eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.360

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 479-481
Nummer: 360


<-Forrige . Indhold . Næste->

360.

5 Sept. 1581.

Til Havnens Forbedring skulle baade Indenlandske og Fremmede give en vis Afgift af indkommende Skibe og deres Fragt.

Wij Friderich thend anden osv. Giørre alle witterligtt, att ephter som wore wndersotte oss elskelige borgemestere och raadmende wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn paa thierris byes oc menige jndbyggeres Vegne sammestedtz haffue wnderdanigst for oss laditt berette, hurledis att hauffnen ther for byen, thett enne aar mere end thett anditt, forfyldes och egien stoppis for thenum, thend tilseiglendis och hand-

I s.479

therendis mand, som med thierris handel och kiøpmandskaff besøger thierris bye, saa well till skade som thenum och thierris medborgere, och the ikke formaa samme thierris byes hauffn paa thierris omkost och bekostning wed magtt att holde, jcke heller the haffue nogen hielp aff huis fremmede eller wden byes skiibe och guodts, som bruger handel och wandell ther wdj byen, oc ther hoss giffuer tilkiende, att huor the och thierris medborgere kommer enthen inden eller wden riigett, tha besueris the med allehaande paaleg och thynge aff thierris skiibe och guodts att wdgiffue med haffne pendinge, bropendinge oc anden slig wdgifftt. Tha paa thett att haffnen och seiglatzen till forschrefne Kiøpnehaffn kand saa møgitt thes bedre holdes wed magtt, saa well thend wdlendiske tilseiglendis oc handtherings kiøpmand som the jndlendiske till gaffn och bedste, haffue wij giortt ther slig en skick och forordning paa, som wij wille althiid her ephter ther holdis skall, thill saa lenge wij anderledis ther om til sigendis worder, att huilcken aff wore wndersotte, skippere eller kiøpmend her wdj riighett eller aff wortt førstendom Slesuig eller andre wore egne wndersotte, som besøger forschreffne Kiøpnehaffn med thierris skiibe, skuder oc guodts, tha skall huer skipper werre forpligthett till guode reede att giffue aff sitt skib eller skude aff huer lest, som thett kand bere, beregnitt tholff thønder paa lesten, en pendinge till hauffne pendinge, och kiøpmanden wdj liige maade skall giffue aff guodzitt for huer dallers werdt en pending til hauffne pending, huad som helldst guodts, wahre eller thømmerlast thett kand werre, som the haffue med att fare, jnthet wndertagitt, men huilcke wdlendiske skipper eller kiøpmend, som med thierris skiibe och wahre kommer ther ind for Kiøpnehaffn att handle och wandle, the skulle giffue aff thierris skiibe oc guodts til hauffne pendinge liige saa møgitt som wore wndersotte wdj huer thierris steder, huor samme fremmede kand haffue hiemme, till hauffne pendinge maa giffue aff thierris skiibe oc guodts i alle parther, oc som wdj samme steder emod wore wndersotter j liige maade emod thierris her med att forholdis, och samme hauffne pendinghe skulle borgemestere och raadmende ther wdj Kiøpnehaffn lade oppeberre, ther paa lade holde clare registere oc ther effter thenom egien aarligen lade foruende paa byens hauffn att forbedre oc til inthet andett nøtte eller brug att wdgiffues eller foruendis och for samme pendings wdgifftt, werre seg enthen thill bygning eller anden bekostning paa hauffnen, therforre saa well som for anden byens indkompst och wdgifftt skulle the lade byens kemner giøre aarligen guod reede och regenskaff. Thj bede, biude

I s.480

och befale wij alle thenoni, ehuo som helldst the erre eller werre kunde, saa well wdlendiske som jndlendiske, som med thierris skiibe och guodts besøger forschreffne Kiøppehaffn, att wdgiffue och fuldgiorre slig rettighed till byens hauffn att holde wed magtt, ephter som forschreffuit staar, saa fremptt att the icke wille stande therforre till rette, som thett seg bør. Ther som och nogen jndlendiske eller wdlendiske fordylger nogitt aff sitt guodts och icke giør sjellff tilmanidt thend rettighed ther aff til Kiøpnehaffns bye och hauffn, ephter som for er rørdt, tha skulle huilcke ther med befindes oc nøgachtigen kand offuer beuises, haffue forbrutt hues skib oc guodts the haffue med att fare. Ther som thet och i liige maade befindes, att nogen aff the indlendiske thager thenum fremmede guodts till, paa thett att the ther med kunde bethage och formindske byen thenne beuilgede hielp till hauffnen att holde wed magtt tha skall thend som indlendiske [er] straffis som en falskenner, och hans guodts och hoffuidlod at were forfalden till oss och byen, oc thend fremmede i lige maade att straffis paa skibbe och guodts, saa møggitt hand haffuer med att fare. Ther ephter seg huer will wiide att rette och forholde oc for skade att thage ware, ladendis thett ingenlunde. Giffuett och schreffuitt paa wortt slott Friderichsborg thend fempthe septembris aar mdlxxxj, wnder wort signett.

Friderich.

Kongens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet.

I s.481

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jan 7 20:47:43 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top