eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.345

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 463-464
Nummer: 345


<-Forrige . Indhold . Næste->

345.

13 Avg. 1576.

Løsgængere skulle fanges og føres op paa Slottet.

Friderich thend anden osv. Wor gunst tillforne. Wider, att vi ere kommenn vthi forfarinnge, att megit løst follch alleuegne her vthi riget schulle wancke och omgaa, som icke haffuer tienniste eller nogenn ret bescheed met att fare, icke heller bruger nogen erligh nerinng, menn theris idrett er att løbe fra itt stedt till itt anndett och att oppehollde thennom mett skalckhed oc løgn, och effterdi sligt follck er allmuenn icke till rinnge besuerinnge och thett therfore er att formode, att the mett bettlerie, tiuffuerie och anndett sligtt bedregerie schulle nere thennom, tha bede wi ether och wille, att i strax granndgiffueligenn och allffuorligenn lade forfare ther vthi byenn, huor sljgge løssgenngere, thiennisteløse follck och bernnhytter finndis,

I s.463

och saa mannge, som kannd offuerkommis, ther inngen rett bescheedt haffuer mett att fare och ellers ere stercke och føre follck, att i thennom well foruarit lader opføre till slottet. Och effterdi wi forfare, att hues breffue och mandater, wi vthi saa made lader vdtgaa, meste deelenn fast rinnge actis och siellden effterkommis, thi bede wi eder och wille, att i tilltenncker stedtze alffuorligenn her offuer att hollde vthi ethers bye, saa att, huor sligt løst follck her effter betredis, att the vthi lige maade strax hennføris op paa slottett, ther schall thennom giffuis widere bescheedt, icke seenndis mett nogre igennom ffinngre, saa frambt i icke therfore wille stannde till rette, som the wore breffue och mandater icke acte wille, huor effter i ether alldelis kunnde wide att forhollde. Thi lader dett inngennlunnde. Schreffuitt paa wort slott Friderichsborgh thennd 13 dagh augusti aar mdlxxvj vnnder wortt signete.

Friderich.

Samtidig Afskrift i Raadstuearkivet.

I s.464

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 19:17:13 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top