eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.362

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 483-540
Nummer: 362


<-Forrige . Indhold . Næste->

362.

1581.

Jordebog over Stadens, Kirkernes, Skolens, Hospitalets, Præsternes og de fattiges Ejendomme. Til Sammenligning er i Noter tilføjet Arent Berntsens Jordebog 1656 og enkelte Oplysninger af Jordebogen 1745.

Kiøbenhafns Stadtz Husleye oc jordtschylldt inndenn portenne.

Och først om Hussleye.

Østre Quarter.
Sancti Nicolai Sogn.
Kircke Strede.

Karine Gellers aff en wonningh lxiiii marck1).

Valentin Sckreddere aff en wonningh xxxii marck 1).

Lauritz Mørck aff en wonningh xxxii marck 1).

Amager Torge.

Knud Bagere aff then gaard wd till torget ijcx marck 1).

Øster Gade.

Anncke Jordmoders aff en boedt xx marck 1).

Hanns Suerdfeigers hustru vdi lige maade xxiiii marck 1).

Jørgenn Sadelmager i lige maade aff en boedt noget større xxxii marck 1).

Pouell Bødker aff enn boedt xxxii marck 1).

Hanns Jørgennsen aff en boed, som kom fran Mette Offuerskers arffuinge xxvj marck 1).

Jenns Brunck aff en aff samme boeder, som icke alldeelis er saa stor som then anden, xxiiii marck 1).

__________

1) 1656: En gaard grundmured, jordfri eyendom, hafuer fordom wered deellt i twende waaninger, liggende østen op til Amager torff, streckende sig med den nørre sijde til Østergade och med den søndre sijde til S. Nicolai kircke stræde, huilcked huuss Klæde Compagnied fordom haffuer haft i leye, och haffuer dertill igged nij waaninger næst østen optil, de 3 [i.e.: 6] vd til Østergade och de 6 [i.e.: 3] vd til forskrefne Kirckestræde, och er heraf de sex næst det lille stræde fra Østergade til Kirckegaarden indløeber, nemlig 3 til Østergade och 3 lige imod til Kirckestrædet liggende waaninger aar 1650 fra byen til Samuell Meyer apotecker blefuen solid, saa at nu til forschrefne gaard ickon 3 waaninger næst op til i bemelte Kirckestræde er liggende, af huilcke den ene næst op det store huuss i aar er bleffuenn nye opbygt och lagt til forskrefne store huus, huilcked nu saaledis aff Dorrethe s. Jacob Timmermands tilsammen bewaanis och giffuer der aff aarlig till leye, daleren til 64 skill. danske beregned, 300 sletdaler. Aff forbemelte andre twende waaninger giffuis aff hwer aarlig till leye 15 sletdaler.

I s.483

Sprinng Strede.

Niells Enuoldsen tillsiuns mand aff en boedt o. 2)

Jenns Skarnfogit, thend som byefogeden gaff leye aff paa Kong: Maitts: vegne, fordi Glatis Dyttenn bode der i - o 2).

Hermann Henricksenn aff en boedt xx marck 2)

Jacob Pouellsen aff en boedt xx marck 2).

Peder Madtzenn Smed aff en boedt xx marck 2).

Hans Michelsen aff en boedt xx marck 2).

Oluff Pedersenn aff enn lidenn boedt xviii marck 2).

__________

2) 1656: Auffwelsgaarden med dertil hørende och derhos wæsten for adelgadenn, norden for Mickell Jørgensens och sønden for Willom Fyrenns twennde waaninger dersammesteds liggende trende waaninger, huoraff tilsammen gifuis til Wartous hospital till aarlig jordskylld pendinge 6 daler, aff huilcke waaninger den ene nest sønden Aufflsgaards porten af plichtzfogden for hans derpaa stædet tillsiufns skyld fri bewaanis, de andre twende bortleyis och giffuis aff hwer nu till leye aarlig 10 sl. daler. Inden paa samme Auflsgaards pladsis søndre side er bygt byen tilhørende en stoer ny stalld till 54 hæste, streckende sig vdi lengden westen fra Adelgaden langs norden vd wed Mickel Jørgensens gaard indad till Hans Boyesens hauge. Paa den wæstre side af samme Aufflsgaards plads vd til Trefeldigheds kirckegaard er staaende och byen tilhørende enn anden gammell stalld till      hæste.

Jacob Andersen raadmand och Karen sal. Rassmus Jensens arfuinger tilhollde dem twende stallde, saawitt bygningen angaar ere dog bygte och staaende paa forskrefne Auflsgaards och byen tilhørende grund och platzis nørre side. Derforuden findis paa samme Auflsgaard platzis østre side nest vd wed Triine, s. Christen Nielsens, Niels Rasmusen Dreyers och Willom Fyrens twende waaninger, opbygde och bestaaende trende stallde. Dess bygninger tilholde sig effterskrefne borgersker, nemlige: Margrethe Hendrick Rosenmeyers de tuende och Cathrina s. Johan Weyers den tredie af bemelte stallde.

Aff offuenskrefne 5 stalldes grund, forbemelte bygnings nu eller herefter kommende eyere, saa lenge samme bygning paa forskrefn byens grunnd at bliffue staaende taalis kand, eller af borgemestere och raad beuilged worder, till byen hafue at vdgifue en billig aarlig jordskylld, efftersom derom med byens kiemner forænis kand. Midlertid samme bygninger ey att maa brugis till andet end stalldromb, och maa ey heller nogen annden eller ny bygning i de gamle bygningers stæd opsættis vden borgemestere oeh raads skrifftirg bewilling effter welbemelte borgem. och raads derom den 22 may aar 1651 vdstedde doms widere indholld.

Trende waaninger, gamble och meged forfaldne, liggende wæsten for adelgaden och sønden for docter Thomas Bangs och norden for Triine Christen Nielsens waaninger, giffuis, naar de bortleyis kand, efftersom de saa gandske brøstfældige ere, til leye aff hwer aarlig 7 sletdaler 2 marck. .

I s.484

Hellig Gestus sogn.
Prijssonett 3).

Søffrenn Rockemager aff tho kammere xii marck.

Chresten Prentere aff tho kammere - -

Eschill Niellssen aff ett kammer iiii marck.

Oluff Ryes aff et kammer iiii marck.

Westre Quarter.
Wor Frue Sogn.
Byesens woninger bag Raadhuset 4).

Willum Veffuere aff enn boedt xxviii marck.

Peder Bysuend hoss borgemester Simon Surbeck -

Mester Lauritz mestermanden aff en boed -

Wulff Koppesetter aff en boedt xxvi marck.

Peder Tromslaar aff en boedt -

Raadhuss Strede 4).

Thomas Wagtmester aff en boedt -

Søffren Oelsen hoss Marcus Hess aff en boed -

__________

3) 1656: Steen boeden: en gaard liggendis norden for adellgaden, wæsten for H. Geistis kirckegaard och østen for welb. fru Kirsten Muncks gaard, huor aff til Wartous hosspital betalis aarligenn till jordskylld 6 daler 2 marck 10 skill. 2 alb., huilcken gaard er ordineret til en dansk skoele och derfore fri aff skoelemesteren Willom Trælund bewaanis. Dette er dog ikke samme Gaard som Prissonet, idet Skolehuset først købtes af Staden 1640.

4) 1656: Swennegade. Slutteried med hossliggende 2 waaninger liggende norden for adelgaden, wæsten for Tobias Lindener hoffsmeds waaning, derfra sig henstreckende til samme gadis wæster hiørne och ænde. Forbemelte twende waaninger bewaanis fri vden leye, den ene næst Slutteried af slutteren, den anden af en af stads tiennere.

Kattesund. Thi waaninger liggendis østen for adelgaden och norden for Slutteried sig opstreckende langs bag kongl. Mayts. cancellers residentz intill sønden for Christen Breffdragers waaning sammestetz, och betalis deraff aarlig jordskylld til wor Frue kircke 3 daler 2 marck 10 skill. 2 alb. Aff forbemelte 10 waaninger bewaanes de femb aff byesens swenne fri vden leye, de andre femb bortleigis, och giffuis till aarlig leye aff hwer 20 sl. daler.

Kattesund och Lauendell stræde. Auflsgaarden den nye med it skuer indenn vdi gaarden, wnder huilcked skuur byens wandspøite indsættis och foruaris. Hoss bemelte Auflsgaard er bygt och vnder en bygning opført och grundmured nij waaninnger jordfri eyedom, deraf de femb med Auflsgaarden ere liggende wæsten for adelgaden, henstreckende sig sønden fra skipper Lauritzis waaning hen vdi norden till Lawendel strædits søndre side, streckende sig fra forskrefne hiørne intill østen for Hans Ostindiefar bagers huuss. Forbemelte Auflsgaard och nestliggende

I s.485

Lauritz Madtzen hoss borgemester Jacob Scriffuer -

Niells Haluer hoss borgemester Niels Perssen -

Niels Brun hoss borgemester Niels Pedersen -

Pouell Michelsen hoss borgemester Jacob Scriffuer -

Hans Truff Stadtz Spillemand -

Chresten Wagtschriffuer, som schriffuer for stadtz kiemnere, aff enn boedt -

Kledeboe Quarter.

Item aff the tholff slacterboeder, som ligger vthi Skindergaden, aff huert om aaret tho gamble daler, er xxiiii daler 5).

__________

sønderst waaning bewaanis fri aff skarprætteren, och en af de andre waaninger bewaanis fri aft byens tromslager, de andre siuff waaninger bortleyis och giffuis till aarlig leve aff hwer 20 sl. daler.

Desuden nævnes i Jordebog 1656 følgende, der ikke omtales 1581:

Slotzholmen. En pladtz, som Hauffnen haffwer i bruug, liggendts sønden for Hauffnenn eller Stranden, wæsten for Hans Mandixsens och østen for Hendrick Møllers pladtz sammesteds.

Stranden. Weigerhused med derudi wærende Acciszeboe aff brantmuur opført, borgemestere och raad eller raadstuffuen tilhørende och af dem siellf wedligeholdis, liggende vd med Haufnens norder side mellom Wragerbroen paa den østre och byens Hommelgaard paa den wæstre side.

Hommellgaarden med der vdi affdeelte boeder, saa och derhos vd till Snaregade liggende fire waaninger mellom Weigerhused paa den østre och Johan Banneermands gaard paa den wæstre side, med den søndre side sig langs vd med Stranden henstreckende, paa huilcken pladtz fordom hafuer standen det gamel Weigerhus, saa och it huuss Niels Leegaard iboede, med twende Saltboeder och den gammell Accisse boe, som accisseskrifueren da fri beuoned. Af forbemelte fire waaninger giffuis och erleggis till Hauffnens forstander aarlig leye af hwer 10 sldalr. Hommelgaardens och der vdi wærende boeders indkomst anammer weigeren och regenskab derfore till haufnens forstander, som det igienn aff hannom anammer.

Østergade. Sex Bagerboeder, som ere opsatte vd til forskrefne Østergade, langs vd med det store grundmuured byens huuss, som nu aff Dorrethe Tømmermands bewaanis, och betalis aff hwer till aarlig leye 4 daler, er 24 daler.

Nørregade. Otte Bagerboeder ere bygte och hensatte op till wor Frue kirckegaards muur vd till Nørregade inden for gade renden, giffuis deraf till byenn aarlig leye aff hwer 4 daler, er tilsammen 32 Daler.

Wæsterport. Enn bagerboed opbygt och paa byens grund hensatt, deraff giffuis leye til byen aarlig 5 daler.

Høygbroe. Twende boeder, smaa aff fielle sammenslagne, som til pidtzeer stickere eller knifsmeede bortleygis, och giffuis till leye aarlig til byen aff hwer 4 rixdaler.

5) 1656: Tretten slagter boeder liggende wed Brygger laugshused, de tollff vd till Skindergade, och denn trettende paa hiørned aff Closterstrædit. Aff alle forbemelte boeders grund betaler byen till Bryggers laugshuus

I s.486

Jordskylldt inden portene.

Østre quarter.
Sanctj Nicolai sogn.

Jacob thenn frantzosche toffelmager vthi thett Lille Kirckestrede aff thend gaard, hand vdi boer, iiii marck 6).

Østre Gade.

Jørgenn Gulldsmed aff then gaard, hand i boer, x marck x skillingh, ii huide 7).

Mette Offuerskiers arffuinge aff thend enne boed, som hendis daater sielff vthi boer, och giffuer ingen anndenn hussleye, iiii marck vi skill.

Erlig oc welbyurdig mand Niells Kaas, kong: Maitts. cantzeller, aff sanct Giertrudt xxxii marck 8).

Anne mester Jacobs aff tho boeder vthi Konngens gade, thend enne recker ind paa Østergaden, x marck x skill. ii huide 9).

__________

aarlig jordskylld 2 daler, och giffuis till byen aff huer boed aarlig leye 3 cur: daler, er 39 cur: daler.

Itt slagterhuus grundmured vden Wæster port liggende er affdeellt och vnderskeedit vdi fiorten boeder, och betalis till byen aff hwer till aarlig leye 2 cur: daler, er 28 cur: daler.

6) 1656: Margaretha, doct. Jørgen Fyrens af sal. Hendrick Fyrens arfuingers gaard, som førig [1620] tilhørde Agnetha Skoemagers och bewaanis nu aff Søfren Rye skreder, sønden for strædit och næst østen optil bemelte Fyrens brantmured gaard liggende. 1745: Hj. af Store Kirkestræde og Færgestræde Nr. 36.

7) 1656: Karen Jørgensdatter, afgangne Morten Sorgs, fordum kongel. Maytz. wynskencks effterlewerske, aff sall. Dirick v. Ries skoemagers gaard, liggende paa denn søndre sijde aff Østergade och paa dett wæstre hiørne af det lidet stræde, som løber til Kongens Gade, och strecker sig langs vd med samme gade. 1745: Østergade og Halmstræde Nr. 14 og 15.

8) 1656: Pusteruig eller Rosengaard welb. H. Hendrick Rantzow till Møgelkier, ridder, Danmarckis rigis raad etc., tilhører nu affg. welb. H. Gerdt Rantzous gaard, som effter den Perg. Jordebog fordum tilhørde welb. Niels Kaas, da kongl. Ms. canceller, och kaldet sanct. Gertrud, liggende paa det østre hiørne i S. Gertruds stræde, norden for Pusterwijg eller Rosengaard, betaler deraf aarlig jordskyld 32 Mk. 1745: 3 steder i Aabenraa, 2 Steder i St. Giertrudstræde, 4 Steder i Pustervig, alt Nr. 85 og 84.

9) Elijn, Nicolai Edings wijnhandlers, och Swend Loomand, brygger, aff førig H. Tage Hansens twende boeder, reckende vd til Østergade, huoraf nu ickon findis den ene boed, som recker till Østergade, huilcken nu befindis tuert igennom att were adskillt til twende waaninger, den ene til Kongens gade, bemelte Elijn, Nicolai Edings, och den anden til Østergade vdstreckende, som tilforne Oluf Katt och nu hans arffuing forskrefne Swend Lomand tilhører, och er paa samme waaninger igien

I s.487

Trugells Franndtzen aff tho boeder ther samnae stedtz x marck x skill ii huide 10).

Peder Hanssen renteschriffuer aff thenndt gaard paa hiørnet vthi Høigbroestrede vi mark x still, ii huide 11).

Benedicts Krøger aff en gaard vthi store Fergestrede xvi marck 12).

__________

henlagt alld forskrefne jordskylld, saa nu deraf bemelte Elijn Nicolai Edings och Swend Lomand wdgifue hwer halffpart, er 5 Mk. 5 Sk 1 alb. Elin Nicolai Edings af en offuenskrefne waaninger, nu af Jacob Boll, glarmester, bewaanis liggende norden til Kongens gade, væsten op till Karen Morten Sorgs baghus och østen op till Johan Engelbrecht snedkers waaning. Swend Loomand, brygger paa Nørregade, af fordom Oluf Sattis waaning, liggendis synden for Østergade, wæsten for Karen s. Morten Sorgs och østen for Magdalena, sal. Johan Tommesens waaninger. 1745: Østergade Nr. 16, Lille Kongensgade Nr. 59.

10) 1656: Østergade. Frantz Clywer och Jørgen Hansen aff Hendrick Folsteds, førig M. Baltzer Blyteckers och fordom Niels Trudsen guldsmeds gaard, aff huilcken gaard, effterat bemelte Frands och Jørgen huer sin sær waaning tilhøre, betale de deraff jordskyld, huer aff sin anpart effter advenant. Frands Clywer af forbemelte hans waaning, liggendis paa deri syndre sijde af Østergade, wæsten for Poffuel Førsters, posementmagers, och østen for forskrefne Jørgen Hansens waaninng, betaler, aarlig jordskyld 7 marck 10 skilling 2 alb. Jørgen Hansen synden for Østergade, østen for Peter Wickholt, posementmagers, och wæsten for Frands Clywers gaard, betaler aarlig jordskyld 3 marck. 1745: Østergade eller Halmstræde Nr. 49 og 26.

11) 1656: S. Mathis Braske, hatstafferers, efterlatte børn af deris waaning, liggende paa det wæster hiørne af Høybro stræde, imellom Amager torff och Læderstrædit. 1745: Højbrostræde Nr. 62.

12) 1656: Afg. Hendrick Berner och hans børnn, huilcken gaard Hans Mønter siden [lod] bygge imod Amager torff, huorfore byens kiemner for samme jordskyld af 8 borgere anno 1638 den 31 julii effter befalning vdi denne eyendom, som nu er 5 waaninger och 3 fag huuss, er blefuen forsickred och saaledis jordskylden fordeelt och henlagt paa bemelte 5 waaninger och 3 fag: Jochim Fridrick Jaan aff den gaard, Jost Steemann tilforne eyede, liggendis paa det østre hiørne af Høybroestræde, sønden tor Amager torff och norden for Jacob Hois gaard 4 marck. Jacob Hooe af vngefehr 3 fag grundmured huuss, hans formand Peter Gagelmand den 20 may 1632 effter kiøbebrefs indhold af Elisabet s. Detlef Berners sig tilforhandled hafuer, liggende twert ofuer fra Læderstrædits Øster ænde och imellom Jacob Hoois gaard, hand iboer, och Jochim Fridrick Jaans huus paa den norder sijde, och brugis nu samme 3 fag huus af Jacob Hooe til hans kramboe, 2 marck. Rassmus Nielsen Kock af den waaning, hand nu eyer och bewaaner, liggende sønden for Amager torf imellom Jochim Fridrick Jaans, som ligger paa Høybroestrædits østre och mellom M. Fridrick Bardskiers, som ligger paa det store Færgestrædits wæster hiørne, huuse och waaninger 3 marck. M. Friderick Tomas, bardskier, aff fordom m. Peter Swanow, bardskærs, waaning, liggende

I s.488

Frandtz Ibsen aff vj boeder vthi Pijlestrede xxj skill. j huid 13).

