eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.372

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 549-550
Nummer: 372


<-Forrige . Indhold . Næste->

372.

17 Sept. 1587.

Forbud mod at holde Svin.

Wij Frederich dend anden giøre alle witterligt, at eptersom wij komme vdi forfaringh, huorledis nogre wore vndersaatte vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn dennem vnderstaar at holde suin der vdi byen, baade paa stie och ellers omkringh gaaendis och os tilforn er tilsinde ført, som wij och sielff derfor vden wel kunde betenche, at huor i saa maade, synderlig vdi en enge bygd kiøbsted och stor forsamlingh suin holdes, deraff foraarsagis och kommer en ond och forgifftig lufft, huoraff widere følger pestilentze, siugdomb och anden soet, huilche

I s.549

siugdcm vden thuiffuel aff samme aarsage vdi forskrefne wor kiøbsted Kiøbenhaffn meere end andensteds nogne aar forleden effter anden regierit haffuer, huorfor wij octi thilforne haffue ladet wor obne forbuds breffue vdgaae, at ingen suin skulle sammesteds holdis, huilchen wor forbud wij nu formercke, effter som forschreffuit staar, icke. at effterkommis, meden modtuilligen att forachtis och offuerthrædis, da wille wij endnu hermed strengeligen och aluorligen forbudit haffue alle wore vndersaatter, saauel borgemestere och raadmend, som menige borgere och indbyggere vdi forskrefne wor kiøbsted Kiøbenhaflfn, ehuo de heldst ere eller were kunde, at haffue och holde nogen suin der vdi byen inden byes mure och wolde, meden huilche der vdi byen ere boendis, och nogen suin wilde haffue och holde, de skulle dennum holde wden byen. Befindis nogen, effter dette wort breff bliffuer sambtøckt, heremoed at haffue och holde nogen suin der inden byen, enten paa stie eller i andre maade, da skulle de dermed haffue forbrudt til byen for huer gangh, saadann deris modtuilligiied skeer, xl Mk., hvilcke byens kemnere skal opbere och foruende thil befestningens bøgningh. Thil med skulle och samme suin were forbrudt til det almindelighe hospitall dersammesteds. Bedendis och strengeligen och aluorligen bydendis borgemestere, raadmend och byefougid vdi forskrefne wor kiøbsted Kiøbenhaffn, at de lade hermed haffue thilsiun och holde heroffuer, som det sig bør. Saa frembt bespørgis at forskrefne borgemestere och raadmend frembdelis, som thil des skeed er, icke allene see med nogen igiennem fingre, meden och sielff vnderstaae dennoin herimoed at giøre och holde suin der vdi byen, da skulle de, huilche det skielligen offuerbeuisis kand, icke alleniste straffis paa dend brøde, som forskreffuit staar, meden och synderligen stande os thil rette, som de modtuillige icke haffue hafft wor bud och befallinge vdi acht, saa och at de sielff, som ellers skulle holde der offuer, haffue ladet dennom der imoed forlyste. Hereffter sigh alle och huer mue haffue at rette och wide for schade at tage waare. Giffuit paa wort slott Andtuorskou dend 17 septembris anno 1587. Vnder wort signet.

Gammel Afskrift i Raadstuearkivet

I s.550

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jan 13 20:22:40 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top