offuer jorden lige thuert offuer, som the nye steenboder slipper, paa thend sønder ende aff wester i Øster er siuff alne et quarter, breden paa thend nørre ende aff same jordt fran Frantz Bagers thend nordeste hiørne stolpe oc till mit paa stredet er siuff alne et quarter, huilcken forskrefne platz oc jordfrij grund vdi lengde oc breede, vppe och nedre, som thend nu affmaald och forfunden er, bemelte mester Michell Møller, hans hustroe och thieris arffuinge skulle haffue, nyde, bruge och beholde, till euindelig jordfrij egendomb eige skullindes. Dog hand paa same frij jord skall vpsætte et mured hus vd thill gaden met en mured huelling offuer the thre alne jord nest Frantz Christensens waaning och lade en erlige skatteborger besidde same hus, som ther aff aarligen kand holde och vdgiffue kongelige och byes thynge, effter som hand sielff vedthaget haffuer. Och kiendes wij os och woris effterkommere borgemestere, raadmendt och byes kemnere ingen ydermere lod, deel eller rettighed vdj eller till forschreffne jordt oc grundt effter thenne dag at haffue, forthj wij ther fore paa byesens vegne haffue annamet och vppebaaret fyldeste och fuld wærdt aff forschreffne Michell Møller effter dannemendtz vordering, som ydermere vdj byesens regenskab skall bliffue forfattet o. s. v. Thill widnisbyrdt haffue wij ladet trycke voris stadtz secret hengindes hos forschrefne byes kemners beseglinge her neden fore. Giffuit i Kiøbenhaffn thendt xx junij aar mdxciij.

Indført i "Magistratens Vedtægtsbog" Bl. 64-65 i Raadstuearkivet.

I s.556

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jan 13 20:32:13 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top