Heliiggesthus sogn.

Marine Bernts aff en gaard vthi Skoeboder xvi marck 14).

Albret Albretsen, raadmand, aff en gaard ther samestedtz xxj mark v skill. j huidt 15).

Lauge Brocks frue aff en gaard vthi Broleggerestrede iiii marck 16).

__________

paa det wæster hiørne af store Færgestræde och sønden for Amager torf, 4 marck. Claus Willde, lærritz kræmer, haffuer fordom Jens Pedersen, wrtekræmers, waaning, liggende wæsten for Store Færgestræde, norden for Jacob Hoois baghus och søndenn for M. Fredrik Tomas bardskærs waaning, 3 mark. 1745: Højbrostræde Nr. 73 og 74, Amagertorv Nr. 75, Store Færgestræde Nr. 76 og 77.

13) 1656: Jens Jacobsen Müller, skræder, tilhører nu fordom Wessell skræders gaard, som effter byens pergaments jordbog hafuer werit 6 boeder, och er nu ickon en waaning, liggende wæsten for samme stræde, sønden for Sara, sal. M. Jacob Murmesters och norden for welb. Christen Skeels gaard, som ligger paa det norder hiørne af Silckegaden. 1745: Pilestræde Nr. 107.

14) 1656: Hans Muule haffuer nu salig Peder Carllsens arfuingers gaard, som vdi fordom tijd Maren Berent tho Wæsten hafuer tilhørt, liggende paa det østre hiørne af Badstuestræde.

15) 1656: Hans Knudsen Leegaard haffwer nu Fredrick Rostrofs gaard, som tilforn [1620] haffwer tillhørt Hans Jensen Rijber och da kaitis Jens Klynis gaard, liggende sønden for strædit och østen for Hans Muulis hiørne huuss. - Denne og forrige Gaard var delt i flere Huse før Ildebranden 1728, men samledes siden, saa der 1745 var 2 større Gaarde i »Skoboderne, eller Vimmelskaftet« Nr. 173 og 174, 3 i Badstuestræde Nr. 174 og 98.

16) 1656: Niells Mickellsens gaard, som fordom welb. Lauge Brocks frue til hørde, huilcken gaard wed Jørgen Thiemcan, murmester, blef nedbrut och den igien paa nye lod opbygge och forandre vdi 2 waaninger, huoraf den ene ligger paa det wæstre hiørne af lille Knagerøg stræde och sønden for Broleggerstræde, som nu af Maren Eskilds bewaanis, och den anden waaning, liggende næst wæsten for denne forbemelte gaard och nu af Jacob Gorresen bewaanis, och hafuer denne eyendom med de 5 smaa waaninger i lille Knagerøg stræde, som her tilhørt hafuer, tilsammen aarlig skyldit 4 marck, huilcken jordskylld nu er taged fra bemelte 2 gaarde och paa forskrefne 5 smaa waaninger igien henlagt, saa at twende deraf skal gifue aarlig huer 1 Mk. 14 skill., och de 3 huer 1 Mk., saa at nu effter deris brefuis formelding vdi stædit for forbemelte 4 Mk. bekommis 6 marck 12 skilling. Lille Knagrøgstræde: Lauritz Ibsen af hans waaning, hand sielffuer iboer, liggende wæsten for samme stræde, sønden for Maren Eskilds gaard och norden for Dirick Hermandsens waaning, j marck. Dirick Hermandsen af sin waaning hand iboer, liggende wæsten for samme stræde, nor for Peder Hwemands och sønden for Lauritz Ibsens waaning, j marck. Peder Huemands waaning, som Claus Carstensen skræder vdi boer, liggende

I s.489

Jacob Jensen Raffnn aff thend gaard vthi Companie strede, som hand sielffuer iboer, x marck x skill. ii huide 17).

Franndtz Smed aff then gaard vthi Raadthussstrede, som hand sielffuer iboer, x marck 18).

Mester Niels Huid bispenn vthi Lundt aff tho boliger vthi Raadhuss strede xiii marck v skil. j huijdt 19).

Wor Frue sogn.

Hans Leiell cannicke vthi Roschilld aff boeder, liggendis vthi Farregadenn, som tilforn vaar regnet for en øde hauge, x skill. ii huide 20).

__________

wæsten for strædit, sønden for Dirick Hermandsens och norden for Swend Pedersens waaninger sammestetz j marck, Swend Pedersen af hans waaning liggende wæsten for strædet, sønden for Peder Huffuemands och norden for Christoffer Chur, glarmesters, waaning, j marck 14 skill. Christoffer Kuhr glarmester hans waaning liggende wæsten for strædit, sønden for Swend Pedersens waaning och norden for Joen Søffrensenn brøggers, 1 marck 14 skill. - I Jordebogen 1745 berettes, at disse Gaarde efter Ildebranden 1728 ere samlede til 1 Gaard, Knabrostræde Nr. 80-83 og 130.

17) 1656: Swend Mogensen, brøger, af hans gaard, liggende sønden for Compagni stræde, wæsten for Morten Mortensen Knytter, som ligger paa det wæstre hiørne af lille Knagerøg stræde och østen for Jens Jensen reebslagers waaninger, och er nu twende waaninger, vdi den ene boer forskrefne encke(!) sielfuer och vdi den anden Madttz skoemager. 1746: Kompagnistræde Nr. 52 og 53.

18) 1656: Jens Pedersen Tombol af fordom Jørgen Jensen raadmands gaard, som efter den pergamentz jordbog paa de tider hafuer wered kaldett Frantz Smeds gaard i Raadhus strædet, efftersom Raadhus strædet paa de tijder, som war førend det nye Torff bleff ordinerit, sig til Raadhused opstreckede, liggende nu østen for det nye Torff, norden nest op til Niels Hansen Tostrup brøggers och sønden nest op til Peder Christensen And tingskrifuers gaarde och hauger, 10 Mk. 10 Sk. 2 alb. 1745: En Bryggergaard paa den østre Side af Torvet tæt ved Raadstuen.

1 9) 1656: Disse twende boeder ligger østen for det nye Torf och sønden for Jacob Andersen raadmands waaning, som Lauritz Olufsen iboer, och norden for Jens Pedersen Tombøls gaard, och borgemester Peder Andersen siden tilhørde och nu Peder Christensen And tingskrifuer dem er ejende, och bewaanis den ene bolig af hannom sielff och den anden af M. Willom von Eskowen bardskær. For disse forbemelte twende waaningers 13 Mk. 5 1/3 alb. jordskyld skal byen sig haffue tillvexled itt støcke frij jord och bygning i sanctte Clements stræde till Wachtskrifuerens waaning. 1745 siges denne Gaard at være den, hvor da Doktor Laubs Gaard var.

20) 1656: Niels Erlandsen, kgl. Ms. telltmager, af sex boeder, tillforne M. Danckwort Leyell tilhørende, och ligger de første trende waaninger norden for Farffuergaden, wæsten for Hans Muulis fyrbøders bolig och

I s.490

Hans Johansen glarmester aff thend gaardt vthi Raadhussstrede, som Cidtze Philippussis iboer, vj marck x skill. j huidt 21).

Chrestenn Chrestennssenn byefogit och Lauritz Keelldsenn aff thet støcke jord, the kiøbte liggenndis vthi Kattesund. Ther paa staar tho boeder, viii skill.

Oluff Madtzen raadmand aff et støcke jord samestedtz viii skill.

Rassmus Søffrennsenn brygger paa Vester gade aff et stycke jord ligger bag op till hans gaardt v marck v skill. j huidt 22).

Chresten Chrestensen byefogit aff en boligh ved S. Clemit iij marck 23).

Rassmus Pedersenn aff tho boeder ther samestedtz xxiiii skill. 24).

Oluff Mortennsen raadmand aff fijre boeder ther samestedtz iii marck.

Jenns Wibe paa the fattigis vegne aff enn jordt ther sammestedtz, som Michell Arboe oc Jens Brun kiøbt haffuer till att sette tho stallde paa, iiii marck.

Mester Hans Guldsmed aff et støcke øde jordt ther samestedtz xxiiii skill. Thette støcke jordt siger Christoffer hestemøller att haffue kiøbt och frij for jordtschylldt.

__________

strecker sig derfra till det wæster biørne af Farfwergaden mod Wester wold; och de andre trende waaninger ligger strax fra samme hiørne østen for wollden och de hauger, som ere langs wæster Wandmøllis graffue och ræcker saa langs need med samme stræde intil Hans Mogensenn skræders bolig sammestedtz. och bewaanis samme 6 boeder nu af Hans Skaufboe fisker, Morten Ligger, Lauritz Poffuelsen, Peder Detlefsen bøsseskøtter, Niels Søfrensen bøsseskøtter och Torckild Trudsen baadsmand. 1745: 2 Huse i Farvergaden Nr. 48.

21) Bortgaaet til Nytorvs Anlæg 1610.

22) 1656: huorom nu ingen anden effterretning findis kand, end at Johanne s. Mickell Leegs effter hindis brefs indhold giffuer aarlig af en jord vdi det lille stræde bag wed hindis gaard liggende, huorpaa er trende waaninger och it portromb til gaardsens ind- och wdkiørsell bygt, 3 Mk. 10 Sk. til jordskyld, den resterende jordskylld, som er 1 Mk. 11 Sk. 1 alb., hwem den betale skal, er ey at opspørge. Henlagt 1739 til 2 Grunde i Frederiksberggade Nr. 237 og 141.

23) Karen s. Søfren Knudsen Knabstaabs encke af en bolig liggendis paa paa den søndre side imod samme stræde, wæsten for Jenns Madtzens murmesters baghus och østen for Hans Jostsen, førig slagter och nu brøgger, hans waaning, som hand til Lauritz Nielsen slagter sollde, och samme slagter nu sielf bewaaner. Efter 1728 henlagt til 3 Grunde i Frederiksberggade Nr. 137.

24) Lauritz Niellsen slagter af en waaning, hand aff Hans Jostsen, førig slagter och nu brøgger, affkiøbt hafuer, liggende sønden for lille s. Clemendtz stræde, wæsten for Karen sal. Søfren Knabstaabs och østen for de fattigis boeder sammestetz och bewaanis nu af bemelte Lauritz Nielsen slagter sielff. Efter 1728 henlagt til 4 Grunde i Frederiksberggade Nr. 139.

I s.491

Chrestenn Jennssenn olldermand for wogennmendene aff theris laugshuss ther sammestedtz v marck v skill. j albm. 25).

Oluff Madtzenn raadmand aff thett støcke jordt, er tho boeder vthi Kattesund, som Jenns Michellsen tillfornn haffde.

Ennd aff et støcke øde jordt, som handt fick aff byenn ther samestedtz.

Mester Annders Frijmoedt aff thend gaardt i Raadhussstrede, som hand sielffuer iboer, x marck x skill. ii huide.

Willadtz Schomager aff thennd gaardt paa Nørregade, som hand sielffuer iboer, xiii marck v skil. j huidt 26).

Hanns Raffnn aff thennd gaard ther sammestedtz, som hannd sielffuer i boer, viii marck 27).

Jørgen Madtzenn bryggere aff thenndt gaardt sammestedtz, som hannd sielffuer iboer, xxi skill. j huid 28).

Oluff Mortensen raadmand aff then gaard, hannd i boer paa Gamell torge, x marck x skill. ii huide 29).

__________

25) Vedtegning i Jordebogen: Nota: dette wogenmendnis laughus haffuer wellacht Michel Wibe raadmand kiøbt och i stedit for denne jordschyld haffuer hand met borgemestere oc raadtz sambtøcke giffuit till byen fyrgetiuffge richsdlr, som skall were en euig hoffuitstoell oc Peder Hansen brøgger paa Nørgaade er beuilget paa rentte effter hans haandschriffts lydelse. Antegnit 24 aprilis anno 1609.

26) 1656: huilcken gaard siden er deeltt vdi twende waaninger nu tilhørende som følger: Wrsula sal Peder Andersens bogførers encke af forbemelte eene waaning, liggende paa den wæstre side af Nørre gade norden for Mogens Nielsens och sønden for Christian Wincklers, nu Knud Olufsens gaard, skylder aarlig 6 marck 10 skill. 2½ alb. Mogens Niellsen røger norden for Johan Runckel weyers, sønden for Wrsula Peder Andersens gaarde, giffuer 6 marck 10½ skill. 1745: Nr. 36 og 37.

27) 1656: Knud Olufsen wijnhandler aff den gaard, hand nu sellf iboer och af Christian Winckler kiøbt hafuer, liggende paa den wæster side af Nørre gade paa det sønder hiørne af S. Peders stræde och norden for Wrsula s. Peder Andersens waaning. 1745: Nr. 37.

28) 1656: Jacob Nielsen kiøbmand aff sin gaard, liggendis wæsten for gaden, sønden for Hans Jespersens och norden for Lauritz Jørgensen potmagers waaninger. 1745: Nr. 57.

29) 1656: Magstræde. Karen Johan Dobbelsteens och hindis søster Eline Gertzdatter af trende grundmuured waaninger, liggendis sønden for strædit, østen for wandkisten och wæsten for bemelte Karen Dobbelsteens egen waaning, som nu af Gert Piper farfuer bewaanis, och er denne jordskyld i førige tider forwexled af Oluf Mortensen fordom raadmands gaard paa gammel Torf. 1745: 2 Grunde i Magstræde.

I s.492

Oluff Hammer aff thennd gaardt ther sammestedtz, som hand sielffuer iboer, vi marck x skill. ii huide 30).

Her Hans Lauritzen aff en gaard i Kiødmannger gade xxj mark v skill. j huidt 31).

Lauritz Klocker aff en gaard paa Nørregade xxj skill. j huid 32).

Rosengaardt och wed Nørrevold.

Jacob Schriffuer borgemester aff tho boeder vedt thennd Nørre wolldt ii marck 33).

Peder Graatop paa the fattiges vegne aff fire boeder paa Rosengaardenn xxvi skilling ii huide 34).

Knud Allsing aff tho boeder ther sammestedtz xiii skill. i huid 34).

Marine Lauritz bryggers aff tho boeder ther sammestedtz, thend ene boer hun sielff vthi, xiii skill. j huid 35).

__________

30) 1656: Lauritz Eskelssen aff salig borgemester Jacob Mickelsens gaard, liggendis norden for Gammel Torg, østen for Doct. Assverus Pays och wæsten for sal. Christoffer Trøners gaarde. 1745: Udlagt til Nygade.

31) 1656: Jens Søffrensen, borgemester paa Christianshafn, tilhører nu den gaard, huilcken H. Hans Lauritzen tilforn eyed och deraf til aarlig jord skyld betalt hafuer 6 Mk. 10 sk. 2 alb. (dette maa være urigtig Afskrift og Forveksling med foregaaende Post i Perg. Jordebogen), huilcken gaard bemelte b. Jens Søfrensen anno 1649 den 12 aprilis vdi Tommis Jensen kiemnærs tijd for jordskylden haffuer frikiøbt for pendinge 200 rixdaler.

32) 1656: Lauritz Jørgenssen pottmager, liggende wæsten for gadenn, sønden for Jacob Nielsens och norden for Hans Pedersenn skinders gaard, som nu af Torckild skinder bewaanis. 1745: Nørregade Nr. 58.

33) 1656: Fioll stræde. Niels Andersen brøger paa Rosengaarden aff en leye waaning med itt porttromb hannom nu tilhørende, liggendis østen for samme stræde och norden for de fire leye waaninger, som de fattige tilhører, sønden for Niels Hansen hiulmands wærcksteds plads, som ligger mod Nørre wold och hand byen afkiøbt hafuer, och bewaanis bemelte leye waaning nu af Peder Pedersen reebslager. 1745: Fiolstræde Nr. 114 og 115.

34) 1656: Fioll stræde. Fattigis forstandere her vdi staden aff fire leye waaninger, som effter den pergamentz jordbog hafuer werit sex boeder, liggende den ene waaning norden for Rosengaarden paa det nørre hiørne af Fiolstrædet och hafuer en grundmured gafl vd til Rosengaarden, de andre tre waaninger ligger strax der op til och strecker sig saa ind i Fiolstræde och Nørre wold intil nest sønden for forskrefne Niels Andersens leye waaning och portromb sammesteds. 1745: Nr. 112-15 i Fiolstræde.

35) 1656: Rosengaarden. Mathies Hasse, tøighus skriffuer, aff tuende waaninger, liggende norden for gaden, wæsten for Peder Bertelsen skreders och østen for bemelte Mattis Hassis andre sammesteds liggende waaninger, huilcke alle sal. Andreas Kaal hafuer tilhørende, och bewaanis

I s.493

Anne mester Jacobs aff tho boeder och en hauge vthi Kiødmannger gade, som tilforn stoed schreffuit paa Rosenngaardt och waar icke ret, v marck v skill. j huidt 36).

Niells Hiulmand aff tuende boeders grunndt, som hannd fick aff Christoffer Vallckendorff, som tillforn vaar jordtfrije, ij marck. Theremod haffuer Christoffer Vallckenndorff tuennde hauger frij for jordskylldt, som hannd fick aff Niels Hiullmandt liggenndis wdenn Westre port, och gaffuis aff begge om aaret ij mark 37).

__________

forskrefne twende waaninger nu den ene aff Karen Rasmussis och den anden aff Christen Skreder. 1745: Rosengaarden Nr. 111.

36) 1656: Peder Randersen paa Wæstergade af en gaard i Kiødmangergade hannom tilhørende, huilcken effter den perg. jordbog paa de tider hafuer werit twende waaninger och en hauge, liggende østen for gaden, sønden op til Bøy Jensen høckers och norden op til Simen bøssemagers, och bewaanis nu af Haagen Olufsen. 1745: Lille Kjøbmagergade Nr. 66.

37) 1656: Mickel Bryggers gaede. Jens Nielsen, foged paa Bunderup, af en gaard, som hand nu eyer, och i fordom tider hafuer wered en af de Hiulmands boeders grunnd, liggende wæsten for strædit, norden for Dorrethe, Aage wognmands waaning, som ligger paa det norder hiørne af Smeckenborg och sønden for Jens Matzen murmesters waaning, som ligger paa det sønder hiørne af lille S. Clemens stræde, och bewaanis bemelte gaard nu af Anders Pedersen brygger och skylder aarlig 12 skill. 1745: Kan nu ikke findes.

