eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.341

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 459-460
Nummer: 341


<-Forrige . Indhold . Næste->

341.

10 Dec. 1575.

Fremmede Købmænd skulle give Afgift til Staden efter Privilegiernes Lydelse.

Friderich thenn anden osv. Wor gunst tillforne. Wijd, att oss ellschelige borgemestere och raadmennd ther vthi wort kiøbsted

I s.459

Kiøbenhaffnn haffue vnnderdannigste ladett giffue oss tillkiennde, huorledis the fremmede kremere, som staar ther vthi byenn met theris ware och kramguodtz, besuere thennom och icke wille vdgiffne theris rettighedt till byenn effter byenns priuilegiers lydellsse, ennddog att enn partt aff samme kiøbmenndt leye sielfuer huse och boe vthj och bruge theris hanndell och wanndell allt aarit igennom ther vthi byenn borgerne till forpranng och schade, huorfore the vnnderdannigste ere begerinndis, att wi ther vthi wille were thennom behiellpelige, att samme fremmede kiøbmenndt och kremere motte giffue och fornøige dennom paa byenns wegne, hues the thennom effter byenns priuilegier mett rette schyldige ere att giøre och giffue. Thi bede wi dig och wille, att thu alffuorligenn tillsiger saa mannge aff samme fremmede kiøbmenndt och kremere, som icke wille till rette tide vdgiffue till borgemestere, raadmenndt och byenn hues the mett rette plictige ere att vdgiffue, att the retter thennom effter mett thett første att stille forneffnnde borgemestere och raad tillfredtz effter byenns priuilegiers lydelise, och ther som the thett icke wille giøre, att the tha met rettenn tilltalis och lader gannge dom paa thennom, och att thu enndeligenn forhielper forneffnnde borgemestere och raadt herudinndenn, saa megit loug och rett er, paa thett the icke schulle haffue behoff thennom ther om for oss widere att beklage. Ther mett scheer wor willie och befalinng. Thi lad thett inngennlunnde. Schreffuit paa wort slott Wordingborgh thenndt 10 dag decembris aar mdlxxv. Vnder wort signete.

Friderich.

Udenpaa: Oss ellschelige Rassmus Pedersen, byefogidt vthi wort kiøbstedt Kiøbennhaffnn. Samtidig Afskrift i Raadstuearkivet. Under samme Dag er udstædt et kgl. Brev til Borgemestere og Raad, hvori der meldes, at nærværeqde Skrivelse er udstædt og at den sendes til dem.

I s.460

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 19:13:08 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top