eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.338

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 457-458
Nummer: 338


<-Forrige . Indhold . Næste->

338.

6 April 1575.

Tilladelse til at opsætte en Hvælving over et Stræde ved Stranden.

Wy borgemestere och raadmendt vdj Kiøbnehaffn giøre alle wittherligtt for oss och wore effterkommere, att efftertij wor kiere medbroder erlig oc wellachtt mandt Albritt Albrittsen raadmandt os haffuer ladett forstae, huorledis hannd er tillsindtz att wille lade

I s.457

aff grundt vpmure ett hus vdj thett strede, som Marcus Hess, borgemester, iboer, paa thennd søndre siide, westen vp till thett lille strede hoss Annders Nilsenns, borgeris her sammestedtz, gaardt liggendis, som løber till strandenn. Och paa thett forskrefne Albertt Alberttsen samme hus thess bedre oc bequemmeligere kand lade mure oc vpsette, haffuer handtt handlitt mett oss och oss paa Kiøbnehaffnns stadtz wegne fornøigett och tillfredtz stillidtt, saa att wij haffue vnndt, bewillgitt och tilladt och nu mett thette wortt obne breff vnnde, bewillge oc tillade, att forschrefne Albertt Alberttsenn maa paa thend østre ende aff samme hus lade mure enn hwellning oc swegbuge offuer samme lille strede, som alldtiid her effter skall mue bliffue staendis, dog mett saa skiell, att forschrefne Albertt Alberttsenn eller the, som samme hus effter hannom bekomendis worder, icke skulle mue lade forhøyge jordtzmonnenn vnnder samme hwellning, ey hellder jndthage eller jndlucke forschrefne strede eller thett giøre smalere end som thett nu er, saa att thennd menige mandtz wey ther vdj kunde j nogre maade forhindres, menn thett alldtiid her effter skall were oc bliiffue bysens frij strede, effter som thett her till dags weritt haffuer vdj alle maade osv. Kiøbnehaffnn thennd vj dag aprilis aar mdlxxv.

Stadens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.458

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 19:10:43 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top