Desuden har Jordebogen af 1656 følgende Ejendomme inden Portene, hvoraf der betales Jordskyld, som ikke findes i den ældre:

Slodtz holmb: Gioddert Bram af hans gaard, som hafuer werit twende platzer, den ene Johan Bram och den anden Lauritz Hammer tilhørtt, liggende sønden for haufnen, wæsten for det Isslandske Compagni och østen for Peder Pedersen, øffuerst rentskrifuers, platz, och gafuis af Johan Brams pladtz om aared 3 rixdaler och af Lauritz Hammer 2 rdlr. jordskyld, huilcken jordskyld endnu aarlig af forskrefne Gøddert Bram til haufnens forstandere betalis och beleeber sig tilsammen femb rixdaler er 30 marck. - Frikjøbtes for Jordskyld af Kongen 3 Nov. 1731.

Peder Pederssen kongl. Mayts. øffuerst renteskriffuer af hans pladtz sammestedtz, liggende sønden for haufnen, wæsten for Gjødert Brams och østen for Kirsten Reinholts och Peder Bruns fællitz platz, och hafuer tilforn wered deelt i twende platzer, och Christoffer Iffuersen, fordom K. M's rentskrifuer den ene och Johan Ettersen den anden da war tilhørende, och betaltis aff huer pladtz aarlig til haffnens forstander jordskyld 2 rixdaler, meden effterdi kongl. Mayt. bemelte Christoffer Iffuersens pladtz i gield hafuer ladet anamme och den siden igien til bemelte Peder Pedersen jordfri solid, derfore nu aff Peder Pedersen ey meere end af den ene plads, som hafuer wered Johan Ettersens, betalis aarlig jordskyld til hafnens forstander 2 rixdaler, er 12 marck. 1745 laa Slotskirken paa dette Sted.

Kirsten Reinholtz och Peter Brun af en platz, som de tilfællitz hafuer och vdj fordom tijd Peder Mathiesen tilhørde, liggende sønden

I s.494

Jordschyld aff hauger oc boeder wdenn portene.

Synden Vestre port.

Christoffer Vallckendorff, Kong. Maitts. rentemester, haffuer kiøfft nogre hauger aff thisse effterschreffuene, och giffuis aff huer, som her effterføllger:

__________

for hafnen, wæsten for Peder Pedersen, K. M. øffuerst rentskrifuers, och østen for Hans Mandixsens pladtz, skylder aarlig til haufnen, som til hafnens forstander betalis, jordskyld 2 rdall., er 12 marck. - 1745 stod her Slotskirken, Staldene og desl.

Hans Mandixen, kongl. Mayts. øfuerst materiall skrifuer paa Bremerholmb, af en platz liggende wæsten for haufnenn och østen for Kirsten Reinholtz och Peter Brunns fællitz platz, skylder aarlig, som til haufnens forstander betalis, 2 rixdaler, er 12 marck. 1745 stod her Slotskirken, Staldene og desl.

Wæster wold.

Klæde compagnijts førige participanter hafuer af borgemestere och raad wered beuilged at indheigne den pladtz inden Wæsterwolld mellom Wæster portt och Farffueried lanngs vd med Møllegrafuen, och er siden blefuen deelt mellom bemelte participanter, som da wahre disse følgende: Werner Cloumand, Hans Fricke, Thomas Lorck, Hermand Hübertz, Hendrick Berner, borgemester Simen Surbeck, Lyder Braske, Claus Johansen. Steffen Roede, Jochom v. Hollt, Christoffer Trøner, Jørgen Gosebrog. Forskrefne participanter hafue vdgifued til byenn hwer af sin pladtz aarlig jordskyld j marck. Forbemelte hauge platzer eige nu och vdgiffue deraf jordskyld effterskrefne:

Welb. Peder Wijbe, rentemester, tilhører nu de trende platzer, som fordom haffuer tilhørt och først indtaged er af Werner Cloumand den ælldre, Lyder Brask och Hans Frick, huilcke 3 platzer med it lidet støcke jord af byens welbemelte Peder Wijbe nu i possession haffuer, gifwer nu aarlig jordskylld 2 marck 4 skil.

Sophia Christen Pofuelsens tilhør nu den platz, s. Claus Johansen raadmand tillforne eyed hafuer, giffuer deraf aarlig jordskylld j marck.

Christian Fabricius, medicinæ doctor, hafuer nu den hauge, salig Steffen Roede tilforne eyede, och fordom hafuer wered fire pladtzer, huilcke først ere indtagne aff Tommis Lorck, raadmand, Steffen Roede, Hermand Hybertz och Jochom v. Hollt, giffwer nu aarlig jordskylld 4 marck.

Arent Berntssen, byeskriffuer, hafuer nu den hauge, som først af Hendrick Berner er indtaged och siden Johan Wøist och dereffter Christoffer Hansen, borgemester, hafuer tilhørt, liggende mellom bemelte D. Christian Fabricij hauge paa den søndre och Christen Jensen Becks hauge paa den norder sijde, giffuer aarlig jordskylld j marck.

Christen Jensen Bech eyer nu den hauge, som fordom hafuer werit twende platzer och først af Simen Surbeck, borgemester, och Christoffer Trøner indtaged, liggende mellom Arent Bernttsen, byeskrifuers, hauge paa den syndre och Engelke Peter Bruns hauge paa den norder sijde, gifuer aarlig jordskyld 2 marck.

Engelke Peter Brunss tilhører nu den hauge, som først er indtaged aff Jørgenn Gaasebrog och siden tilhørde Floris Seigllegger, liggende

I s.495

Aff Jørgen Oluffsenn xij skilling. Hans Fynboe vi skill. Jørgen Tryne ii marck. Anne Rassmus Willumsens xxviij skill. Gregers

__________

mellom Christen Jensen Becks hauge paa den søndre och Hendrick Møllers platz och wandmølle paa den norder sijde, giffuer aarlig jordskyld j marck. Var 1745 en Del af den Grund, som Vartov stod paa.

Fremdeles følger: Jordebog paa Bøndergaarde udi Skaane af Kronens Gods, udlagt udi betaling til Kjøbenhavns stad den 14 Decembris 1650.

Dette er: Albo Herred, Frørum 1 Gaard, Villands Herred, Nesum Sogn, Nørre Mjonæs By l G., Gueløv By l G., Gønge Herred, Paarup 1 G., Kaarild 1 G., Egered 1 G., Markelund 1 G., Emislev Sogn og By 2 G., Glimager Sogn, Snarerup 1 G., Trudsered 1 G., Ouarp 1 G., Simentorp 1 G., Ebberup 1 G., Matterup Sogn og By 1 G., Gers Herred, Linderod Sogn., Lorup 1 G. St. Peders Klosters Hovedgaard. Ved Beregningen af denne var der misregnet Byen 2325 Rdl, hvorfor der skete Vederlag i Jylland, hvilket Gods Jørgen Sefeld til Næs købte for samme Sum. Da Klostrets Vedligeholdelse medførte saa stor Udgift aarlig, solgtes det 1654 til Peder Hansen Korsør for 1800 Rigsdaler. Bare Herred , Kjeldby vang 2 G., Sønder Kverlev 1 G,, der tilligemed 5 G. i Verpinge og 1 G. i Valby er solgt til Tage Thott Ottesen til Eriksholm 1656 for 2431 Rdl, 4 Mk. Færs Herred, Vallerum 1 G., Brandsted 4 G., Færs Herred, Hardrup 2 G., Arreskov 1 G,, Hov Sogn, Hallevare 2 G.

Endelig findes bagest i Jordebogen af 1656 Fortegnelse over Byens Tilgodehavende hos Kronen:

nemlig 1645 til Malmø Garnisons Betaling er der forstrakt Kongen efter Generalkrigskommissær Knud Ulfelds 4 Beviser rede Penge 12000 Rdl. Til Rytternes Afbetaling forstrakt efter Rentemesterens Bevis 9602 Rdl.

1650 forstrakt til Proviant for 4 Kompagnier af Oberst Rauckhoupts Soldater efter 4 Beviser 747 Rdl. 3 Sk.

Heraf betaltes ved Udlæg af Jordegods 2/3, nemlig 14899 RdL 4 Mk., hvorved restede 7449 Rdl. 5 Mk. Rente til 14 Dec. 1650 er 6704 Rdl. 5 Mk. 4 Sk., Rente til 14 Dec. 1659 er 4022 Rdl. 5½ Mk. Renten er saaledes 10727 Rdl. 4 Mk. 12 Sk.

Endvidere for Indkvarterings Bekostning 1645 efter 15 underskrevne Regnskaber tilsammen 44660 Rdl. 4 Mk. 10 Sk.

Stadens bortskyldige Gæld var:

1650, Mikkelsdag, laant af de husarmes Kapital . . . . . . . . . 3000 Sletdlr.        
1654, 30 April af Børnehusfattiges penge . . . . . . . . . . . . . . 1549    »    14 Sk.
1650, 11 Dec. laant af Korfits Ulfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3900    »             
1658, 11 Okt, laant Brandtavlepenge . . . . . . . . . . . . . . . . . 500    »             
1659, 11 Juni laant af Jørgen Hansen Rafn . . . . . . . . . . . . 806    »             
1659, 2 Juni laant af Sidsel sal. Hillebrand Jørgensens . . 2200    »             
1659, 11 Juni af Jørgen Keim smed paa hans Myndlings
Susanne Rasmusdatters vegne . . . . . . . . . . . . . . . .
76    »    2 Mk.
1659, 11 Juni hos Helliggejstes Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . 150    »             
1659, 11 Juni hos Peder Jakobsen paa hans Myndling
Søren Leegs Vegne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300    »             
1659, 24 Juni af Nikolaj Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000    »             
1660, Paaske, af Niels Tordsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500    »             

__________


I s.496

Bagere viij skilling. Knudt Høye viij skill. Jørgenn Fynntboe xxij skilL Thammes Vinntapper xij skill. Marine Pedel Synndergades x skill. Arine Wolff Ryttings iiij skill.

Ditfse iij hauger ligger norden Vestre port, som Christoffer Valckendorff och haffuer kiøfft aff thisse eptherschfeffuenne:

Aff Mogens Bryggere vj skill. Eschill Skreddere vj skill. Chresten Mickelssenn viij skill. Summa x marck ij skill.

Emod huilcken jordschyldt Christoffer Valckenndorff haffuer wdfaaet paa rente thill stadenn lx daler och rentenn aarligenn vthi stedet for jordschyldenn at giffuis till Staden effter thet breffs lydellse, Christoffer Valckenndorff ther paa haffuer aff borgemestere och raadt, och er samme rennthe xij marck.

Niells Michelsen xiiij skill. Jacob Hannsenn iiij skill. Hanns Michellsenn reebslaar vij skill. Inngeborig Oluff Schriffuers aff tho hauger xxviij skill. Niells Scfhriffder paa Amage torge xxiiij skill. Ingeborig Oluff Schriffuers aff Anne Richardussis hauge viij skill. Margrete Hestemøllers xxj skill. Oluff Jennsen Skreddere viij skill. Bertell Bagere xij skill. Gyde Bagere xij skill. Henrick Kandestøber vj skill. Søffrenn Kniffuesmedt viij skill. Lauritz Oluffsenn bryggere xij skill. Offue Andersenn fisker viij skill. Niells Gregersenn bødker viij skill. Willum Apoteker j marck. Jørgenn Fynnboe x skill. Gjertrud Winckes viij skill. Oluff Hammer xij skill. Christoffer Graatop xj skill. Lauritz Prydtz xxij skill. Christoffer Mogennsenn raadmandt j marck. Michell Arboe viij skill. Franndtz Smedt viij skill. Rassmus Kruse viij skill. Lauritz Prydtz aff Karine Lessøes hauge viij skill. Boelld Callinngborigs vj skill. Franndtz Ibsenn vj skill. Chresten Andersen aff Jens Michellsens hauge viij skill. Hanns Sielandtzfar vj skill. Jacob Anderssenn viij skill. Per Graatop j marck. Pouell Bagere vj skill. Karine Thømmermanndts iiij skill. Annders Gaasebrygger xij skill. Niells Grøn bagere xij skill. Matthis Hannsenn j marck.

Norden Vestre port.

Gregers Bagere aff fordom Lauritz Bøssestøbers hauge ij marck. Jenns Brunn xij skill. Hanns Jacobsenn xij skill Michel Bagere j marck. Anders Nieglausenn x skill. Mogens Jennsen vj skill. Jenns Chrestensenn viij skill. Jacob Skreddere viij skill. Jenns Mortennsenn viij skill. Leene Jacobs vj skill. Lauritz Trommeslaars quinnde viij skill. Rassmus Hadeler vj skill. Mogens Kanndestøber viij skill. Lauritz Callingborgh viij skill. Jacob Jennssenn xiiij skill. Lauritz Bygh xij skill. Niells Peersenn borgemester xxviij skill. Bunde

I s.497

Hansen aff Marine Lauritz Oelsenns hauge viij skill. Annders Jull xj skill. Jens Mortensenn viij skill. Niells Bagere vj skill. Jenns Lauritzen Bagere vj skill. Rassmus Kock vj skill. Annders Bagere vj skill. Chrestenn Bagere viij skill. Philippus Bagere xij skill. Lucas Jostsenn viij skill. Suenndt Bagere viij skill. Lauritz Hemmingsenn vj skill. Christoffer Hestemøller xij skill. Jenns Pedersønn schreddere viij skill. Mortenn Skreddere viij skill. Gregers Bagere xviij skill. Knud Trugellsenn xxj skill. Pouell Thømmermanndt viij skill. Chrestenn Chrestennsen xviij skill. Hanns Grott reebslaar xij skill. Michell Bagere xvij skill. Peder Wynn thømmermanndt iiij skill. Anders Kronnoff viij skill. Lauritz Bødker vij skill. Michell Thommissenn x skill. Hanns Henninngsenn vij skill. Lauritz Grydestøber xj skill. Matthis Hannsenn xiiij skill. Niells Caspersenn ix skill. Oluff Madtzenn vj skill. Oluff Hammer xiiij skill. Søffrenn Schriffuer xviij skill. Marcus Bardtschier xviij skill. Knud Bagere xij skill. Hanns Johannsenn glarmester viij skill. Hanns Fynboe skomager xij skill. Karine Løddekone v skill. Christoffer Perlesticker xj skill. Niells Hertzsche xvij skill. Anne Blegmanndtz vj skill. Karine Jep Henningsens xiij skill. Per Graatop xvij skill Franndtz Bager vj skill. Annders Bager xij skill. Rassmus Fiskebløder vj skill. Boilld Søffren Kocks vj skill. Thommes Bardtskier iiij skill. Lauritz Keelldsenn vj skill. Rassraus Søffrensenn ij. marck. Jacob Jennssenn j marck. Hanns Annderssen skomager xij skill. Chrestenn Jennssenn viij skill. Jacob Søffrensenn borgemester aff en hauge ved Jarmers skantze, som fordom Jørgenn Pedersen vaar forleennt aff borgemestere och raadt hanns liffs tidt, och nu er forleennt forneffnde Jacob Søffrennsenn hanns liffs tidt, iij marck.

Westen Nørre port.

Peder Skinnder viij skill. Albret von Brock profoss viij skill. Simenn Simblebager ij marck. Hans Holst skreddere aff Anders Judis hauge vj skill. Mogenns Smed xij skill. Mester Rassmus Catholm viij skill. Jonn Kiødmanngere xiiij skill. Jacob Mauritzenn vj skill. Anders Pedersenn vj skill. Hanns Thuesenn x skill. Trugills Franndtzenn j marck. Ennuold Claussenn vj skill. Thammes Niellsenn viij skill. Boilldt Søffrens vj skill. Jenns Remmesnider iiij skill. Claus Rytter, raadmand, xij skill. Annders Niellssenn viij skill. Kirstine Hermanns hauge j marck. Madtz Peersenn viij skill. Chrestenn Kleinnsmedt viij skill. Ossualld Dreyer j marck. Chrestenn Alborgh j marck. Claus Bogfører viij skill. Mester Rassmus Catholm j marck. Mortenn Remmesnider viij skill. Niells Madtzenn brygger iiij skill.

I s.498

Oluff Snedker vj skill. Annders Krogemager, j marck. Michell Ibsenn xiiij skill. Niells Randers viij skill. Jørgenn Skredder viij skill. Annders Pouellsenn viij skill. Karine Jacob Klockers viij skill. Johann de Hunndtz quinde j marck. Gammel Lauritz Germannd vj skill. Per Buck vj skill. Mester Peder Schoelemester xij skill. Mester Niels Huid xx skill. Baltzer Bogfører vj skill. Hanns Rassmussenn viij skill. Peder Stercke Trometer xiiij skill. Hanns Kieldersuenndt xij skill. Mester Hans Organist x skill. Mester Oluff Capellan xviij skill. Mester Peder Scholemester vj skill. Christoffer Slagtere viij skill. Claus Rytter, raadmand, xij skill. Mester Anders Bardtscher viij skill. Mester Claus Schauboe viij skill. Dioniss Pedersenn vj skill. Lass Bygh viij skill. Claus Guldsmedt vj skill. Pouell Fridtzsch j marck. Marine Vintappers xij skill. Annders Suennsche xij skill. Mester Annders Weile xij skill. Jacob Bryggere vj skill. Jenns Kock xx skill. Mester Claus Schredder xiiij skill. Mester Hans Bardtscher vj skill. Arnoldus Sangermester vj skill. Annders Pedersen Brygger viij skill. Gertt Schredder vj skill. Jacob Andersenn Brygger viij skill. Jenns Oluffsenn Brygger viij skill. Rassmus Lauritzenn viij skill. Chresten Michellsenn viij skill. Peder Dionissenn viij skill. Hanns Niellssenn vj skill. Ellsse Anderssis vj skill. Simon Surbeck borgemester iij marck. Peder Anndersenn vj skill. Mester Hans Guldsmed professor vj skill. Chrestenn Jørgennsenn vj skill. Niells Muremester iiij skill. Hanns Kielldersuenndt viij skill. Chrestenn Bunnde thømmermanndt viij skill. Willum Apoteker xj skill. Lucas Bødker viij skill. Søffrenn Slagtere viij skill. Mester Baltzer Bardtscher viij skill. Otthe Pedersenn vij skill. Mester Lauritz Prædicant xj skill. Niells Madtzenn Brygger iiij skill. Jacob Toffelmager iiij skill. Arnoldus Sangermester xij skill. Annders Thomissen schreddere x skill. Lauritz Hannsen Wogenmandt ix skill. Ossualldt Hannsenn j marck. Niells Jennsenn viij skill. Annders Pouellsenn ij marck. Mester Claus Hammer xviij skill. Jacob Søffrensenn borgemester ij marck. Lissbet Strutmanns j marck. Anders Krogemager ij marck iiij skill. Doctor Pouell Madtzenn xxviij skill. Mester Anders Frijmoed ij marck vij skill. Doctor Passlick xxvjx skill. Michell Niellsenn raadmandt xxvij skill. Hanns Jennssenn xij skill. Christoffer Brennder ix skill. Niells Byesuenndt ix skill. Niells Brunck Remmesnider ix skill. Christoffer Mogennsenn raadmandt x skill, Doctor Niels Hemmingsenn xij skill. Hanns Johannsen Glarmester xij skill. Annders Niellsenn vj skill. Rassmus Pederssen aff tho hauger xiij skill. Franndtz Ibssenn vij skill. Lauritz Remmesnider viij skill.

