eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.352

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 470-472
Nummer: 352


<-Forrige . Indhold . Næste->

352.

Avg. 1578.

Magistratens Vedtægt om Begravelse.

Effterfølger en forordning, som aff øffrigheden paa Kong. Maitts. wegne for gott anseett er, huorledis medt begraffuelser her vdtj Kiøbnehaffn her efter holldes skall, ther medt thend store vschickelighed, her till dags haffuer werid øffuedt, endeligen att affschaffe, huor effter alle Kiøbnehafns jndbøggere skulle tilltencke thenom att rette, vnder høgiste peen och straff.

I s.470

1. Skall ringes for alle liig paa en tiidt om dagen, nar klocken slaer et om effter middag i alle kirckerne, om ther er liig att begraffues i hwer kircke eller sogen; er ther icke liig at begraffue i huert sogn, tha ringe seg i the sogner, som liig findes att begraffues.

2. Oc skulle the som klockere ere icke ringe en vbillig eller for lang ringenn men passeligen, paa thett att siugtt oc skrøbeligtt folck icke skulle ther fore forskreckes, som tiitt her till skeed er, thj lang ringen er thend affdøde ingthett gauffnligt ey hellder thenom nøtteligt, som egien leffue, oc almuen wiide dog vden thend langhwarige ringen nu bedre en wis time, nar the dødes liig skulle begraffues, enndt tillfornne.

3. Framdelis skulle the affdødes slechtt oc wenner, hwer vdj sin sted, forplictige were att lade liigene komme fram strax thett ringer, huad hellder the skulle begraffuis vdj kircken eller kirckegaarden, saa frambt the thend dag icke wille møste thennd tienniste, thenom aff predicanterne kunde wederfaris, forthj aldtingist med begraffuellse och predicken skall were endt, nar klocken er thu slett.

4. Oc skulle jngen liig mue bliffue staendis offuer jordenn lenger end en natt, men med alldersnariste bestedis till theris leygerstedt.

5. Er oc nock, att effter itt fornembligt liig aff borgerne ganger iij par sorgeqwinder oc effter itt gemeindtt liig ij par, oc the samme att skulle drage theris hoffuidtzmue kober oc jcke anditt.

6. Thend vnøttige sedwane, som bode the sørge qwinder oc andre haffue, som føllge liig, hwad hellder thett er gammill folck eller børn, att gae ind i husene att trøste och lade seg skienncke thennd skall her effter bode med jndgang och skiennck aldelis were affskaffed och aldeniste the neste wenner och blodtzforwanthe, som føllge nest liiged til kircken, the skulle samblis vden for thend dødes døir, och huilcke aff samme neste forwandter, som wille giøre thend effterladendis bedrøffuede thend ære att føllge tilbage egien, mue giøre theris reuerentz vden for dørren och saa huer att gaa sin wey vden skienck eller jndbudt.

7. Thett er och hederligtt oc stair best, ad qwindfolckene følger liiged strax effter mandfolcked, paa thett the thes betiideligere kunde komme til kircken att høre predicken, och besønderligen thend dødes neste forwandte att kunde bliffue trøsted aff gudtz ordt.

8. Thesligiste er oc christeligtt oc billigtt, att hwilckett menniske, som ligger paa sitt yderste och begierer aff predicanterne till

I s.471

seg, som hanom kandt trøste oc vnderwiise med gudtz ordt, att thend samme tha betencker presten med nogitt gott for sin vmage, dog her vdj ingen wis tax att sette, men huer effter sin formuge och gode willge, effter som huer aff gud giffues i sinde, och ther som thend siuge skier forkortt att forære thend gudtz ordtz tiennere for hanns haffde vmage, stair thett hans arffwinge christeligtt oc kierligt ahnn, thett att giøre effter hanns dødt.

9. Hues klockernis lønn for ringen och thisligiste graffuer pendinge vdi huertt sogn belanger, er aff kirckewergerne giortt saadan liidelig forordning, att ingen med rette skall haffue seg ther emod att beclage.

Thenne ordning oc schick er giortt vdi augustj maaned aar 1578, och er lesd for menigmand paa Kiøbnehaffns raadhus, saa och med korthed tilliusd vdi alle iij predickestole her sammestedtz, att huer skall seg ther effter forhollde.

Samtidig Afskrift i Magistratens Vedtægtsbog i Raadstuearkivet.

I s.472

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 4 21:35:19 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top