eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.376

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 554-555
Nummer: 376


<-Forrige . Indhold . Næste->

376.

22 Jan. 1592.

Det forbydes Amagerne at kjøbe paa Kjøbenhavns Akseltorv.

Wij Christian dend Fierde giøre alle witterligt, at epter at os elskelige borgemestere och raadmend her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn paa deris egne och meenige borgeris wegne her sammesteds

I s.554

haffuer giffuit thilkiende, huorledis wore oc cronens vndersaatte paa Amager skulle dennom vnderstaae, naar axelltorffue holdis her sammesteds vdi byen, at kiøbe dennom adtskillige slaugs waare, som bønderne hid till kiøbs indføre, lige saa friit som borgerne, huilcket de formener at ske och handlis emoed deris privilegier och friheder och at were dennom paa deris borgeligh næringh och bieringh til stoer hinder och brech och schaade, vnderdanigste begierendis, at wij naadigst slige deris wleilighed affuerge och dennom med deris stadts privilegier hantheffue, da haffue wij naadigst dend leilighed betencht och hermed alluorligen och strengeligen wille haffue budit och befallit, att aldelis ingen aff wore oc cronens vndersaatte paa forskrefne Amager skulle effter denne daugh kiøbe eller thilforhande sig nogen waare aff bønderne, som did til byen och torffuit tilkiøbs indføre, vndertagit thømmer, thræfangh, wognhiul och thil des behøringh, eller det andet alt sammen, som de til deris husis ophold wille kiøbe, skulle de kiøbe aff borgerne her vdi byen. Saafrembt nogen herimoed giør, efftersom forskreffuit staar, och klage der paa kommer, wij daa det icke hoes dennom tilbørligen skulle wide at straffe lade, her effter sigh alle och huer kunde wide at rette och for schade at tage ware. Giffuit paa wort slott Kiøbenhaffn dend 22 januarij 1592. Vnder wortt signet.

Høigbemelte wor allernaadigste vdualde herre printz och konninghs thilforordnede regierings raad Niels Kaas, Peder Munck, Jørgen Rosenkrantz.

Gammel Afskrift i Raadstuearkivet. .

I s.555

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jan 13 20:30:27 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top