I s.499

Søffrenn Annderssenn iiij skill. Mester Claus Schauboe iij skill j huidt. Byrge Aagesenn viij skill. Peder Krage yj skill. Jørgenn Suijn borig viij skill. Fru Mette Bernekous viij skill. Hanns Dirichsenn xviij skill.

Østen Nørre port.

Jacob Schriffuer borgemester iij mark vj skill. Søffrenn Schriffuer iiij skill. Claus Rytter raadmandt viij skill. Jacob Trugellsenn vj skill. Chrestenn Nielssenn viij skill Søffrenn Mynndrick xij skill. Her Hanns Lauritzenn viij skill. Hans Jørgennsenn xij skill. Peder Lauritzenn xij skill. Peder Siuffuendsens arffuinge x skill, Jørgen Schreddere viij skill. Mester Michell Bardtscher xxij skill. Jenns Suenndsenn viij skill. Søffrenn Chrestennsenn viij skill. Jacob Pedersenn vj skill. Søffrenn Pedersenn viij skill. Enngelbret Thømmermandt vj skill. Hanns Pederssenn xij skill. Rassmus Falstrinng vj skill. Lauritz Jørgennsen x skill. Oluff Cantor viij skill. Gertt Bøssestøber viij skill. Simen Fiskebløder vj skill. Claus Bunntmager j skill. Hennrick Buntmager x skill. Lauritz Christoffersenn ij marck. Jenns Klocker xij skill. Simenn Fiskebløder xviij skill. Bernnt Buckmanndt v skill. Biørnn Pedersenn vj skill. Jesper Schreddere j marck. Annders Niellssenn xiiij skill. Peder Ibsenn Reebslaar iiij skill. Charstenn Rytter ij marck vij skill. Jørgenn Lollicke vj skill. Frederich Bardsker iiij skill. Jacob Pedersenn iiij skill. Her Jens Madtzenn vj skill. Hanns Tydsk paa Holmenn xv skill. Lauritz Offuerscher x skill. Annders Ibsenn viij skill. Niells Michellsenn xij skill. Peder Siuffuenndsens arffuinge viij skill. Michell vann Kemnitz xxviij skill. Peder Michellsenn Vogenmanndt iiij skill. Søffren Lademager vj skill. Annders Floridtzenn vj skill. Oluff Huydt iiij marck iiij skill. Peder Skreddere viij skill. Mester Jacob Organist vj skill. Doctor Niels Hemmingsenn vj skill. ij huide. Jørgenn Gulldsmedt ij marck. Johann Claussenn xij skill. Skipper Las Jude xiiij skill. Niells Søffrennsenn Thømmermanndt viij skill. Oluff Jennsenn Skreddere viij skill. Mogens Gøye aff enn hauge viij skill. Madtz Mortennsenn ij marck. Marine Eges viij skill. Anne mester Jacobs vj skill. Oluff Morthennsenn raadmandt j marck. Albret Lademager ij marck. Peder Reebslaar viij skill. Niells Hallinndtzfar iiij skill. Rassmus Kedelbøder viij skill. Hennrick Søndagh viij skill. Boilld Kocks viij skill. Lauritz Prenntere viij skill. Christoffer Pouellsenn j marck. Skipper Lauritz Pedersenn vj skill. Las Kock vj skill. Peder Leegh viij skill. Peder Bernntsenn x skill. Las Smedt x skill. Ingeborig Oluff Schriffuers arffuinge vj skill. Annders Kedellsmidt iiij skill. Thammes Niellsenn iiij skill. Morthenn Glarmester

I s.500

viij skill. Annthonius Apoteker xj skill. Anne Fluenns v skill. Pouell Slagtere aff fru Mette Bernekous haug j marck. Michell Tømmermanndt xij [el. xx] skill. Rassmus Mogennsenn xij skill. Niells Anndersenn xij skill. Nielaus Glarmester xxij skill. Pouell Knudsenn vj skill. Lauritz Pedersenn Vegtere ij marck. Madtz Pedersenn ij marck. Peder Fogell xij skill. Rassmus Lauritzenn xij skill. Peder Fogell x skill. Poueli Munck xij skill. Dorethe Hanns Oelsenns x marck x skill. Hanns Nielsenn xij skill. Hanns Lauritzenn Organist iiij skill. Hanns Breffuedrager iiij skill. Jacob Søffrennsenn xij skill. Søffren Snedker viij skill. Madtz Pouellsenn vj skill. Jenns Fergemanndt vj skill. Mouritz Thommissenn iij skill. Niells Klocker ix skill. Pouell Rock vij skill. Hanns Pedersenn Schinnder vij skill. Annders Nyekiøbing j marck. Simen Simblebager viij skill. Staphenn Seyermager viij skill. Hennrick Kleinsmedt (Afgiften ikke opført). Michell vann Kemnitz iiij marck. Mester Anders Mariagger j marck. Claus Sueffuellmester x skill. Simenn Simblebager x skill. Abraham Feltbereder x skill.

Wden Østre port.

Hanns Mynnthere iij marck. Her Hanns Skaanning iiij skill. Knud Lindgaardt xij skill. Jacob Truellsenn xij skill. Marcus Hess borgemester xij skill. Doctor Hans Franndtzenn iiij skill. Citzele Anders Schriffuers aff tre øde jorder xviij skill. Rassmus Sporemager viij skill. Jørgenn Seigellegger j marck. Mellchior Schredder viij skill. Niells Paaske aff tho hauger ij marck. Jenns Baltzersenn aff enn hauge xij skill. Johann van Gellern raadmanndt viij skill. Niels Chrestennsenn xij skill. Benedicts Krøger xij skill. Knud Linndegaardt viij skill. Hanns Dall aff Suennd Kulds hauge viij skill. Her Hanns Skaanning viij skill. Jenns Baltzerssenn x skill. Otthe Hannssenn j marck. Henrick Wdenn viij skill. Mester Claus Skreddere x skill. Jørgenn Benndtzenn ix skill. Claus Henninngsenn x skill. Albrett Chrestennsenn iij marck. Hennrick Wdenn j marck. Mouritz Podebusk aff sinn hauge aarligenn iij marck. Albrett Albretsenn raadmanndt ij marck. Kirstine Korts vj skill. Jacob Lipper xij skill. Johann Claussenn j marck. Willum Apoteker v marck. Benedicts Krøger xij skill. Gertt Schreddere ij marck. Arilld Hakes arffuinge aff enn øde jordt aarligenn j marck. Franndtz Ibsenn aff en øde jord aarligenn j marck. Claus Henninngsenn viij skill. Claus Corneliussenn xij skill. Jesper Winntapper viij skill. Albrett Albretsenn raadmanndt xij skill. Hennrick Vdenn aff gammel Diricks hauge xij skill. Hanns Rogge viij skill. Johann van Gellernn raadmandt ij marck. Mester Rolluff Archelijmester xij skill. Elline Peder Hannsenns viij

I s.501

skill. Byrge Aagesenn iij skill. Marine Niellsis viij skill. Williim Gulldsmedt xviij skill. Cidtzelle Annders Schriffuers viij skill. Hennrick vann Mørtzenn viij skill. Marine Bernndtz xij skill. Marcus Hess borgemester ij marck. Doctor Hanns Franndtzenn j marck. Albrett Chrestennsenn xij skill. Citzelle Annders Schriffuers ij marck. Jenns Harnnschuisker j marck. Hanns Lydersenn xij skill. Hennrick Pothouffs quinnde iij marck. Jørgenn Seigellegger aff enn reeberbane j marck. Rassmus Pedersenn aff enn hauge aarligenn iiij marck. Niels Paaske aff enn hauge aarligenu iij marck. Jacob Lauritzenn aff enn øde jordt viij skill.

Thisse effterschreffne øde jorde giffuis oc jordschylld aff.

Knud Linndegaardt x skill. Skipper Lauritz Hannsen viij skill. Marine Bernntz viij skill. Mortenn Wennstermandt ij marck. Doctor Hanns Franndtzenn vj skill.

Thette effterscreffne tagis och op till byen.

Aarligh byeskatten.
Pendinge aff Høigbroe, aff fremmede iiij skill., aff borgerne ij skill.
Spring pendinge aff leffuenndis quegh, aff støcket ij skill.
Blegedamme.
Reber baner.
Aff byenns waange.
Aff packer, kister och kramgodtz.
Aff Kalle haugen.
Greszgangs pendinge.
Aff byens faalldt.
Aff Grønnegaardtz haffn.
Aff haffnen inden bommen.
Brade pendinge.
Bondgarn stade.
Wijnn sijsze.
Mumme sisze.
Prydtzing sisze.
Hamborge øll sisze.
Ernst øll sisze.

Pendinge opbaaren till rente aff jtt tusinde daler, som salig Johan Frijss cantzeller haffuer giffuit till studentere, huilcken samme rente strax igen giffuis i Vniuersitetet.

Item. Halff Sagefald kommer staden till.
Item. Halff arffueløst godtz kommer och staden till.

Thisligeste alt andet forbrudt godtz kommer och halffpartenn staden til.

I s.502

Wor Frue kirckis jordeguodtz baade paa lanndtzbyerne oc wthi kiøpstedernne, oc først om bondegodtz.

Sockelund herrit.
Lyndby sogenn.
Lunndtofft.

Jørgenn Ericksenn penndinge j løde marck.

Gentofft sogenn.
Wongedt.

Oluff Ibsenn pendinge iij skill. grott, rugh ij pund, biugh ij pund, haffre j thønne, lamb j, gjess j, hønns iiij.

Gladsaxe sogn.
Mørckoff.

Madtz Abrahamsenn byugh ij pund, haffre j thønne, lamb j, giess j, hønns iiij.

Buddinge.

Peder Ibsenn rugh xv skieppe, biugh xviij skieppe.

Smørrumsherritt.
Ledøffue sogn.
Nybølle.

Jenns Lassen rugh j pund, byugh j punnd, haffre j thønne, lamb j, gjess j, hønns iiij.

Ballerup sogenn.
Skoffuerlund.

Saxe biugh ij punndt, haffre j thønne, lambj, giess j, hønns iiij.

Offre øffre wed dammen.

Lauritz Jude biugh j pundt.

Offre ydre.

Jep Pedersen biugh ij pundt, haffre j thønne, lamb j, giess j, hønns iiij.

Peder Lauritzen pendinge iij skill. grot, biugh j pundt, haffre j thønne, lamb j, giess j, hønns iiij.

Rassmus Skreddere byugh j pund, huert andet aar: haffre j thønne, lamb j, giess j, hønns iiij.

Offre ydre kircke.

Byugh iij pundt, lamb v, giess v.

Jens Oelsenn j prestegaardenn biugh ij pundt, haffre j thønne, lamb j, giess j, hønns iiij.

Item thisse effterschreffne fijre gaarde vthi Offre ydre, som vdi fordom tid laa till wor Frue kircke her vthi Kiøbenhaffn och

I s.503

Jacob Beck siden haffde, bleffue lagde till vor Frue kircke igen effter salig Jacob Becks dødt anno 1574.

Joenn Jensen biugh ij punnd, haffre j thønne, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Oluff Hannsen byugh ij pund, haffre j thønne, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Jørgenn Jensenn biugh ij punnd, haffre j thønne, lamb j, giess j, hønns iiij.

Rasmus Pedersen biugh jj pund, haffre j thønne, lamb j, giess j, hønns iiij.

Ramsøeherrit.
Øllsemagle.

Jep Boesenn byugh j punnd, haffre j thønne, lamb j, gies j, hønns iiij.

Item. Thisse effterschreffne tre gaarde, enn vthi Øllsemagle och the tho vthi Himlingøffue, bleffue och lagde till vor Frue kircke effter salig Jacob Becks dødt anno 1574.

Jørgen Lauritzenn biugh ij pundt, haffre j thønne, lamb j, gies j, hønns iiij.

Hemlingøffue.

Lauritz Mogensenn biugh j pund viij skipper, haffre j thønne, lamb j, gies j, høns iiij.

Peder Ibsenn penndinge ij skill. grott.

Flackebiergsherret.
Mindstrup.

Anno 1578 thend 8 julij ere disse forneffnnde tuennde tienere vthi Hemlingøffue mageschiffte met frue Mette Rosennkranndtz, och er igenn annammet till vor Frue kircke enn tiener vdj Flackebiergsherrit vdj Minndstrup, som giffuer aarligenn landgilde penndinge ij skill. grott, byugh ij punndt, haffre ij thønner.

Bieffuerschougsherrit.

Item. Anno 1571 bleff konng. Maits. annpart thiende kornn aff thisse eptherscreffuenne tre sogner vthi Bieffuerschougsherrett lagdt till vor Frue kircke till wederlaug for the gaarde, konng. Maitt. fick fra vor Frue kircke, som hans Naadis breff vor Frue kircke der paa giffuit er videre formellder.

Bieffuerskoug sogn.

Oluff Brunn i Kiøge rugh v pundt, byugh v pundt, haffre iiij thønner.

I s.504

Torneby sogn.

Jørgen Lauritzen i Kiøge rugh iij pundt, biugh iij punnd, haffre iij thønner.

Lijdemarck sogn.

Frue Margrete rugh ij pundt, biugh ij pundt, haffre ij thønner.

Waldersløff.

Peder Smedt byugh ij punndt.

Lille herritt.
Windinge.

Peder Andersenn rugh j pundt, byugh j pundt, haffre j thønne.

Thudtze herritt.
Kundbye sogn.
Marcke.

Lauritz Kampe och Peder Lauritzenn aff enn øde jordt buygh j pundt.

Skippipge herret.
Bregninge sogn.
Kallrede.

Bunnde Oelsen rugh ij pundt, gryn j skippe,

Kiøbstedtz gods oc eyendom her vthi Kiøbenhaffnn och andennstedtz liggendis thill wor Frue kircke.

Lille Las Biørnsens strede.

Søffrenn Mynndrick, Thornes Fogitsuenndt, Jenns Pedersenn Skredder, Hans van Lybecks arffuinge, disse forneffnnde giffue aarligen aff the boeder, mester Lauritz Bøssestøber aatte i forneffnde strede, x marck.

Marine Peder Hares viij marck.

Birgitte Peder Judis vj marck.

Niells Madtzen vj marck.

Madtz Laffuindtzfar viij marck.

Sanct Peders strede

En gaard, som mester Oluif Capellan paa boer.

End en gaard, som her Hans Lauritzen Capellan paa boer.

Disse forschrefFne to gaarde met the forneffnde fire vdi Lille Las Biørnsens strede bleffue kiøffte aff prædicanterne her samestedtz till wor Frue kircke, dog saa at wor Frue kircke schall giffue ther aff till prædicanterne aarligenn jordschylldt effter the breffuis lydellsse, som ther paa giffuit er.

I s.505

Aage Pedersen i Ballerup aff tho boeder viij marck.

Niells Pederssønn Schriffuere aff fordom Annders Gaadtzschis gaardt viij marck.

Item. Tho boeder i sancti Peders strede, som thisse effterschreffne paa boer, och giffue hussleye till kircken:

Thend enne haffuer Hanns Muremester oc giffuer viij marck.

Thennd andenn haffuer Niels Muremester och er hannom vnndt frij, emeden handt tager vare och renser kirckenns huelling oc render, och naar hand icke thet giøre vill, skall hand giffue hussleye aff samme boedt viij marck.

Pædagogii huset, som i fordom tijdt vaar bagernis laugshuss, schall skyllde till vor Frue kircke aarligenn jordskylldt.

Nørre gade.

Franndtz Banner viij marck.

Annders Pouelsenn aff Jens Nielsen Vogennmands gaardt viij marck.

Simon Surbeck ix marck.

Chrestenn Mickellsen aff Michell Smeds gaard viij marck.

Søffrenn Chrestennsenn Flue aff Jacob Klockers boeder ved Wolldenn v marck. '

Jenns Niellssen Vogenmannd aff en hauge ved Wollden v marck.

Peder Leegh aff thennd gaardt, Jacob Brockennhuss tillfornn aatte, ix marck.

Annders Smedt aff Oluff Folmersenns gaard, som Marcus Hess tillfornn aatte, ix marck.

Rosengaarden.

Michell van Kemnitz, Konng. Maits, scriffuer paa toldboden, aff the boeder, som bleffue kiøffte aff doctor Niels Hemminngsenn thil vor Frue kircke, x marck.

Michell Bagers boeder iiij marck.

Paa vor Frue kircke gaardt.

En gaard paa vor Frue kircke gaardtt, som sogne herrenn paa boer.

En boedt vesten op till sogneherrens laage, som ligger till sogneherrens gaardt.

Ennd tho boeder østenn op till sogne herrens laage, som vor Frue kircke skall tage hussleye aff och skylder aarligen

It huss østen op till sogne herrens gaard, som kallis Stockholm

Item tho boliger, som Marine her Rasmussis paa boer

Enn øde jord vesten op till sogneherrenns stalld och hauge wd til thet lille Skidennstrede.

I s.506

Enn boligh paa thennd syndre side vedt kircken, som Jenns Klocker nu paa boer

Karine Jacob Klockers aff en jord paa vor Frue kirckegaardt

Cannickestrede.

Niels Globs tho boeder j løde marck.

Rassmus Suendsens, kiødmanger, aff herr Niells Tydstøls boeder, som mester Lauritz Thuesenn aatte, ix marck.

Jenns Glarmester iiij marck.

Her Hanns Pedersenn Høye aff Citze mester Peder Høyes tre boeder xij marck.

Skinder gadenn.

Rassmus Suendsenn Kiødmanger x marck.

Mortenn Remmesnider vj marck.

Kiødmanger gade.

Frue Citzele Erick Podebuskis x marck.

Fru Innger Jørgen Bradis xij marck.

Anthonius Contrafeyer aff Hans Suckerbagers gaardt xxiiij marck.

Marine Niels Michellsenns vj marck.

Cornelius Jostsenn aff skipper Clementz huss vj marck.

Oluff Thune vj marck.

Mester Peder Aagesenn vj marck.

Kirstine Albrets vj marck.

Lille Ferge strede.

Hanns Sparre aff Knud Henricksens gaard xj marck.

Ditrich Mumme viij marck.

Vandmølle strede.

Jacob Geyll x marck.

S. Clements sogn.

Hans Oelsenn borgemester vj marck.

Marcus Hess borgemester aff frue Citze Knud Pederssenns gaardt xj marck.

Marine Michell Schriffuers viij marck.

Margrete Gregoriusses vj marck.

Birgitte Jørgenns vj marck.

Michell Seestedt vj marck.

