eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.351

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 470
Nummer: 351


<-Forrige . Indhold . Næste->

351.

19 Juli 1578.

Borgemestere og Raad skulle nyde Accise af Vin og Øl.

Wij Frederich thend anden osv. hellse ether alle wore kiere thro wndersotte, menige borgere och jndbyggere vdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn euindeligen met gud och wor naade. Wiider, att epther som wj nogen tiid siiden forleden haffue wndt, beuilgit och tilladt oss elskelige borgemestere och raadmend ther vdj ethers bye paa theris embitz wegne och for theris besuerring och wmage att mue bekomme och lade opbere till achsisse aff huer amme win, som jndføris och selgis ther vdj byen, j Mk. danske, sammeledis aff huer thønde thydst øll, som krøgere eller krøgersche selger och vdtapper ther vdj byen, ij Sk. danske och aff huer thønde danstøll j lige maade vdtappis j Sk. danske, och the nu wnderdanigst for oss haffue beklagitt, att en part aff ether thenum fortrøcke och wuillige lade befinde och icke forskrefne accisse wille wdgiffue, tha bede wj ether alle och huer serdelis strengeligen biude, saa mange som winn selge, saa och krøger och krøgersche, som øll selge och fortappe, attj retter ether epther, her epther till guode reede att giffue och fornøye forskrefne borgemestere och raadmend forskrefne accisse aff huer amme win, som j selge ther vdj byen, j Mk. danske, aff huer tønde thydstøll, som j wdtappe, ij Sk. danske och aff huer tønde danstøll j Sk. danske, till saa lenge wi anderledis ther om tillsigendis worder. Saa frampt nogen sig herudinden fortrøcke och icke forskrefne sisse till guode reede yder och vdgiffuer, tha skulle forskrefne borgemestere och raadmend haffue fuldmagt thenum therfore att lade tilltalle och straffe, som wiid bør, thj wiider ether her epther att rette och for skade att thage ware. Giffuit paa wortt slott Skanderborg thend xix dag julij aar mdlxxviij. Wnder wortt signet.

Friderich.

Kongens Segl er paatrykt. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.470

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jan 7 20:27:57 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top