eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.369

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 547-548
Nummer: 369


<-Forrige . Indhold . Næste->

369.

17 Sept. 1584.

Skjøde paa en Grund ud til Fisketorvet.

Kiendes ieg Catrine Ermberg salig Albrecht von Brocks, som war Danmarckis riges profos, effterleffuerske, indwaanerske i Kiøbenhaffn, at ieg aff min frij vilge och velberaadt huff met min kiere suogers Hening Schrøders, borgers i Halmsted, min fuldmyndig forsuar och werges, vilge och sambtycke haffuer sold och affheendt och met thette mit obnne breff selgier och aldelis affhender fran mig och mine arffuinge och till erlig vellforstandig mandt Jesper Schammelsen, K. M. viintapper, indbygger her i Kiøbenhaffn, hans hustroe,

I s.547

børn och arffuinge en min gaardt met bøgning, jord och grund, liggendes vdtill Fisketorget her sammestedtzs, ieg nu sielff jboer, emellom m. Michell Møllers bardskiers och Voldborg salig Hans Hundtz effterleffuerskes gaarde, for thij hundert gode gamble daler, aff huilcke pendinge forskrefne Jesper Schamelsen mig strax thuo hundert daler bethalet haffuer, och resten, som er aate hundert daler, skall hand mig eller mine arffuinge till thuenne terminer bethale, till paaske først komindes thre hundert daler och till paaske et aar ther effter, naar mand schriffuer aar mdxxx och sex, fembhundert daler effter hans breffs lydelse osv. At saa vdj sandhed er och wbrødeligen holdes skall, haffuer ieg ladet tryckt forskrefne min salige hosbundz signet hos forskrefne min formønders Hening Schrøders besegling her neden fore, venligen tilbedet min Suoger Hans Hadeler, borger i Kiøge, saa och erlige mendt Trols Frandtzen, m. Anders Hadeler och Hans Rogge, borger her i Kiøbenhafn, som thette vort kiøb offuer werit haffue, met mig till widnisbyrd at besegle. Skreffuit i Kiøbenhaffn thend 17 septembris anno 1584.

5 Segl ere paatrykte. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.548

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jan 13 20:20:18 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top