Hellige Korss boeder.

Peder Hannsenn iiij gode daler.

Søffren Morthennsenn ij gode daler.

Lauritz Oluffsenn ij gode daler.

I s.507

Jenns Klocter ij gode dajer.

Lauritz Lauritzenn grynmanndt iiij gode daler.

Gammell torge.

Jørgen Fynnboe xiij marck.

Wombadstue strede.

Michell Degnn aff Wombadstuen iij marck.

Studij strede.

Mester Hanns Gulldsmedt vij marck.

Doctor Pouell Madtzøn aff fordom Matz Klockers gaardt i Roschillde, som nu er lagd till biscopenns gaardt v marck.

Pouell Bagere aff enn mølle x marck.

Nestuedt.

Aff enn gaardt liggendis i Kiødmannger gade, som Jep Schredder iboer, hussleye j løde marck.

Hellsingør.

Jørgenn Wijg aff enn øde jordt xx skill.

Reformeringh paa forneffnde vor Frue kirckes aarlig indkomst, bondegods och kiøbsteds gods, huorledis thet forandret er fra anno 1570 och till annura 1576.

Bonde godtz.

Item. Her Hans Lauritzen, capellann thill vor Frue kircke her sammestedtz, anammer renthene aff thenndt gaard i Offre ydre, som Jenns Oelsenn iboer, och aff Offre ydre kircke, som hand bekom Konng. Maits. breff paa, som er vdgiffuit anno 1573, forudenn all retterganngh. Thi kirke verrige till wor Frue kircke, mester Claus Lauritzønn och Simen Surbeck, icke neruerindis ther hoss tilstede vaare, och the icke vaare steffnnde for Kong. Maitt. ther om i rette att møde och ey ther aff noget viste. Och er forneffnde gaard och kircke aff thet commun godtz, som er lagdt til vor Frue kircke, som Jacob Becks egenn handscrifft oc vor Frue kirckes jordbog der til met stigtens bog beuise.

Anno 1576 bleff thisse eptherschreffne gaarde, som vaare Eyler Hardenbierg pantsett for iij hundret xl gode daler, inndløst till vor Frue kircke igenn, sorn Jens Lassen i Smørrumsherrit i Nybylle, Peder Anderssenn i Lille herrit i Windinge och Bonnde Oellsenn i Skippinge herrit i Kallrede iboer.

Kiøbsteds godtz.

Anno 15 . . kiøffte Michell vann Kemnitz, Kong. Maitts. scriffuer paa Toldboeden her vthi Kiøbenhaffn, fire smaa boeder liggendis paa Rosengaarden, som Erick Valckendorff kiøffte aff doctor Niels Hem-

I s.508

mingsen oc gaff vor Frue kircke igen for xij marck jordschylld, som gick aff hans gaardt paa Vestergade, som Matz Krog iboede, thennom att bygge och forbedre och aarligen at giffue der aff till vor Frue kircke x marck jordskyldt, som hanns breff, hannom der paa giffuit er, formelder.

Anno 1575 saaldis Peder Hannssenn tho aff hellige Kaarss boeder vthi Kattesundt, och skall hand thennom bygge och forbedre och giffue ther aff aarligen jordschyld till vor Frue kircke iiij gode daler eller saa mange pendinge vthi danscke mynt, som theris verd er, som hanns breff, hand der paa haffuer, formellder.

Anno 1575 saaldis Søffren Mortennsenn thømmermandt enn aff hellige Kaarss boeder, och skall thenndt sielffuer bygge och forbedre och giffue aarligenn jordschylld till vor Frue kircke ij gode daler.

Anno 1575 saaldis Lauritz Oluffsenn skreddere och enn aff hellige Kaarss boeder, och skal thend sielffuer bygge och forbedre och giffue ther aff till vor Frue kircke jordschylldt huert aar ij gode daler.

Anno 1575 saaldis Jens Klocker och enn aff hellige Kaarss boeder mett saadan villkor, att hannd schall thennd bygge och forbedre och giffue ther aff jordskyldt till vor Frue kircke huert aar ij gode daler.

Anno 1575 saalldis Lauritz Lauritzen grynnmandt en aff hellige Kaarss boeder, att hanndt schall thend bygge och forbedre och giffue aarligen ther aff jordskyld till vor Frue kircke ij gode daler, som hanns breff, hannom ther paa giffuit er, indholder.

Sancti Nicolai kirckes jordtschylld oc hussleye.

Østre gade.

Hanns Schougaardt iiij marck.

Henrick Gylldennstiernn xiiij marck.

Frue Citzele Pudebusks x marck.

Glob Krabbe xiij marck v skill. j huidt.

Kort Kock vij mark ij skill. ij huide.

Holger Rosenkrandtz aff fordom Oluff Knudsens jordt v marck.

Hans Bagge iij marck viij huiide.

Mester Peder Aagesenn iij marck viij huide.

Rassmus Sporemager iij marck viij huide.

Daniell Lauritzenn iij marck viij huide.

Anthonij och Pilestrede.

Citzele Anders Schriffuers aff fordom Laurenntz Madtzenns jordt iij marck.

I s.509

Noch Citzele Anders Schriffuers aff fordom Laurenntz Madtzenns jord vthi Pilestrede vij marck viij huide.

Rassmus Sporemager aff HansDanckortsens hauge j marck xvj huide.

Hennrick van Mørtzenn aff samme hauge j marck xvj huide.

Chrestenn Aalborgh v mark xvj huide.

Hanns vann Anndorff xxj skill. j huid.

Michell Fyrbøder xx skill. j huid.

Johan Rock aff fordom Søffren Bygs jordt viij marck.

Frue Sybilla aff Arilld Hakes jordt v marck.

Albret Frijss viij marck.

Jacob Lipper x marck x skill. ij huide.

Hanns Dall paa Oluff Kulids børns vegne iij marck v skill. j huidt.

Pouell Stisenn v marck xvj huide.

Jørgenn Seigellegger viij marck.

Her Hanns Skaaningh aff fordom Berner Baggis jordt iiij marck.

Item. Tre boeder i Pilestrede, som thisse effterschreffuenne iboer: Per Diricksenn xl marck, Hanns Skreddere xxxij marck, Jenns Pedersenn xxxij marck.

En boligh paa Kirckegaarden, som Anne Ennebecks haffde oc nu er lagd til then gaard, som her Hans Capellan paa boer.

Noch en gaard ther hoss, som her Hans Capellan paaboer.

Jenns Harnskuisker xiij marck xvj huide.

Her Hans Schaaning aff fordom Jacob Thomissenns jordt viij marck.

Knud Lindegaard aff en jord, som Jesper Oelsen haffde, v mark xvj huide.

Jacob Lassen aff Anne Peder Doblers jordt vij mark viij huide.

Enn gaard, som klockeren nu paa boer.

Annders Ibsenn iiij marck.

Oluff Pedersenn jiij marck.

Enn gaard, som sogne herren paa boer.

Item. Tre boeder nest op till sogneherrens, som thisse effterscreffuenne paa boer: Knudt Schriffuere xxxij marck 1), Hanns Thuesenn xl marck, Skipper Jenns Oelsenn xxiiij marck.

Peder Reebslaar ix marck.

Marine Lauritz Hannsens iij marck.

Byrge Aagesenn aff fordom Niels Blanckis jordt viij marck.

Store Fergestrede.

Niels Paasche xvj marck.

__________

1) Derpaa staar Plads aaben til et Navn og derefter: xxxij marck.

I s.510

Lille Fergestrede.

Hanns van Menntz xj marck viij hulde.

Byrge Aagesen aff fordom Laurentz Matzens jordt viij marck.

Elline Peder Hannssenns aff en jordt, som hunn sielffuer paaboer, xiij marck xvj huide.

Amager torge.

Hennrick Struckmann xxj mark xvj huide.

Henrick van Mørtzenn aff thet lubsche herberge xvj marck.

Kledeboderne.

Hanns Henningsenn xvj marck.

Rassmus Hadeler xiij marck.

Gammel torge.

Annders Grønnaa xlviij marck.

Closterstrede.

Hanns Padtz aff fordom Heigner Gulldsmidtz jordt vij marck viij huide.

Item tre boeder bagh Graabrødre, som thisse effterschreffuenne iboer: Kirstine Jørgenns viij marck, Hanns Schøtte viij marck, Karine Jheronymussis viij marck.

Kiødmanger gade.

Peder Dionissen xj mark v skill.

Kirstine Rassmus Schredders v marck j huid.

Niels Draffuer vj marck.

Jacob Tregaard aff Ebbe Hattemagers jordt ij marck.

Peder Billde iiij marck.

Jeremias Feltbereder xij marck.

Jenns Baltzersenn bryggere xiij marck xvj huide.

Item tre boeder vdi Mallmøe, som mester Baltzer vdi heffd haffuer.

Hellig Gesthus kirckes hussleye och jordschylldt.

Gammell torge.

Annders Ibsen aff en gaard vesten Gammel torge paa hiørnet norden till S. Clementsstrede giffuer om aaret ix marck xvj huide.

Wester gade.

Jenns Mortennsenn aff thend gaard, som hand nu vthj boer och kiøffte aff Frandtz Ibsen, liggendis paa thenndt nørre side ved gaden, giffuer om aaret till jordtschylldt viij marck.

Rassmus Knudsen vogenmandt aff thenndt boed paa Vester gade, liggendis vdt till Volden paa thend syndre side, om aaret till jordskyld viij marck.

I s.511

Erligh och velbyurdigh Christoffer Valckendorff haffuer kiøfft Jørgenn Trynes tuende boeder, liggendis paa Vestre gade ved thend syndre side, giffuet om aaret til jordskyld x marck x skill. ij huide.

Ennd en boed nest østen op till, som Hanns Knudsen vogenmannd tilhørde, haffuer Christoffuer Valckendoff och saa kiøfft, giffuer om aarett v marck xvj huide.

Niells Madtzertftø gaard paa Vestre gade paa thennd synndre side, hør nu en bonde till, som boer paa hin side Ringstedt, ved naffn Lauritz Søffrensen i Mørup. Nu boer Rassmus Søffrenssenn brygger i samme gaardt och giffuer om aarett till jordschylldt xiij mark xvj huide.

Niels Muremester paa Vestre gade paa thend synndre side nest vestenn op till Jenns Brunn, giffuer om aaret till jordschylldt viij marck.

Peder Brask nest vestenn till Niels Muremester, giffuer om aaret till jordschylldt xij mardk.

Christoffer Hestemøller aff Peder Fynnboes gaard paa Vestergade nest vestenn til Pedet Brask, giffuer om aaret thill jordschylldt xx marck.

Wed then Vestre woldt.

Thomes Lauritzen vogenmandt aff thenndt gaardt, som Chresten Pedersenn tilhørde, liggendis sønden Vestre port ved Volden, giffuer om aaret till jordschyldt viij marck.

Chrestenn Jensen nest nprden op till forscreffne gaard vd till Vestre wold, giffuer aarligen til jordschyldt v marck xvj huide.

Anders Krogemager aff en hauge, som hørde fordom Niels Snedkere til, ligger wd till Vestre voldt sønden till Siæleboederne, och er bygdt boeder paa samme hauge, giffuer om aaret till jordschyldt j marck.

Anne Hanns Kyudtz giffuer till jordschyld aarligen xvj marck.

Kattesunndt.

Dorethe Hanns Oelsenns aff the boeder, som fordom borgemester Oluff Schriffuer haffde i Kattesunndt vthi thennd gade, som nu kallis Smeckennborrigh. Och samme boeder ligger paa thend vestre side paa gaden, ere     boeder, giffuer om aaret x marck.

Noch giffuer Dorethe aff en hauge hoss samme boeder aarligen j marck.

Peder Mortensenns arffuinnge aff enn gaardt i Kattesuundt, liggeridis paa thennd søndre side paa thet vestre hiørne i hellige Kaarsstrede emod Dorethe Hanns Oelsenns boeder, giffuer aarligen till jordschyldt v mark xvj huide.

I s.512

Axell Jennsenn, som nu boer i Skielskøer, aff ett huss, som skipper Jørgenn kiøffte aff Annders Jørgennsenn, liggendis vthi Kattesund, giffuer om aarett till jordschyldt iiij marck.

Jenns Kieldersuennd, som kallis Ruderknect, haffuer kiøfft Peder Snedkers huss, liggendis vthi Kattesunnd paa then vestre side paa gaden, sønden fra brynden, som stander i hiørnet, giffuer om aaret till jordschyld viij marck.

Thommis Anndersenn i Kattesund paa hiørnet giffuer aarligenn till hussleye xvj marck.

Madtz Areboes hustrue nest sønden vedt vthi den anden gade, giffuer aarligen till hussleye xvj marck.

Peder Slagteris hustrue nest op till thendt samme boed, giffuer till hussleye aarligenn xvj marck.

Vthi thennd gade i Kattesunndt, som kallis Hellig Kaarss strede, ligger tre boeder tillsammenn paa thend søndre side i stredet, giffuer huer om aarett till jordschylldt xij marck, er xxxvj marck.

S. Clements strede.

Skipper Lauritz i Kledeboederne giffuer aff tho boeder i s. Clementz strede aarligenn til jordskylldt v marck xvj huide.

Enn boedt i s. Clements strede paa thendt sønndre side vestenn till Michell Seestedtz gaardt haffuer Carstenn Thømmermand kiøfft och giffuer aarligen till jordschyldt vj marck.

Enn boed, som kallis Smeckenborigh och Pouell Munnck bysuennd vthi boede, haffuer Michell Areboe och Jenns, Brunn paa Vestergade kiøfft och giffuer aarligeun till jordtschylldt iiij marck.

Hestemøller gade.

Michel Brygger haffuer kiøfft aff mester Hanns Guldsmed Pernille Brygers gaard liggendis i den gade, som kallis Smeckenborrig oc Hestemøller gade, oc giffuer aarligenn till jordschyldt x marck x skill. ij huide.

Mester Hanns Guldsmed professor giffuer aff Oluff Hestemøllers gaard i samme strede om aaret till jordschyld x marck x skill. ij huide.

Wombadstuestrede.

Jørgen Suerdfeigers gaard, liggendis i Vombadstue strede, giffuer aarligen till jordschylldt viij marck.

Teigelgaardtz strede.

Michell Ibsenn, Annders Judis suaager, aff enn hauge ligger i Teigelgaardtz strede, som Anders Jude fordom aatte, giffuer till jordschyld aarligenn j marck.

I s.513

Rosenngaardt.

Erligh och velbyurdigh mand Mogens Ericksenn giffuer aff v boeder liggenndis paa Rosengaarden vthi Per Huitfeldtz strede paa then vestre side aarligenn xxix marck v skill. j huid.

Kiødmanger gade.

Jordschyllclt aff thuende boeder vthi Kiødmanger gade, som Allbret Gøye wdgaff aarligenn, xx marck. Nu er samme jordschylld kiøfft frij for tho hunndret gamble daler, som stander paa rente, och giffuis aarligenn aff xl marck.

Hydsken strede.

Rassmus Pedersen, fordom byefogit, giffuer aff en gaardt i Hydskenn strede aarligen ix marck xvj huide.

Johann Jellissenn aff thend gaard, hannd nu sielff iboer i Hydschenn strede, giffuer om aaret x marck x skill. ij huide.

Thenne efterschreffuene indkomst ligger till vor Frue schole.

Anno 1582 tha vaar Christoffer Mogensen oc Michel Niellsen Remmesnider vor Frue scholes forordinerede forstandere her vthi Kiøbenhaffn, oc tha vaar thenne effterscreffuenne indkomst aarligen till forneffnde schole.

Først tho hundrit daler hoffuit summa, som aarligen forrentis thi daler theraff aff Albret Chrestensen, borger her sammestedtz, huilcke forneffnnde tho hunndret daler mester Oluff Offesøn, cantor vthi Roschilde, gaff her till forneffnnde schole, och finndis samme gaffue breff hoss forstanderne her sammestedtz.

Thennd gaardt, som mester Anders Mariager kiøffte aff the hussarmes och scholens forstandere for siuff hundret daler, tilkommer scholen der aff halffierde hundret daler, huilcke aarligen forrentis.

End tilkommer samme schole thend fierde pendinge aff alle the lijg pendinge, som scholemesteren och hørerne gaar fore, ingen vndertagendis. Och skal scholemesteren ther giøre rede och regenskaff fore tuende gannge om aaret, till paaske och sanctj Michells dag, ock tage quitantze therfore aff forstanderne, som her til dags er skeed.

Alt huad thenne forneffnde indkomst kannd beløbe sig, skall forneffnde forstandere lade giøre sko, skiorter och kleder fore, fattige peblinge till beste, och thette skall vdskifftes vthi sognepresternis, scholemesterens och hørernis neruerellse. Och skall forneffnde forstandere giøre aarligen gode rede och regenskaff i bispens och prædicanternis neruerellse.

I s.514

Haffuer erligh och velbyrdigh mannd her Peder Skram, ridder, giffuit till scholen aarligh xij daler, som skal opbæris husleye aff hanns gaard liggenndis vesten Marcus Hessis gaard vd till Strannden.

Erligh och welbyrdigh mannd Peder Oxe till Gislefelldt, Danmarckis riges hoffmester, haffuer funderit och giffuit till scholenn itt thusinnd daler, som skall staa paa rennte till euige dagh, huilcke borgemestere och raad haffuer i befalinng, thend enne effter thend anden, och skall wdrette och giffue ther aff aarligen it halfft hundrit daler till quasi modi geniti søndagh till thend yngste borgemester och prædicanter. Och the schulle kiøbe therfore sko och kleder och wddele i scholenn till fattige peblinge huert aar till sarictj Mortens dagh, huilcket fundatzen videre formelder.

Erligh och velbyrdigh frue frue Inngerdt Oxe haffuer funderitt och giffuit till scholenn fire hundrit daler, som skal staa paa rente till euige dagh, huilcke och borgemestere och raadt haffuer i befaling, och skall giffuis aarligh aff xx daler till rente, huilcke xx daler rennte skall kiøbes sko och kleder fore till fattige peblinge.

Register paa huesjordeguods, som ligger till hellig Giesthuss hospitall, baade paa lanndtzbyerne och wdi kiøbstedernne, och først om landtzgodtz.

Smørums herrit.
Herløffue.

Jørgenn Madtzen biugh iij pundt, haffre ij thønner, lamb ij, giess ij, hønns iiij.

Jens Michellsenn biugh ij pundt, haffre ij thønner, lamb j, gies j, hønns iiij.

Skoffuerlundh.

Peder Jonnssen biugh ij pundt, haffre ij. thønne, lamb j, giess j, hønns iiij.

Hans Madtzen (det samme).

Anders Hannssen biugh ij pundt, haffre ij thønner, lamb j, giess j, hønns iiij.

