eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.370

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 548-549
Nummer: 370


<-Forrige . Indhold . Næste->

370.

15 Febr. 1585.

Skibe, der ligge i Vinterleje i Havnen uden Tilladelse, skulle føres ud af Havnen. Vrag skulle føres bort og Svin forbydes at gaa paa Byens indhegnede Mark.

Wy eptherschreffne Albrit Pedersen, byefougit wdj Kiøbenhaffn, Christoffer Mougensen, Claus Rytter, borgemestere, Olluff Mortensen, Børge Pedersen, Olluff Madsen, raadmend, och Hans Olluffssøn, byeskriffuer samesteds, giøre alle witterligt, at aar 1585, mandagen thend 15 februarij paa Kiøbnehaffns byeting wor sckickit for os och mange dannemend fliere, som thend dag till tinge forsamblede wore, erlig mand Seffrin Christiernsen, byes kemner her j Kiøbnebaffn, och vor idag hans fierde forfulde ting, wdi huilcke hand met lougjigt tingliud haffuer tillitist och adwarit alle thennom, som haffue schibe liggendis i winterlaug vdj haffnen her for byen och icke haffue thed vdj øffrighedtz tilladelse, at the ville tiltencke thennom adt lade komme aff haffnen med thet allerførste, saa frempt the icke ville stande till rette for huis tiltale, hand ther fore till thennom kunde haffue. Thesligeste vor och hans fierde forfulde ting till alle thennom, som haffue wrag liggendis her i haffnen, huor aff then forfyldis och forderffuis, at the thennom schulle aff skaffe och bort føre, saa frempt forskrefne wrag icke skulle werre forfalden till Kong. May. och byen. Wdj lige maade wor och hans fierde ting till alle thennom,

I s.548

som haffue wlouglige swin her paa byens fang och forderffuer och giøre schade, at the schulle holde samme swin wdaff stadtzens fang och hegnit, saa frempt samme swin icke schulle werre forbrudt till kongen och byen. Huorpaa forskrefne Seffrin Flue wor it wuildigt tingswinde begierendis. Tha tilmeltis aff fougden forskrefne Albrit Pedersen tisse epterskrefne tholff dannemennd, som ere Torben Bagger, Jacob Andersen, Lauritz Brøgger, Knud Brøgger, Tomes Offuerskier, Vitt Ertmand, Niels Andersen, Peder Remesnider, Jørgen Ibsenn, Hans Pottemager, schipper Christoffer och Sander Hattemager, huilcke forskrefne xij dannemend ther wdgienge aff tinget vdj beraad och welberadde igien indkomme, och alle endregteligen med en røst windede, sagde och suore paa thieris goede throe, siele och sandingen, at the hørde och saae forskrefne dag, at saa schielligen gick och foer inden alle fire tingstocke paa Kiøbenhaffus byeting vdj alle maade, som for er rørt. Till windisbyrdt haffue wij trycht wore signeter her neden fore. Giffuit och schreffuit aar och dag, som for er melt.

7 Segl ere paatrykte. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.549

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jan 13 20:20:47 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top