eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.361

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 481-482
Nummer: 361


<-Forrige . Indhold . Næste->

361.

6 Dec. 1581.

Fredrik II byder alle uden Undtagelse at deltage i den omgaaende Nattevagt og giver nærmere Bestemmelse om denne.

Wij Frederich thend anden osv. giøre alle witterligt, att effther wij kome wdj forfaringe, huorledis mange aff wore wndersotte och jndbyggere wdj wor kiøbsted Kiøpnehaffn, en partt, somere wdj wor thienniste och bestillinge, en partt, som haffue wore frihedtz breffue for skatt och slig thønge, thennom wnderstaa ther med att wille holde sig frij for thend omgangendis wagt, som natteligen holdis ther wdj byen, thennom saa well som andre borgere och menige mand ther wdj byen thill gauffn och beste, ther offuer same natwagt falder borgerne samestedtz, som thend opholde, thil thes større besueringe, och fororsagis ther aff, att en partt findis wliudige och wuillige thil theris anpartt wdj forskreffne natwagt att fuldgiøre, byen och menige bysens jndbyggere for jldebrand, thiuffuerj, mord och allehande wode och skade, som thilfalde och paa kome kunde, thil største fare. Tha effther att wij aff øffrighedtz christelig omsorg och

I s.481

bethenckende haffue førdt thilsinde, huad magt ther paa liggendis er, att same natwagt med fliid holdis wed lige, mord, mandrab, thiuffuerj och slig andenn wløst, synd och last ther med att hindre och affwende och skadelig ilde att wogte och forekomme, och efftherthj same wagt skier och holdis alle byens jndbyggere, thend ene saa well som thend anden thill gauffn och beste, rolighed och skickelighed, haffue wij agthed thett wdj sig selff billigt och rett att were, att thend ene saa well som thend andenn same natwagt skulle hielpe att holde wed magt, och ther fore thett saa endeligenn for gaatt anseet och her effther aldthid alffworligenn wille holdit haffue, att alle the, som boe wdj forskrefne wor kiøbsted Kiøpnehaffnn, were sig the kunde were wdj wor thienniste eller haffue wore frihedtz breffue, eller och andre, ehuem the were kunde, jngenn wnderthagit, skulle huer effther sin effne och formue och effther som thett thennom ordentlich thilkommer, thilhielpe att holde eller holde lade wagt om nattenn, effther som thett thill thes eblandt borgerne samestedtz haffuer werit sedwanligt, och aldellis jngen ther fore were frij och forskonit. Thj bede wij och biude alle thennom, som boe wdj forskrefne wor kiøbsted Kiøpnehaffn, serdellis thennom, som nu ere wdj wor thienniste eller haffue noggen wore frihedtz breffue, saa och alle, som her effther kommendis worder vdj forskrefne Kiøpnehaffn, att the retter thennom effther att fuldgiøre och opholde theris wagt, effther som forskreffuit staar, lige wed theris naboe och gienboe, wnder thend brøde och faldtzmaal thil os och byen, som andre borgere, ther theris wagt forsømme eller jcke holde wille, forbryde och mue giffue. Sameledis bede wij och biude borgemestere och raadmend wdj forskrefne wor kiøbsted Kiøpnehaffn, som nu ere eller her effther kommendis worder, att the haffue god thilsiun med forskrefne nattwagt ther wdj byen, att thend holdis med gode duelige føre karle och med gode werger, som thett sig bør, och att ther wdinden jnthett forsømmis, saa och att the med aldellis jngen seer egiennom fingre eller for same wagt att holde lader bliffue forskonit, wden thett skier med wor synderlige tilladelse, saa frambt the jcke wille stande os ther fore thill rette, men sig her effther j alle maade wiide att forholde, och her wdinden saa well som wdj andit theris byes gauffn och beste wiide och rame, som thet thennom bør. Giffuit paa wortt slot Kroneborg thend vj decembris aar mdlxxxj wnder wort signet.

Friderich.

Kongens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet.

I s.482

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jan 7 20:58:28 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top