Jenns Hanssenn biugh iij punndt, haffre iij thønner, lamb j, giess j, hønns iiij.

Aagerup.

Lauritz Jude smør iij fierdinger, haffre iij thønner.

Peder Oellsenn smør iij fierdinger, haffre iij thønner, aff ett gadehuss ij marck.

I s.515

Oluff Ipssenn smør iij fierdinger, haffre iij thønner.

Bent Jonnssenn penndinge ij marck.

Smørumøffre.

Lauritz Eskillsenn rugh j punndt, biugh j pundt, haffre ij thønner, lamb j, giess j, hønns iiij.

Peder Lauritzenn (det samme).

Oluff Pederssenn penndinge xviij skill., rugh j pundt, biugh j pundt, haffre ij thønner, lamb ij, giess ij, hønns vj.

Jens Michellsenn rugh ij punndt, biugh ij punndt, haffre iiij thønner, lamb j, giess j, hønns iiij.

Søffrenn Jude biugh j pundt, lamb j, giess j, hønns ij.

Gamle Peder Skomager pendinge iij marck, haffre j thønne.

Hoffue.

Anders Oellsenn pendinnge xxx skill., rugh ij pundt, biugh ij pundt, haffre iiij thønner.

Lauritz Jennssenn (det samme).

Anders Madtsen (det samme).

Oluff Annderssenn penndinnge xxx skill., rugh j pundt, biugh j pundt, haffre ij thønner.

Eschilld Ipsenn (det samme).

Hoffue mølle.

Hanns Møller meell vj pundt.

Herstedt østre.

Pouell Jude biugh j pundt, haffre j thønne, lamb j, giess j, hønns iiij.

Hanns Jennssenn (det samme).

Herstedt vestre.

Jep Franndtzenn biugh iij pundt, haffre j thønne, lamb j, giess j, hønns iiij.

Vredzløss lille.

Peder Boesenn biugh iij punndt, haffre ij thønner, lamb j, giess j, hønns iiij.

Hanns Ipssenn biugh ij punndt, haffre ij thønner, lamb j, giess j, hønns iiij.

Glostrup.

Mortenn Thruelsen biugh ij pundt, haffre ij thønner, lamb j, giess j, hønns iiij.

Niells Lauritzenn pendinge ij marck, giess j, hønns ij.

Jep Oellsenn biugh j punndt, haffre j thønne, lamb j, giess j, hønns iiij.

I s.516

Huessinge.

Chrestenn Hannssen biugh ij punndt, haffre ij thønner, lamb j, giess j, hønns iiij.

Brøndby østre.

Anders Rassmussen pendinnge ij marck, biugh ij pundt, haffre j thønne, lamb j, giess j, hønns ij.

Rassmus Lauritzenn biugh j pundt, haffre j thønne.

Niells Jude penndinge ij marck.

Offre øffre.

Annders Madtzenn biugh ij punndt, haffre ij thønner, lamb j, giess j, hønns iiij.

Peder Pederssenn biugh ij punndt, haffre j thønne, lamb j, giess j, hønns ij.

Gamble Jens Lauritzenn haffre j thønne.

Offre ydre.

Søffren Hanssenn biugh ij punndt, haffre ij thønner.

Jens Lauritzenn biugh ij punndt, haffre ij thønner, lamb j, giess j, hønns iiij.

Brønndtzhøff.

Anders Madtzenn biugh ij punndt, haffre j thønne, lamb j, giess j, hønns iiij.

Pernille Mortenns (det samme).

Gamble Arilldt haffre j thønne.

Wandløsse.

Lauritz Pederssenn penndinge ij marck, biugh ij punndt, haffre j thønne, lamb j, giess j, hønns iiij.

Lauritz Madtzenn biugh j pundt, lamb j, giess j, hønns ij.

Rasmus Pederssenn biugh ij pundt, haffre j thønne, lamb j, giess j, hønns iiij.

Niels Pedersen (det samme).

Pouell Madtzenn (det samme).

Mette Matz Bruns (det samme).

Gladsaxe.

Mogens Nielsenn biugh j pundt.

Mørckøffue.

Oluff Fegler biugh j pundt, lamb j, giesz j, hønns ij.

Budinge.

Jep Madtzen rug ij pund, biugh ij pundt, haffre ij thønner, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Suend Lauritzen (det samme).

I s.517

Jep Andersen (det samme).

Suend Jennssøn rug j pundt, biugh j pundt, haffre ij thønner, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Peder Madtzsøn (det samme).

V[nge] Peder Matzsøn (det samme).

Mortenn Pedersenn (det samme).

Lauritz Ollsenn rug ij pundt, biugh ij pundt, haffre ij thønner, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Vonngede.

Madtz Jørgensenn pendinge iij marck, rug ij pundt, biug ij pundt, haffre j thønne, lamb j, giesz j, hønns ij.

Hanns Jennssøn rug ij pundt, biugh ij pundt, haffre ij thønner, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Oluff Jenszønn rug j pundt, biugh j pundt, lamb j, giesz j, hønns ij.

Anders Gunderszøn penndinge j marck, rug j pundt, biug j pundt, haffre j thønne, lamb j, giesz j, hønns ij.

Peder Torbenszøn rug j pundt, biug j pundt, lamb j, giesz j, hønns ij.

Lille herridt.
Kløffuetoffte.

Oluff Perszøn penndinge xij skill., biugh iij pundt, smør j fjerring, haffre ij thønner, giesz j, hønns ij.

Jenns Persenn (det samme).

Valby.

Madtz Nielsen biugh ij punndt, haffre ij thønner, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Oluff Thruelsen biugh ij punndt, haffre ij thønner, lamb rj, giesz j, hønns iiij.

Franntz Jørgensen (det samme).

Peder Oluffsenn biugh ij punndt, haffre ij thønner, lamb j, giesz j, hønns ij.

Madtz Pedersenn pendinge iij marck, biugh iij pundt, haffre j thønne, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Oluff Hannsenn (det samme).

Oluff Oluffsen (det samme).

Kragehaffue.

Jens Jørgensen pendinge j lødig marck, haffre ij thønner.

Isøffue.

Lauritz Ollsenn biug iij punnd, haffre ij thønner.

I s.518

Thune herridt.
Kalslund.

Jens Persenn pendinge xviij skill., biugh iij pundt, haffre ij thønner, aff en jord j marck.

Jens Hansenn pennge xviij skill., biugh iij pundt, haffre ij thønner.

Aage Oellsen (det samme).

Anders Ibsen pendinge xviij skill., biugh ij pundt, haffre ij thønner.

Knud Søffrensenn biugh iij pundt, haffre ij thønner, lamb j, giesz j, hønns viij.

Thune.

Niels Jensenn biugh ij pundt, haffre ij thønner, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Peder Thruelsenn pendinnge ij marckh, biugh ij pundt, haffre ij thønner, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Jenns Smed (det samme).

Jersie.

Christoffer Lauritzsønn penndinge ij marckh.

Semeherridt.
Herringløsse.

Lauridz Andersenn rug ij pundt, biugh ij pundt, haffre ij thønner, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Oluff Brun rug j pundt, biugh j pundt, haffre ij thønner, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Thiereby.

Lauridz Persenn biug iij pundt, haffre ij thønner, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Ramsøø herridt.
Ladager.

Erich Raszmussen biugh iij pundt, smør j fierring, haffre ij thønner.

Anders Pedersenn (det samme).

Mogens Andersen (det samme).

Dalby.

Jens Hansenn penndinge ij marck iiij skill., biugh ij pundt, haffre ij thønner.

Lauritz Raszmussen pendinge xij skill., biug iij pundt, haffre ij thønner, aff itt gadehuus ij marck,

Jep Lauritzenn pendinge xij skill., biug iij pund, haffre ij thønner.

Ølby.

Oluff Søffrensen biug iij pundt, haffre ij thønner.

I s.519

Øllsiemagle.

Hanns Pedersen biugh j pundt, lamb j, hønns ij.

Faxeherridt.
Strandhoffuidt.

Oluff Anndersenn penndinge ix marck.

Jørgenn Hanszen smør j fierring.

Hammers herrid.
BlangszløfF.

Peder Boszen penndinge xviij skill., biug ij pundt.

Ringsted herridt.
Theerreby.

Niels Jørgennsenn penndinge iiiij raarck.

Thudzeherridt.
Kundby.

Hanns Bryde biugh xvj skepp.

Sandby.

Anders Skredder biug j pundt.

Hiembeck.

Lauritz Pouelsenn penndinge ij marck, rug j pundt, biug j pundt.

Tømerup.

Jørgenn Oeluffsenn smør j fierring.

Vdby.

Peder Oluffsen penndinge ij marck, rug j pundt, biugh j pundt.

Melløsseherrid.
Tostrup.

Oluff Hoffmannd biug j punndt.

Ars herrid.
Suallerup.

Søffren Jude pendinge iij marck viij alb. Aff et gadehusz xviij skill.

Ods herridt.
Hønnsinge.

Jens Michelsønn penndinge j marck, biugh ij punndt, faar j, lamb j, giesz j, hønns ij.

Jon Persenn penndinge j marck, biugh j punndt, faar j, lamb j, giesz j, hønns ij. Aff en ornum jord

Suininge.

Michel Bonde penndinge j marck, biugh ij punnd, faar j, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Anders Monsenn (det samme).

Peder Lauritzen smør j fierring.

I s.520

Møens land.
Vestud.

Jens Eyersenn penndinge j marck vj skill., biug iij pundt, aff       j marck.

Hanns Roesz penndinge xj skill., biugh ij pund.

Madz Gedde (det samme).

Niels Raszmussenn penndinge xv skill., biug iij pund.

Hanns Jensenn penndinge vj skill., biug j pund.

Morten Hals penndinge j marck, biug j punndt.

Thostenes.

Anders Stysen pendinge iij marck vj skil.

Michel Jensenn ij marck.

Raszmus Klauszenn pendinnge iij marck.
Huis erlig och velbyrdige mand Peder Oxsze til Gisselfeld, Dannmarckis rigis hoffmester, haffuer lagdt til de senge i Hellig gesthuusz hospital, som er        senge.

Thune herridt.
Gillebrønnd.

Niels Boszenn biug ij pundt, smør j fierring, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Mortenn Hanszenn (det samme).

Lauritz Nielsenn biug ij punndt, smør j fierring, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Jens penndinge xij skilling, biug ij pundt, smør j fierring, faar j, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Holme.

Pouel Due biug iij punnd, smør j fierrinng, lamb j, giesz j, haffre j skep., hønns iiij.

Ringsted herridt.

Inguor Persenn penndinge xviij skilling, biug iiij pundt, bolegalt j, lamb j, giesz ij, hønns iiij.

Bieffuerskoff herrid.
Amerup.

Jørgen Nielsen biug ij punnd.

Thybergs herrid.
Thyberglille.

Peder Madtzenn pendinnge iij skill. grot, biug iij pund.

Kalckerup.

Boo Mortensenn pendinge iij skill. grot, biug ij punnd, rug j punnd, bolegalt j.

I s.521

Christenn Michelsenn penndinge xviij skil, ij alb., biugh ij punnd, bolegalte j.

Peder Michelsenn penndinge iij skill. grot., rug j punnd, biug j punnd, bolegaldt j

Steffns herrid.
Heddinge.

Peder Klauszenn biug ij punnd.

Oluff Pederszøn biug ij punnd.

Borsze herridt.
Vdby.

Anders Hannsen penndinge xij skill., biug ij punnd.

Raszmus Fønbo biug ij punnd.

Dystred.

Jep Nielsenn biug iij punnd, bolegalt j, faar j.

Jordbog paa kiøbstedtz goidz til hellig Gesthuus hospital.

S. Peders stræde.

Fru Ide Muncks iiij marck. Niels Muremester vij marck xvj alb. Michel Snedker vj marck. Erick Schriffuer ij marckh.

Study strædit.

Jacob Hanszenn vj marck. Raszmus Hansenn vj marck. Lauridz Lollicke iiij marck.

Vestre gade.

Erick Valckendorffs gaar, giffuer Jens Baldsersen viij marck. Lauritz Grydestøffuer viij marck.

Vombadstue strædit.

Niels Brunck iij marck iiij skil. Christen Christensenn ij marck xvj alb. Herr Madz i Backendrup iij marck viij alb.

Ved S. Klemid.

Mester Hanns Guldsmed xxj skill. j alb. Christoffer Hestemøller x skill. Oluff Hammer iij marck xvj alb. Herr Christoffer ij marck. Christen Christensen j marck. Lauridz Kallingborg j marck. Anne Frandz Ipsens xxj skilling.

Kattesunnd.

Niels Lauridtzsenn x marck. Hanns Oluffsenn v marck xvj alb. Niels Simenszenn v marck. Christen Torckelszen v marck.

S. Klæmidzstræde.

Lauridz Kock iij marck.

Gamel Torre.

Hermenn ij Saltkarrid xvj marck.

I s.522

Grøne gaard.

Niels Schriffuer xiij marck xvj alb. Marcus Hesz vij marck viij alb. Aff Grønegaarde iiij marck.

Vandmøllestrædit.

Christen Aalborg xij marck. Annders Postegbager xvj marck. Inguor Michelsenn iiij marck. Mattis Møller xij marck.

Kompenystrædit.

Christen Aalborg iiij marck. Jacob Raffnn iiij marck. Niels Søffrennszen iiij marck.

Broleggerstrædit.

Anne Byschriffuer vj marck. Laui Brogs gaard ij marck viij alb.

Badstuestrædit.

Peder Graatop xiij marck xvj alb. Erick Poelsenn viij marck.

Skindergaden.

Bertil Skinder xv marck. Peder Remesnider xv marck. Jenns Remesnider xv marck. Niels Remesnider xiiiij marck. Valraffn iij marck viij alb. Jens Skinder xv marck. Niels Brunck iiij marck. Hanns Holst iiij marck. Anne mester Jacobs iiij raarck. Niels Munnck iiij marck. Hanns Tryne iiij marck.

Klosterstrædit.

Brøgger laugshuus xij marck. Hanns Skomager vj marck iiij skil. Niels Michelsenn iij marck vj alb. Oluff Knudsenn ij marck viij alb. Jørgen Skreder ij marck viij alb. Lauritz Ericksen x marck. Simen Semlebager iiiij marck. Peder Offuersker ij marck viij alb. Christen Kleensmed viij marck. Peder Siuffuensenn iij marck xvj alb.

Graabrødre.

Axsel Thønnesenn xx skilling. Sogne prestens gaard vij marck viij alb. Niels Rosenkrandz iij marck. Korfidz Thønnesenn iiij marck. Hennrich Bundmager viij marck. Marine Dirickis viij marck. Schipper Niels giffuer Lauridz Schriffuers hustru viij marck. Dirick Hannszenn viij marck. Anne Monsis vij marck xvj alb. Herr Jensis gaard viij marck. Lauridz Benedict vij marck xvj alb. Eyller Grubbe xxx marck. Axel Vrne vj marck. Jacob Vlfeld xij marck. Johann Venstermannd iij marck. Herr Peder Gregersenn xvj marck. Lauridz Oluffsenn xxx marck. Jacob Vinnd iij marck. Erick Baisze iij marck. Knud Alsinng ix marck viij alb.

Ved S. Gertrudt,

Hanns Lauritzenn Sockerup ij marck. Niels Krage iiij marck. Lauridz Schriffuer xiij marck viij alb. Jacob Troelsenn viij marck. Laue Vogenmand iij marck viij alb.

I s.523

Kiødmangergaden.

Hertuig Bildes gaard vj marck. Jacob Truelsenn viij marck. Christen Reysuennd iiij marck. Michel Fyrbøder iiij marck. Fru Ide Munck v marck xvj alb. Peder Oxis gaard xxx marck. Christoffer Poelsenn viij marck. Lauridz Offuerskere v marck viij alb. Niels Pederseon vj marck.

Ved Auffuelsgaarden

Truels Snedker v marck xvj alb. Hanns Flenszborrig iiiij marck xvj alb. Dirick van Køller iiiij marck xvj alb. Anne Apoteckers x marck. Jenns Baltzersen iij marck xvj alb. Aff Affuelsgaardenn xj marck viij alb. End aff en jord xxj skil. j alb. Annders Pederszens børnn xij marck. Anne Apoteckers iij marck xvj alb. Skipper Brønning iiij marck. Bolle iiiij marck viij alb. Jonn Oluffsenn iiiij marck viij alb.

Ved Vollenn.

Michel Fyrbøder viij marck. Hanns Mynther xij marck. Christenn Trane ix marck.

Ved Mynthenn.

Peder Veffuer viij marck. Niels Fønnbo iiij marck. Marinne Blegquinde iiij marck. Skipper Pouil iiij marck. Annders Thossinng iiij marck. Frederich Friis iiij marck. Niels Søffrennsen iiij marck.

Anthoni strædit.

Michel Toller viij marck.

Østre gade.

Hanns Rosporgis boeder iiij marck. Erick Løcke ij marck.

Vingaardstrædit.

Raszmus Jonsenn v marck xvj alb. Abraham Feldbereder iiij marck.

Fergestrædit.

Jenns Skøtte vij marck viij alb. Annders Juli ij marck iiij skill. Knud Lindegaard xij marck vj skill.

Høffuebrostrædit.

Poul Hanszenns gaard xvj marck. Erick Rosennkrandz viij marck. Henrich Vdenn v marck xvj alb.

Ved Stranndenn.

Peder Kremer ix marck xvj alb. Niels Pedersenn vij marck viij alb. End aff tho boeder iiij marck. Niels Christennsen viij marck. Anne Frandz Ipsens xvj marck.

Amage torffuid.

Anne Apothekers viij marck. Jacob Lauritzenn viij marck.

I s.524

Jørgenn Persenns gaard xj marck viij alb. Lisebet Stratmanndz xx marck. Valburge Hunndz xiij marck xvj alb. Aff Sacrestier xiij marck xvj alb.

Malmø.

Peder Sporemager iij marck. Jenns Schriffuer ij marck.

Kjøge.

Raszmus Vogenmand iiij marck.

Roskylde.

Hans Schriffuer v marck xvj alb.

Predicanternis jordbog her wdi Kiøbenhaffn.

General offuer de vicarij gaarde och goidz, som ligge til predickestolene
her wdi Kiøbenhaffnn.

Anno mdlix till paasken bleff thette vicarij først annammit:
Compassionis beatæ Mariæ virginis alters goidz.

Residentzen, som herr Matz Knudsen, predicanther till wor Frue kircke, haffuer, liggendis vesten opthil d. Hanns Albritsenns bispenns gaard, giffuer aarligenn x marck.

Annders Nelauszenn bryggere aff en gaard, som ligger wdi Skoeboederne paa thett hiørnehuus westen opthil Strandbadstue streditt, giffuer aarligen xij marck.

