eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.324

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 448-449
Nummer: 324


<-Forrige . Indhold . Næste->

324.

5 Marts 1571.

Hans Skovgaard faar en Jord udenfor Østerport.

Wy borgemestere och raadmend vdj Kiøbinghafn giøre alle wittherligt met thette wort obene breff for oss och woris effterkommere borgemestere och raadmend her sammestedtzs, at wj for willighed och gode førdelse, erlig och welbyrdige Hans Skougaard til Gundesstrup Jørgensen, Kon. M. secreterer, oss och menige Kiøbinghafns jndbyggere altid haffuer beuist, haffue vnt, beuilget och samtøckt och

I s.448

nw met thette wort obene breff vnde, beuilger och samtøcke forscrefne Hans Skougard och hans arffuinge tuenne Kiøbinghafns stadtzs jorder och eyendomme ligendis vden Østre porthe, norden for borgemester Anders Scriffuers haffue och sønden for Henrick v. Møsens haffue och westen for Jens Harnskwiskers haffue, och er breden i then Øster ende vdj haffuen fraa strædit aff sønder vdj nøør lxxxiij alne, breden møtt offuer haffuen fran stædit jndtil borgemester Marcus Hessis haffue aff sønder vdj nøer lxxvij alne, breden vdj then øster ende emellom borgemester Anders Scriffuers och Henrick v. Møsens haffue, som Hans Skougaard tilforne haffde kiøbt aff frue Elline Mogensdatter, Christoffer Mogensens effterleffuerske, er xxxij alne, breden i then wester ende emod Østre porthen emellom borgemester Anders Scriffuers och Henrick v. Møsens haffue, som thet hus staar paa, Hans Skougaard aff Bernt thor Westen kiøbt haffuer, aff sønder vdj nøør er xxiiij alne, lengden paa then østre ende vdj haffuen paa then søndre side vd met strædit fraa borgemester Anders Scriffuers haffue och jnd til Jens Harnskwiskers haffue er xliij alne, lengden paa then nørre side fraa borgemester Marcus Hessis haffue och jnd til Henrick v. Møsens haffue er liiij alne ij quartier, lengden vdj then wester ende jnd til gaden mod Østre porthe paa thet stycke, Hans Skougaard kiøbte aff Søren Kock, er lxvij alne, huilke forscrefne jorder, grunde och eyendomme vdj forscrefne lengde och brede forscrefne Hans Skougaard och alle hans arffuinge skulle haffue, nyude, bruge och beholde for ewindelig eyendom eye skullendis for vden aldt affgifft och jordskyld osv. Aar mdlxxj then femte dag martij.

»Magistratens Vedtægtsbog« Bl. 55-56, i Raadstuearkivet.

I s.449

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 18:58:55 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top