eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.359

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 479
Nummer: 359


<-Forrige . Indhold . Næste->

359.

7 Aug. 1581.

Det forbydes at grave Tørv og Jord paa Stadens Fang.

Wij effterschreffne Chrestin Chrestinsen, byefogitt vdj Kiøbenhaffnn, Simen Suerbeck, borgemester, Mickell Nielsenn, Johan v. Gelder, raadmendt, och Seueren Chrestinsen, byeschriffuer sammestedtzs, giøre alle witterligt met thette vort obne breff, at aar effter gudtz byrd mdlxxxj manndagen thend vij augustj var skicket paa Kiøbenhaffns byeting for os och mange dannemendt flere, som thend dag till tinge forsamblede vare, erlig vellforstandig mandt Anders Kringmager, stadtzs kemmener, och var vdj dag hans fierde forfulde ting, vdtj huilcke hand met lougligt tingliud haffuer ladet forbiude alle Kiøbenhaffns borgere och indbyggre, huem the heldst ere eller vere kande, effter thenne dag at graffue eller graffue lade torff och jord paa stadtzens fangh, vden thet bliffuer thennom aff stadtzs kemmener vduiist, och haffue thet vdj thieris minde, saa frembt, ther som nogenn seg her emod fordrister, the icke ville ther vdoffuer liide skade. Her paa var forskrefne Anders Kringmager et wuildigt tingswindne begierindes. Tha vdmelttes aff fogden thisse effterschreffne tolff dannemendt, som vare Olluff Jenssen, Jens Chrestinsen, Rasmus Vicentz, Chrestin Segillegger, Niels Bager, Anders Fos, Hans Hes, Peder Oelsenn, Giøder Tøffelmager, Peder Snedicker, Tomes Chrestinsen och Jacob von Tumbe, borgre her sammestedtzs, huilcke forschrefne xij dannemendt ther vdginge aff tinget i beraad och igien indkome velberaadde och alle, endrechteligen met en røst vindnede, sagde och soere paa thieris gode thro, siele och sandhed, at the hørde och saae same dag, saa vdj alle maade gick och foer jnden alle fiire stocke paa forschreffne Kiøbenhaffns byeting, som berørt er. Till windnisbyrd haffue vij ladet thryckt voris signeter her neden fore. Giffuit aar, dag och sted, som forschriffuit staar.

5 Segl ere trykte under. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.479

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jan 7 20:43:21 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top