Endnu en boed liggendis vesten optill forskrefne gaard, som Else Høuers wdi boer, giffuer aarligenn j marck.

Søffren Bryggere aff en gaard liggendis ij Kiødmanger gadenn sønden optill Klaus Daais gaard, giffuer aarligenn til predicantherne x marck, och til wor Frue kircke j marck.

Anno mdlix til paaskenn bleff thette altergoidz først annammit:

Olay alters goidz.

Residentzenn liggendis paa den nørre side wdi Studii stredit, som Søffren Bryggere wdi boer, och ligger østen optill m. Jacob Nielsenns gaard, giffuer aarligen xxxvj marck.

Ennd en boed liggenndis vestenn opthil forskrefne gaard, som Anne Hennings wdi boer, giffuer aarligenn vj marck.

En gaard liggendis sønnden ij Vombadstuestrede och vestenn nest opthil Vanndbadstuen, som thilhører Hanns Lauritzenn, som var fød paa Ramløssegaard, giffuer aarligen vij marck.

Anno mdlxiij thil paasken bleff thette alter goidz først annammit:

Trium regum altergoidz.

Residentzenn liggendis ij sancti Pedersstrede sønndenn for s. Peders kircke skyller aarligenn xx marck.

I s.525

En boed liggendis østen optil forskrefne residentze och vesten optil den residentze, Marcus Hesz borgemester haffuer laddit bygge, skyller aarligen vj marck.

Fillippus Baggere aff thennd gaard, hand wdi boer, som ligger paa den nørre side paa Vestergade, sønden optil Matz Schriffuers gaard oc nordenn optil Hanns Kiellersuendz gaard, skyller aarligenn xij marck.

Hanns Kiellersuennd aff en gaard liggendis paa den vestre siide paa Nørregade, søndenn optil Fillippus Bagers gaard och norden optil den gaard, som fordum Peder Skruff wdi boede, skylder aarligenn xj marck.

Knud Baggere aff den gaard, hannd wdi boer, liggendis paa den sønndre siide ij Skoeboderne, østenn optil den boed, som Niels Henningsenn haffuer, och vestenn optil den gaard, som Annders Schriffuer borgemester haffuer, giffuer aarligenn x marck.

Doctor Niels aff en boed vestenn opthil forskrefne Knud Baggers gaard och østen optil Jens Klynis gaard, giffuer aarligenn iiij marckh.

Karrinne Mylmigs eller Matz Vingaard aff en jord, som ligger mit wdi deris egen gaard, som the wdi boer, och er thette hinndis bredt paa den syndre ennde aff Øster wdi vester xvj allne j quort., lenngden paa thennd vestre siide aff sønder wdi nør er xxviij alne j q., breden paa den nørre ennde aff Øster wdi vester er xvj allne j q., lengdenn paa thennd østre siide aff sønnder wdi nør optill salige Annders Gottskis arffuingers gaard er xxvij allnne j q., giffuer aarligenn ij skill. grott.

Karinne Peder Kempis aff itt bryggers, som ligger paa den nørre siide vdthill Lærstredit, østen optill Raszmus Villumsens boedt, som Gertrudt Vinnckis nu wdi boer, och ligger sammeledis østenn optil Badstuen och vestenn nest optill Madz Vingaardz porthuus, som kalldis Skannderborig, och er thette hendis rette maal paa bredden paa thennd sønndre siide vdtill Leerstredit aff Øster och ij vester er x allnne j qv., lengden igennom gaarden oc hauffuen aff sønder wdi nør er lvij allnne, breden paa den nørre ende emod Madz Vingaardz stold aff Øster och wdi vester xvj allnne j q., giffuer aarligenn iij skill. grott.

Anno mdlxiiij thil paasken bleff thette alter goidz først annammidt:

Elegii alters goidz.

Residenntzen, som Anne Jenns Morthensenns haffuer och wdi

I s.526

boer, liggendis wdi Studiestræde østen fran Peder Hannsenns och vestenn frann D. Nielsis boliger, giffuer aarligenn viij marck.

Ennd Anne Jenns Morthennsenns aff nogle boeder liggendis paa den vestre side vid thend Nørre volld allernest Porthenn, skylder aarligenn iij marck.

Anno mdlxiij thil Michaelis bleff thette alltergoidz først annammid:

Gregorii altergoidz.

Residentzenn, som mester Jacob Nielsen haffuer, liggenndis paa den nørre side wdi Studiistrede vestenn optil S. Olai alters residenntze, som Søffren Brygger y boer, giffuer aarligenn vj marck.

Marine Albridz eller Kragis aff three boeder, liggenndis paa thett sønnder hiørne wdi Broleggerstrede, som løffuer ind i Badstuestrede, giffuer aarligenn vij marck.

Annders Oelsenn aff en gaard, liggendis wdi Broleggerstrede vestenn optil forneffnde Marinne Kragis thre boeder och østenn nest optil thet Dannske Companyhuus, giffuer aarligenn viij marck.

Hanns Fønnbo aff en gaard liggenndis i thett strede, som løber frann Vandmøllen oc til Magstreditt paa thend nørre side østenn nest optill Jørgen Lippers børnns gaard och vestenn Mauritz Lauritzenns gaard, giffuer aarligenn v marck.

Gierdt Skredere vid Høybro aff en gaard liggenndis paa den vestre siide y Hyskennstrede sønndenn optill Annders Krogemagers gaard och norden optil den gaard, som fordom Hanns Foedt aathe, giffuer aarligen vj marck.

Anno mdlxiij thil Michaelis bleff thette altergoidz først annammidt:

Trinitatis altars goidz.

Residentzenn liggenndis paa den sønnder siide wdi Studiistredit, som Kierstinne, d. Peders wdi boer, østenn opthil Vniuersitedz gaar och vestenn optil den gaard paa hiørnidt, som fordom Peder Samsinng wdj boede.

Christoffer Mogennsenns gaard liggenndis paa thennd vestre side paa Nørregade norden opthil Michel Bagers steenhuus och synden frann den gaard, Michel Bager selff wdi boer, giffuer aarligen xij marck.

Hanns Kanndestøffuer aff den gaard, hand wdi boer, liggendis paa Nørregade synnden optil Christoffer Monsens gaard och nordenn optil thett stenhuus, som ligger vdthill Kledeboerne, giffuer aarligenn xij marck.

I s.527

Niels Skrødere aff den gaard, hannd wdi boer, liggenndis paa den nørre side wdi Kledeboernne vesten optil Marine Philiipusis och østen optill den gaard, som fordum Christenn Skriffuer wdi boede, skyllder aarligenn x marck.

Niels Canthor aff den gaard, hannd y boer, liggenndis wdi thett strede, som løber neder till Vanndmøllenn, brønndenn paa den vestre side, sønndenn opthill Marine Fillippuszis boeder, giffuer aarligenn vj marck.

Johanne Hellis aff thennd boed y forskrefne strede, som ligger sønnden nest optil forskrefne Oluff Cantors boed och nordenn fran Helliggesthuus boeder, giffuer aarligen vj marck.

Herr Hanns Pouelsenn aff de boeder y Thegelgaard strede liggendis sønnden optil den gaard, som fordom Peder Thecker wdi boede, paa den østre siide, som løffuer neder til Voldenn, skyller aarligenn j marck.

Annders Hannsen y Rysby aff en gaard wdi Thegelgaardstrede, som itt portrom løffuendis indtil, liggendis nordenn opthil Vincentius Oelsenns haffue och vestenn frann Frue Anne Vrnis haffue, giffuer aarligen j marck.

Karinne Roskildz haffuer thre boeder y forskrefne strede, thennd ene sønnden nest optill forskrefne herr Hannsis boeder och nordenn vid porthen, som mannd ganger indthill Annders Hannsenns gaard, och de anndre tho boeder ligger [nor eller søn]denn vid porthenn, skyllder alle thre boeder aarligenn j marck.

Anno mdlxiij thil Michaelis bleff thette altergoidz først annammid:

Omnium sanctorum altergoidz.

Residenntzen, som Marcus Hesz borgemester haffuer, liggenndis paa thennd søndre side y S. Pedersstrede østenn frann thennd residenntz, som ligger till Trium regum altare och vestenn optill thett huus, som Werner Thøffelmager wdi boer, giffuer aarligenn vj marck.

Werner Thøffelmager aff en boed liggenndis sønndenn wdi S. Pedersstrede østen fran thennd residenntz, som Marcus Hesz haffuer, och vestenn thennd boed, som fordum Thommas Skroll wdi boede, giffuer aarligenn x marck.

Michel Baggere aff en gaard liggendis paa den sønndre side paa Amagerthorff østenn opthil Hanns Bøsis gaard oc vestenn opthill Hennrich Struchmanndz gaard, skyllder aarligen xij marck.

I s.528

Matz Lamppe aff en gaard liggendis paa den sønndre side wdtill Amagerthorff och strecker sig wdi Leerstreditt østenn op till Hennrich Struehmanndz gaard och vestennn optill den gaard, som Arnnt Kempe wdi boer, skyllder aarligenn xij marck.

Peder Bryggere aff en gaard liggendis paa den vestre side y Kattesunndt sønden frann Helliggesthuus boeder och norden for Matz Lampis boeder, giffuer aarligenn viij marck.

Dannker Pouelsenns børnn aff en gaard liggendis paa den vestre hiørne tuertt offuer frann bysenns Veyerhuus østen nest opthill Franntz Ipsenns gaard, skyllder aarligenn xij marck.

Pouel Baggere aff en gaard liggendis paa thennd vestre side wdi Skoeboederne østen opthill Matz Offuerskeer och vestenn nest opthill Simen Duggesuenndz gaard, skyllder aarligenn xij marck.

Melchior Skredere aff thennd gaard, som fordom Lauridz Villde wdi boede, som war fierre bindinnger huus och bleff affbrutt, och jordenn och grunndenn ligger paa thennd nordist ennde paa thett store steenhuus, som Morthen Pannekock thilhørde, och nu forskrefne Melchior Skreder wdi boer, och sønnden optill Bernntt thor Westens byfogdens huus paa den østre side y thett stoere Fergestrede, skyllder aarligen x marck.

Anno mdlxv:

Luciæ Altars goidz.

Residentzenn som d. Niels haffuer, liggendis paa thennd søndre siide y Studii strede østen frann Anne Jenns Morthensenns och vestenn frann Otte Porsis och giffuer aarligenn iij marck.

Marcus Hesz aff en gaard paa Vestergade, som fordom Morthenn Smidt y boede, liggendis paa thennd søndre siide paa Vestergade østenn opthill Helliggesthuus boeder vesten fran thennd gaard, Franndz Glarmester wdi boede, och aff iij boeder sønndenn frann gaarden emod S. Clemendz kircke, och giffuer aarligenn xiiij marck.

Frandz Glarmester aff tho boliger paa den søndre siide paa Vestregade liggenndis østen frann Marcus Hessis gaard och vestenn frann Benndt Fønnbo, skylder aarligenn xij marck.

Bennd Fønnbo aff tho boeder, som nu er bygtt wdi en boed, liggenndis paa den søndre siide paa Vestergade østenn fraann Frandz Glarmester och vestenn fraann Michel Smidz gaard paa hiørnidt, giffuer aarligenn xij marck.

Michel Smidt aff thennd gaard liggendis paa thennd sønndre siide paa Vestergade østenn optill Benndt Fønnbo och vesten optill

I s.529

thett lillde strede, som løffuer fran Vestergade och y Vombadstustredit, giffuer aarligenn viij marck.

Herre Lauridz Nielsenn Nyffue paa Amage aff en gaard paa Nørregade, liggenndis paa thennd vestre side sønnden opthil Christoffer Huidtfeldz gaard och norden optill Franndz Banners gaard, giffuer aarligen xij marck.

Jørgenn Lippers gaard, som ligger wdi thett strede, som løffuer frann Vandmølenn oc thil Magstredit, østenn frann Niels Matzens gaard och vestenn frann Hanns Fynnbois gaard, giffuer aarligenn iiij marck.

Niels Matzenn aff den gaard, som ligger y thett strede, som løffuer vd med Stranden frann Vanndmølenn och thil Magstreditt, liggendis norden ij forskrefne strede, østenn frann Eggert Vlfeldz gaard och vestenn frann Jørgenn Lippers børnns gaard, giffuer aarligenn ix marck.

Anno mdlxv thil paasken bleff thette altergoidz først annammidt:

Christophori altergoidz.

Residenntzenn, som ligger ij S. Peders strede, skyllder aarligenn xx marck.

Anno mdlxv thil Michaelis bleff thette altergoidz først annammidt :

Quinque vulnerum alters goidz.

Residenntzenn ligger wdi S. Pedersstrede, som herr Jacob i boer, liggenndis paa thennd sønndre siide wdi samme strede vestenn Christoffori alters residenntz, østen frann m. Jaeob Nielsenns nye boeder, giffuer aarligenn xx marck.

En boed, som Ingeborrig herr Søffrinns wdi boer, liggenndis østenn frann Quinque vulnerum residenntze och vestenn fran Christoffori altars residentze, giffuer aarligen iij marck.

Ennd en boed wdi porttrommid liggendis vestenn optill forskrefne residentze och østenn nest optill forskrefne m. Jacobs boeder, giffuer aarligenn xij marck.

Ellinne Skreders aff en gaard, liggenndis paa thennd vestre siide wdi Klosterstrede søndenn optill Gregers Bryskis gaard, som hanns effterleffuerske frue Kirstenn Gyldennstiernns nu haffuer, och nordenn for thennd gaard, Jenns Bagere hannd kiøffte aff Hanns Dyricksenn, giffuer aarligenn viij marck.

Morthenn Pannekock aff thennd gaard, liggenndis paa thennd østre side j thett store Fergestrede, sønndenn for thett huus paa hiørnenn, som Harmen Hollennder fordom iboede, och nordenn for thennd gaard, som Dyrick Mumme wdi boer, giffuer aarligenn ix marck.

I s.530

Lauridz Tryne aff thennd gaar, hand ij boer, liggenndis paa thennd sønndre siide paa Vestergadenn vestenn for thennd gaard, som Jenns Kielesmid fordom wdi boede, och nu Oluff Hammer thilhører, recker vdfran Vestergadenn och thil Vombadstuestreditt och ligger østenn frann thennd boed, som Oluff Verckmester fordom ij boede, hører quitt och frij thil quinque vulnerum altare, giffuer aarligenn viij marck.

Anno indlxv thill Michaelis bleff thette altergoidz først annammidt:

Georgii altars goidz.

Residenntzen, som her Hanns Gundersenn fordom ij boede och herr Jørgenn nu wdi boer, liggenndis paa thennd sønndre siide ij S. Pedersstrede och vestenn opthill m. Jacob Nielsenns tho nye boeder østen frann thett lille Lauridz Biørnsenns strede, giffuer aarligen xx marck.

Kielld Kalckslager aff en boed vesten op thill forskrefne residenntze østenn opthil Lauridz Biørnnsenns strede, giffuer aarligen viij marck.

En boed nest ther opthil ij forskrefne Lauridz Biørnnsenns strede, som Anne Kornnkasters nu wdi boer, giffuer aarligenn v marck.

Ennd en boed wdi samme strede ther nest opthil, som Peder Jude nu wdi boer, giffuer aarligenn v marck.

Ennd nu en boed ther nest opthill i samme strede, som Marinne Jonns nu wdi boer, giffuer aarligenn iiij marck.

Peder Hannsenn aff thennd gaard, som Innguor Bryggere fordom ij boede, liggendis ij Stranndbadstuestreditt paa thennd vestre siide søndenn opthill Marine Kragis boeder, nordenn opthill thennd gaard, som Margrette Holdstis wdi boer, och østenn opthil thett Dannske Companij, giffuer aarligenn x marck.

Frue Grette Peder Rudz effterleffuerske aff enn gaard liggenndis østenn wdi Vandmøllestreditt nordenn for Jørgen Bryggers gaard, sønnenn for frue Grettis huus och vestenn nest opthill Niels Pedersenn bryggeris gaard, giffuer aarligen x marck.

Iffuer Lunnge [Lange] aff thennd gaard, som Jenns Bryggere nu wdi boer och forskrefne Iffuer Lunnge [Lange] aff Biørnn Anndersenn thill sig byt haffuer, liggenndis vestenn wdi thett strede, som løffuer thill Rosenngaardenn sønndenn opthill Peder Huidtfeldz boeder och nordenn opthill de boeder paa samme siide, som salige Johann Vrnne fordom aatte, och østenn opthil thennd haffue och gaard, som forskrefne salige Johann Vrne sammeledis fordom thilhørde, giffuer aarligenn viij marck.

I s.531

Anno mdlxj thill paasken bleff thette alters goidz først annammidt:

Dionisii alters goidz.

Residenntzenn, som d. Hanns Albritsenn bispen haffuer, liggenndis sønndenn wdi Studiistrede østenn nest optill herr Matz Knudszenn, predicannther thill wor Frue kirckis, gaard, vestenn opthill frue Anne Rosennkranndzis gaard, giffuer aarligen thil kull wdi ildpannenn ij wor Frue kircke xij marck.

Madz Skriffuer aff thennd gaard, som hannd wdi boer, liggendis paa thennd vestre siide paa Nørregade norden op thill Fillippus Baggers gaard och søndenn nest opthill Jacob Slagthers gaard, giffuer aarligenn vj marck.

Beritte Lauridz Gunnders aff enn gaard liggenndis paa thennd østre siide wdi Kiødmanngergadenn sønndenn optill Jørgenn Marsuinns gaard och nordenn opthill salige Søffrenn Michelsenns bryggeris gaard, skyllder aarligenn vij marck.

Franndz Ipsenn och Michell Bagere aff en boed liggenndis wdi Vanndmøllestrede, søndenn opthill Jørgenn Bryggers gaard och nordenn opthill herr Peder Raszmuszenus och hans medtarffuinngers gaard, giffner aarligenn ij marck.

Herr Peder Raszmuszenn, sogneprest wdi Helschingborrig, och hanns medarffuinge aff enn boed liggenndis sammeledis østen wdi Vanndmøllestredit, sønndenn frann Franndz Ipsenns och Michel Baggers boed, giffuer aarligenn ij marck.

General register paa Vicarijgoidz, som aff kongeliche Maiest. er thillaugt thill predicanthernis oc skolethiennernis vnnderhollding her wdi Kiøbbenhaffnn wdi jordskylld, landgillde, renntepenndinnge, oc bonis communibus,

   Jordskyldenn.

Marie altargoidz.

Annders Matzsenn y Skoeboederne xvj marck.

Niels Kremmer y Kledeboederne iij m. ij skil. ij alb.

Hanns Pedersenns gaard wdi Kiødmangergade, som Hack Vistand nu kiøfft haffuer, xiij m. v skil. j alb.

