eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.344

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 462-463
Nummer: 344


<-Forrige . Indhold . Næste->

344.

20 April 1576.

Det forbydes at holde Svin i Byen.

Wi Friderich then anden osv. Giøre alle witterligt, att effterdij wi komme vthi forfarinnge, huorledis enn partt inndbyggere vthi wort kiøbstedt Kiøbennhaffnn vnnderstaar thennom att hollde suijnn ther vthi byenn, bode att opsette thennom paa egler oc ellers holde thennom vthi theris gaarde, saa att the och vnndertidenn vdløbe paa gaderne, huor aff megenn vnnd och slem stannck sig tilldrager, som bode kanndt styrcke och giffue aarsage till pestilentze och anndenn siugdom, huillcke titt och offthe ther vthi byenn mere ennd anndennsteds opkommer och eblannt almuenn tager fremganng, vanseett att wi wore breffue oc allffuorlige forbudt om samme suin att hollde till-

I s.462

forn haffue ladett vdgaa. Tha paa thett slig vsckickelighed enndeligen enganng for alle maa bliffue affschaffitt, wille wi mett thette vort obne breff strenngeligenn och alffuorligenn forbuddit haffue alle wore vnndersaatte, inndbygerne ther vthi Kiøbennhaffnn, saa well thennom, som boe vthi the gaarde, herremendene tilkommer, som och alle anndre, inngenn vndertagitt, att icke nogenn aff thennom effter thenne dag schulle hollde suin vthi theris garde ther vthi byenn enntenn paa egler eller i anndre maade, som till diss scheed er, saa frambt the icke wille ther mett haffue forbrot samme suijn och till mett straffis som vlyudige, ther sig effter wore breffue och mandater icke rette wille, och ther som nogen sidenn effter thenne dag emoed thette forbudt fordrister sig til at hollde suijnn ther vthi byenn vthi herremennds gaarde eller anndennstelis, huor som helst thett were kannd, tha schulle borgemestere och raadmenndt eller och byefogedenn fulldmact haffue samme suynn at lade annamme, och the till kronen och byenn att were forbrott. Wi wille och her medt borgemestere oc raadmennd och byefogeden haffue paalagdt och strenngeligen befalitt, att the mett alffuorlighedt her offuer schulle hollde, saa wor willie och befalinng her mett effterkommis och fulldtgiøris och mett alldelis inngenn omdrage eller see igennom finngre, saa frambt wi icke schulle wide thet hoss thennom och the therfore att stannde oss till rette. Her effter sig huer will wide att forhollde och for schade att tage ware. Giffuitt paa wort slott Friderichsborgh thend 20 dag aprilis aar mdlxxvi. Vnnder wort signete.

Friderich.

Samtidig Afskrift i Raadstuearkivet.

I s.463

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 19:16:37 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top