eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.374

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 553-554
Nummer: 374


<-Forrige . Indhold . Næste->

374.

20 Nov. 1587.

Sælgekoner maa ikke gaa ind i Folke Huse, men henvises dels til Paltemarked ved Frue Kirke, dels til det ny Fisketorv.

Wii effterschreffnne Jørgenn Benndtzsen, byefougidt vdj Kiøpnnehauffnn, Jacob Seffrennsenn, Claus Ryther, borgemestere, Oluff Mortensen, Hennrick vann Møsenn, Hanns Dall, raadmenndt, och Morthenn Torckelsenn, byeschriiffuer samestedtz, giør alle witterligtt, att aar effther gudtz biurd mdlxxxvij manndagenn thennd 20 dag nouembris paa Kiøpnnehauffnns byetinng vor skickett for os och mannge dannemend flere, som thennd dag till thinnge forsamblede wore, erlig welforstandiig mandt, Knudtt Hannsenn, borger och byes kiemtnener her samestedtz, och vor i dag hanns fierde forfulde tinng, vdj huilcke hannd med lougliigt thingsliudt paa Kiøbnnehauffnns stadtz wegnne haffuer affliust och forbødett alle the hugerske, som gaa omkrinng her udj byenn med sølff, kleder, klede, lerritt och anndre wahre att selge, att the icke saa skulde inndgaa vdj gott folckes huse ther med, som the enn thiidlanng giortt haffue, menn thett affstaa, och med saadanne wahre skulle the sidde wed wor Frwe kircke, som Paltemarckett holdes, och inngen andennstedtz. Sameledes bleff forbudett, att alle the hugerske, som sidde eller staa paa gadernne med fethaliie, løg, rødder, eble, perer, nødder och andett sligtt, skulle her effther icke lade thennum finnde med saadanne wahre att holde fall vdenn paa thett nye Fiskethorff, ther skulle the leige boeder och holde sliig wahre fall wdj, vdenn huis the kunde holde fall paa thieres egenn winndue. Herpaa wor forskrefne Knudt Hansenn paa Kiøpnnehauffnns stadtz wegnne ett wuildigtt thinngs windne begierenndes, huortill vdmelthes aff fougdenn, forskrefne Jørgen Benntzsen, thisse efftherschreffnne tholff dannemend, som ere Chrestenn Seffrensen, Niels Lauritzsenn, Peder Staffensen, Peder Huid guldsmedt, Matz Thommesen, Jenns Chrestennsen, Gert Bus perlesticker, Torbenn Erichsenn bager, Hanns Piill, Nicolaus Seigermager, Niels Seffrennsen och Niels Jacobsenn, huilcke forskrefne xij dannemendt ther vdginnge aff thinnget vdj beraad och welberaade igienn indkomme och alle enndrechteligenn med en røst windnede, sagde och suore paa thieres guode thro, siele och rette

I s.553

sanndhedt, att the hørde och souge same dag, adt thette things winndne saa lougliigenn giick och four inden alle fiire stocke paa forskrefne Kiøpnnehauffns byetinng i alle maaade, som før er rørtt, och wor inngen giensiigelse ther imod i nogre maade. Till winndnisbiurdt haffue wij ladett trøcke woris signeter neden for thette wortt obnne breff, giffuit aar och dagh som forschreffuidt staar.

7 Segl ere paatrykte. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet. Udenpaa: Om Lusethorg høckerske, fethalig høckerske.

I s.554

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jan 13 20:27:32 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top