eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.343

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 462
Nummer: 343


<-Forrige . Indhold . Næste->

343.

28 Feb. 1576.

Tiggeri paa Gaden forbydes og kun de der have Tegn maa tigge ved Dørene.

Friderich thend anden osv. Wor gunst tilforn. Wider, att som wi nogen gannge haffue screuitt ether till, at the trøglere och betlere, som fra attschillige steder didt komme, schulle affschaffis oc icke tillstedis att omløbe ther vthi byenn att trøgle, fremmede och andre, som did komme, till besueringe, tha forfare wi ligeuell, att dissvannseet schall were mange saadanne betlere vthi byenn, som idelige och altid paa gaderne omløbe att trøgle, huillcke ochsaa vthi haabetall effterføllger, naar nogenn goed mandt fremgaar paa gadenn mett vaffladelige trøglerie och betlerie, saa mand icke kand bliffue thennom quitt. Tha effterdj slig offuerlob och trøglerie ther mere ennd andennstedz icke allenniste fallder mangenn besuerligtt, menn ochsaa hoss fremmede oc vdlenndische, som did hennder att komme, er spotteligtt, bede wi ether och allffuorligenn befale, att i enn ganng for alle fører ther raad wedt och saadan idelige betlerie affschaffer. Och ther som nogenn schall tillstedis att omgaa ther sammestedtz att bede theris brødt, att thennom tha giffuis tegnn, som slig allmisse ere verdt, och att thennom alffuorligenn foreholldis, att the icke effterløbe nogenn paa gaderne, menn for dørrene bede theris brød, haffuenndis opseennde mett, att slig vsckickelighedt her effter ther mett icke befinndis, saa frambt wi icke schulle wide thett hoss ether. Ther mett scheer wor willge och befalinnge, thi tager ther ingenn forsømmelisse fore. Schreffuitt paa wort slott Friderichsborgh thennd 28 dagh februarii aar mdlxxvi. Vnnder wort signete.

Friderich.

Samtidig Afskrift i Raadstuearkivet.

I s.462

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 19:15:25 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top