Mette herr Matzis wdi Studiistrede aff hinndis gaard nedenn [norden?] optill D. Raszmus, skyllder aarligenn xiij m. v skil. j alb.

Olai altare.

Mester Christoffer, konngenns predicanther, aff hanns gaar wdi Studiistreditt, viij marck.

Frue Karinnis gaard aff Laalanndt, liggenndis y Vombadstuestrede bag opthill Jørgenn Fønnbo ix m. v skil. j alb.

I s.532

Trium regum altare.

Filippus Bagere aff thennd gaard, hannd wdi boer paa Nørregade, xvj marck.

Cornelius Jostsenn paa Nørre gade aff thennd gaard, hannd wdi boer, xiiiij m. ij skil. ij alb.

Knud Baggere wdj Skoboederne aff thennd gaard, hannd wdi boer, xiij m. v skil. j alb,

Doctor Niels Hemmingsenn aff thennd gaard y Studiistrede offuenn for Christen Aalborig ix m. v skil. j alb.

Niels Schriffuer borgemester aff Madz Vinngaardz gaard wdi Skoboedernne ij marck vij skil.

Ennd Niels Schriffuer borgemester ij marck.

Mester Raszmus Kattholum aff fiere boeder wdi sancti Pedersstrede xiiij marck.

Dionisii altare.

Christoffer Mogennsenn aff Madz Schriffuers gaard paa Nørregade viij marck.

Peder Munnck vid Stranndenn aff tho boeder wdi Vannmøllestrede v marck v skil. j alb.

Christenn Aalborrig wdi Studiistrede aff thennd gaard, hannd wdi boer, och aff thre boeder vid Nørre portt xiiiij marck ij skil. ij alb.

Jørgenn Marsuin aff thend gaard, hand haffuer nest opthill, ix marck V skill. j alb.

Gregorii altare.

Niels Skreder wdi Badstuestrede aff thennd gaard, hannd wdi boer, ix marck v skil. j alb.

Franndz Dauidsenn wdi Badstuestrede aff thennd gaard, hannd wdi boer, xj marck ij skil. ij alb.

Hanns Fønnbo wdi Magstredit aff thennd gaard, hannd wdi boer, vij marck ij skil. ij alb.N

Jacob Jennsenn y Hyskennstrede aff thennd gaard, hannd wdi boer, viij marck.

Magdalene mester Jacob Nielsenns aff nogle boeder wdi Studiistrede viij marck.

Trinitatis altare.

Christoffer Monnsenn aff sin gaard paa Nørregade, som m. Hanns Bardsker wdi boede, xvj marck.

Peder Siunsenns arffuinge aff en gaard y Thegelgaardstrede j marck v skil. j alb.

Jenns Wiibe aff en boed wdi Thegelgaardstrede j marck v skil. j alb.

I s.533

Niels Skredere y Kledeboederne aff den gaard, hannd y boer, xiij marck v skil. j alb.

Gerthrudt Hanns Kanndestøbers paa Nørregade aff thennd gaard, hun wdi boer, xvj marck.

Mester Niels Huid aff tho boeder y Kattesunnd iiij marck.

Anders Hansen aff en gaard y Thegelgaardstrede j marck v skil. j alb.

Doctor Pouel Matzenn aff thennd gaard y Studiistrede xij marck.

Omnium sanctorum altare.

Hennrich Strattmannd paa Amagerthorff aff den gaard, Jacob Lauridzen nu wdi boer, xvj marck.

Jenns Bagere paa Amagerthorff aff den gaar, hannd y boer, xvj marck.

Mogenns Bryggere wdi Vanndraølle strede aff en gaard y Kattesundt xj marck ij skil. ij alb.

Hennrich van Mørszenn aff Danncker Pouelsenns gaard vid Stranndenn xvj marck.

Pouell Baggere wdi Skoeboedernne aff thennd gaard, hannd wdi boer, xvj raarck.

Henrich Potthoff aff thennd gaard, hand wdi boer, xij marck.

Marcus Hesz borgemester aff thett huus y S. Pedersstrede x marck.

Lucie altare.

Jenns Brunn paa Vestergade aff den gaard, hannd y boer, xjx marck viij alb.

Lauritz Michelsenn sammestedz aff thennd gaard, hannd i boer, xj marck viij alb.

Niels Bødker ibidem aff thennd gaard, hannd i boer, v marck v skil. j alb.

Christenn Bryggere ibidem aff sin gaard xj marck viij alb.

Noch Niels Bødker paa Vestergade aff en boed, som hannd kiøffte aff Benntt Fønnbo, iiij marck.

Peder Skreder aff thennd ene boede, hannd kiøffte aff Benndt Fønnbo, iiij marck.

Jørgenn Fønnbo aff nogenn jord bag opthil Bendt Fønnbo och Peder Skreder y Vombadstuestrede viij marck.

Jenns Oluffsenn paa Nørregade aff thend gaard, hannd wdi boer, viij marck.

Lauridz Bundmager paa Nørre gade aff thennd gaard, hannd wdi boer, viij marck.

I s.534

Doctor Hanns Franntzenn aff Jørgenn Lippers gaard y Magstreditt v marck.

Niels Matzsenn brygger y Magstredit aff thennd gaard hannd y boer xij marck.

Kirckeuerge thill wor Frue kircke xx marck, de viij aff herr Hanns Lauritzenns residenntz y S. Pedersstrede och de xij aff mester Oluffs y sammested.

Quinque vulnerum altare.

Melchior Skredere vid Stranndenn aff thenn gaard, hannd wdi boer, xiij marck v skil. j alb.

Peither Pottemager aff thennd gaard, hannd i boer, xj marck viij alb.

Niels Hiulmannd paa Westergade aff thennd gaard, hannd wdi boer, xj marck viij alb.

Mester Christoffer, konng. Maiet. predicannther, aff tho boeder y S. Pedersstrede iiij marck.

Inngeborrig herr Søffrenns ibidem aff thennd gaard wdi S. Pederstrede iiij marck.

Georgii altergoidz.

Iffuer Lanngis gaard y Peder Huidfeldzstrede xj marck viij alb.

Peder Krage y Badstuestrede aff thend gaard, som hannd iboer, xiij marck v skil. j alb.

Frue Grette aff sin gaard y Broleggerstrede xiij marck v skil. j alb.

Johannes euangeliste altare.

Klaus Rytter aff nogne boeder y Lauridz Biørnsennsstrede xiij marck v skil. j alb.

Peder Hannsenn renteschriffuer aff enn gaard y Studiistrede xj marck viij alb.

Jacob Troulsenn aff en gaard paa Nørregade viij marck.

Hanns Guldsmed y Kiødmangergade aff den gaard hannd y boer x marck.

Christenn Munck aff hans gaard wdi Kiødmangergade xj marck viij alb.

Sancti Michaelis altare.

Lauridz Jennszenn y Vegerhuusstrede aff thennd gaard, som hannd wdi boer, xj marck viij alb.

Gamble Niels Pedersenn aff den gaard, som Oluff Canntor wdi boer, viij marck.

I s.535

Lauritz Hannsenn wdi Broleggerstrede aff thennd gaard, hannd i boer, xij marck.

Laurenndz Benedict aff thennd gaard i Skindergade, som Oluff Skreder y boer

Willum Bunndmager y Klosterstrede aff thennd gaard, hannd wdi boer, xj marck viij alb.

Hanns Hunnd aff Arrild Hackis gaard vid Stranden xvj marck.

De penndinnge, som vicarij gaarde oc boeder bleffue solide fore effter Konng. Maies. sammtycke, ere vdsedtt paa renntte. Hoffuidstolenn er mccccxxxiiij daler, och tagis aff hunnder daler huertt aar fem daler thil rennte, och beløffuer sig aarligen iijcxxxvj marck.

Bona communia.

Michel Lanng aff nogle boeder wdi sannct Pedersstrede vij marck viij alb.

Gamle Niels Pedersenn aff thennd gaard, hannd wdi boer, viij marck.

Anne Raszmus Villumszenns aff nogle boeder y Kattesunnd xj marck viij alb.

Jørgenn Bendtsenn wid Stranden aff nogle boeder y Vlckegadenn x marck.

Jacob Brygger y Vandmøllestrede aff de boeder y liden Magstrede viij marck.

Marinne Niels Vogenmanndz vid Tingit aff den gaard, hun y boer, viij marck.

Peder Siundeszenn viij marck.

Item Peder Siundeszen aff nogle boeder y Broleggerstrede oc Knagerygstrede vij marck viij alb.

Marinne Bernn thor Westenns aff thennd gaard, hun y boer, viij marck.

Anne m. Jacob Suenndsens aff den gaard, hun nu wdi boer, vij marck viij alb.

Jenns Kaais aff tho boeder paa Østre gade optill Hanns Skougaardz gaard vij marck viij alb.

Predicannternis lanndgillde.

Hueszinnge.

Peder Christennsen biug ij punndt, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Tostrup.

Oluff Anndersenn biug iij punndt, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Oluff Jennszen biug iij punnd, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Kragehaffue.

Niels Jennsenn biug ij punnd, lamb j, giesz j, hønns iiij.

I s.536

Glostrup.

Raszmus Ipsenn biug ij punndt, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Buddinnge.

Hanns Oluffsenn rug ij punndt, biug ij punndt, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Jenns Nielsenn rug ij pundt, biug ij punndt, lamb j, giesz j, hønns iiij,

Mørkøffue.

Lauridtz Jørgennsenn biug ij punndt, lamb j, giesz j, hønns iiij.

Jenns Fyenu biug j punndt, lamb j, giesz j, hønns ij.

Herloff søndre.

Jep Pedersenn rug j punndt, biug ij punndt, haffre iij thønner, penndinge ix skill., lanib j, hønns iiij.

Annders Skrødere rug j punnd, biug ij punndt, haffre iij thønner, penndinge ix skill., lamb j, hønns ij.

Horns Herridt.
Fersloff.

Jenns Jørgennsen rug j punndt, biug j punndt, haffre ij thønner, pendinge vj skill.

Annders Inguorsenn rug j punndt, biug j punndt, haffre j thønne, penndinge vj skill.

Faxeherridt.

Oluff Møllere smør j fierring.

Her effter følger och finndis beschreffuid de huusze och boliger, som de fattige huuszarmme thilhører, med huis breffue dennom ther paa giffuen ere, diszligiste huor samme boliger ere beliggenndis.

Først itt skiødebreff paa pergamendt, vdgiffuid paa Kiøbennhaffns byeting anno mdxlix sancti Luciæ dag, liudendis, att Boell Annders Kockis haffuer giffuid de fattige huuszarme en gaard, liggendis østen vid Stadzuold, dog att hun selffuer skal den besidde hindis liffstid, och boer nu fattig folck ther wdi. Paa samme gaardz grund haffuer de fattige nu bygt sieleboeder.

Item ett pergamenndzbreff vdgiffuid paa Kiøbenhaffnns bytinng anno mdl manndagenn wor Frue conceptionis dag, liudendis at Johanne, Albret van Gockis effterleffuerske, haffuer giffuid de fattige huuszarme xiiij sieleboeder, liggenndis hosz den tydzske kircke.

Itt pergamenndsbreff, som mester Lauridz Bøssestøffuer haffuer vdgiffuid wdi Kiøbennhaffun anno mdlxiiij thend viij dag julij, liudenndis att hannd haffuer solidt thill de fattige huuszarmme ij boeder

I s.537

liggendis vid Jarmers skantze for ij hundert xxx marck dannske, huilcke penndinnge Jenns Kallingborrig haffde giffuid forscrefne huszarme till sielegaffue, efftersom hanns breff, hannd dennom derpaa giffuid haffuer, widere formelder.

Itt pergainenndzbreff, vdgiffuid aff Jacob Villadzsenn, klocker thil wor Fruekircke her i Kiøbennhaffnn, anno mdlxiiij thennd v dag octobris, liudendis att hannd haffuer giffuid de fattige huszarme fem boeder liggenndis vid thennd Nørre vold. Ere sielboeder och gaar ingenn leye theraff.

Itt pergamenndzbreeff, vdgiffuid paa Kiøbenhaffnns bytinng anno mdlxvj den xiij dag may, liudenndis att Raszmus Skredere haffuer giffuid the fattige huszarme iiij boeder, liggenndis hosz Vollen sønden vid Nørre portt tuertt offuer fran Frandz Tollers gaard, wdi de tho boer fattige wdi, aff de anndre tho gaar aff huer om aaridt thil huuszleye iij daller.

Itt pergamenndzbreff, som fru Birritte Gøies, salige Herloff Trollis effterleffuerske, haffuer vdgiffuid wdi Kiøbenhaffnn anno mdlxvj thennd xvj dag octobris, liudenndis att hun haffuer skenckit oc giffuid thil de fattige thennd aarlige jordskyld aff thennd gaard wdi Kiødmanngergade, som Hennrich Abels arffuinnge nu wdi boer, och er samme jordskyld viij enckene daller.

Itt papirsbreff, som Madz Lucaszenn haffuer vdgiffuid wdi Kiøbennhaffn anno mdlxviij den xiij dag july, liudendis att hand haffuer giffuidt thil de fattige huuszarme en gaard och boeder, liggenndis wdi Grønegade, dog att hanns hustru dennem skulle beholde hinndis liiffsthid.

Itt pergamenndzbreeff, vdgiffuid paa Kiøbenhaffns bytinng anno mdlxix thennd xxxj octobris, liudendis att Hanns von Slesie haffuer giffuid de fattige huuszarme fem boeder liggenndis wdi Landemarckitt.

Itt pergamenndzbreeff, vdgiffuid wdi Kiøbenhaffn anno mdlxx thend v dag augusti, liudendis att Anders Kock oc hanns hustru Boell Anders Kockis haffuer giffuid thil de fattige huuszarme thre boeder, som nu er giort wdi tho boeder, liggendis vid thennd westre Vold sønndenn fran sancti Clemenndzkircke, och gaar om aarit ther aff thill leye aff huer xviij marck.

Itt pergamenndz breeff, som borgemester och raad her wdi Kiøbennhaffnn haffuer vdgiffuid anno mdlxx thennd xiiij augusti, liudendis att Margrette Hanns Tasings haffuer giffuid thil de fattige huusarme fem boeder, liggenndis wdj Sprinngegade, wdi de iij boer fattige folck innd wdj gaardenn, de andre ij ere nu nyelige bygtt.

I s.538

Itt pergamenndzbreeff, vdgiffuid paa Kiøbenhaffnns bytinng anno mdlxx den xxj augusti, liudendis att herr Raszmus Annderszen wdi Roskilde haffuer giffuid de fattige huszarme vj boeder, liggenndis paa Rosenngaarden østen fran       Bryggers hauffue, wdi de ij boer fattig folck i, aff de andre iiij gaar om aarit til huusleye lv marck.

Itt skiøde breff paa pergamennd vdgiffuid paa Kiøbennhaffnns bytinng anno mdlxxv thennd xxiiij octobris, liudenndis, att Karinne Oluffs daather, Jep Hemmingsens effterleffuerske, skal nyde och beholde halffparten wdi den gaard y Studiistrede, som hun selff wdi boer. Samme gaard haffuer forskrefne Karinne Oluffsdaather nu giffuid de fattige huszarme, som deris forstandere forskrefne skiøde breff der paa haffuer, och giffuer samme gaard iij marck jordskyld thil skolemesterenn, och gaar der aff thil leye om aarit xij daller.

Itt pergamenndz breff, som borgemester oc raad haffuer vdgiffuid anno mdlxxvij den xviij februarij, liudenndis att Peder Siuffnnsenn haffuer giffuid de fattige huusarme thett huusz och bygninng, hand haffde bygt paa de fattiges grund wid den vestre Wold emellom Raszmus Pedersens och the forskrefne fattiges boeder, ere nu sieleboeder.

Itt pergamendzbreff, som Jacob Søffrensen Snedker her wdi Kiøtøenhaffnn vdgiffuid haffuer anno mdlxxvij den xiij martij, liudenndis att hannd haffuer giffuid de fattige huszarme sin gaard liggendis i Skindergade nest optill Coruidz Tønnesens gaard, sammeledis guld, sølff, pendinge, kleder, boe oc boskaff med ald andit huis hannem tilhør, som forstanderne effter hans oc hans hustruis død annamme skall paa de fattiges wegne.

Itt pergamenndzbreff, som borgemester och raad her wdi Kiøbenhaffn haffuer wdgiffuid aff Raadhuusit anno mdlxxix den xvj nouembris, liudendis att Christen Aalborgh haffuer giffuid de fattige huusarme viij renhteboeder, the fem liggendis vd med den nørre Volld paa Klockerhøigenn westenn for den nørre Portt, och de anndre thre liggenndis wdi Annthoni strede paa hiørnit østenn fran Pilestrede, huilcke samme boeder de fattigis forstandere effter hanns død och affganng annamme skulle, effter som thett breff, hannd dennom ther paa giffuid haffuer, widere formelder.

Itt pergamenndzbreeff, som borgemester och raad haffuer vdgiffuid paa Kiøbenhaffns bytinng anno mdlxxxj thend xxiij dag octobris, liudendis att Cornelius Jostsenn, diszligiste Christen och Hanns Hannsen, brødere, salig Hans Franntzens sønner, haffuer giffuid de fattige huuszarme en gaard liggenndis wdi Thegelgaardstrede østenn for gadenn, gaar om aaritt ther aff xvj marck.

I s.539

Ilt skiødebreff paa pergamennd vdgiffuid paa Kiøbennhaffns bytinng mdlxxxiij den xix augusti, liudendis att fornumstig suennd Lauridz Bendixsenn, barnfød wdi Rinng i Tostrinngherritt wdi Jydlanndtt, arffuinge effter salig Michel Jennsenn Basse, fordum fyrbøder i Konng. Maiet. woris allernaadigste herris danske cantzelei, haffuer til sielegaffue skennckidt oc giffuid de fattige huuszarme en boed med huus, bygning och gaardzrom, liggendis i thet liden Wogenmanndstrede her i Kiøbenhaffnn østenn nest optil en boed, hannd til Helliggesztis kircke her sammestedz giffuid haffuer, oc paa thet sydoste hiørne vd til Wollden, huilcket breeff forstanderne haffuer hosz sig, och giffuer samme boed viij marck jordskyld til Helliggest[huus hospital], och gaar aff hinde thil huszleye om aaritt viij daller.

Grundskriften hertil er den Pergaments Jordebog i Raadstuearkivet, som Christoffer Valkendorf har ladet skrive (se næste Side). Den er i Folio og særdeles smukt udstyret. Bogstaverne ere saa skjønne, at de se ud som Tryk. Paa Titelbladet staar: »Kiøbenhaffnns frihed« og en summarisk Indholdsfortegnelse omgivet af en særdeles smuk Ramme af sammenslyngede sorte og forgyldte Linier.

I s.540

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jan 13 20:02:54 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top