eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.321

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 444-446
Nummer: 321


<-Forrige . Indhold . Næste->

321.

11 Jan. 1569.

Om Forholdet imellem de 3 Sognekirkers Del i Udgifter til Bygning paa Latinskolen, Kapellet og Kirkegaarden udenfor Nørreport. Jfr. Frue Kirkeværges Regnskab over Udgifter til det samme af 27 Nov. 1567, der er trykt i »Aktstykker og Breve til Universitetets Historie, af Dr. Holger Rørdam«, Nr. 146, og her foran Nr. 293.

Wij effterschreffne Hansz Albritsen, doctor och superintendens offuer Siellands sticht, Anders Schriffuer, Arel Hake och Marcus Hes, borgemester vdi Kiøbenhaffn, Oluff Hammer, Madtz Schriffuer, Hans Olffsen, Christoffer Monsøn och Lauridtz Olffsen, raadmend sammesteds, giøre alle witterligt, at aar mdlxix dend thisdagh, som waar dend xj dag januarij, vaare wij forsamlede her vdi Kiøbenhafn vdi bispens stuffue paa en venligh contract imellem alle disse iij kirckenis werger och forstandere, som war aff wor Frue sogn doctor Albrit Knoppert och mester Lauridtz Matsen Byssestøber raadmand, item aff H. Giestis sogn Richardus Hoffmand och Frandtz Ibsen, och aff s. Nicolaj sogn. Hendrich van Møsen och Albrit Albritsøn, om nogen weenighed, som dennum paa kirckernis veyne imellem kommen war, for en summa pendinge, som kircheuergene thil wor Frue kirche haffde vdi nest forgangne aare forstracht och vdlagt vdaff wor Frue kirchis pendinge paa alle iij kirches wegne thill dend nye kirchegaards och capellis bygningh och beredning her uden for byen och thil almindelige scholens bygningh paa wor Frue kirchegaard, eller paa dend gaard, boder och huse, som ligge thil scholens thieniste. Och da vaare neruærendis tilstæde m. Hans Thommisen, sogneprest thil wor Frue kirche och prouist, med sine thuende capellaner her Hans Lauridtzen och her Anders Mariager, item m. Jacob Nielsen, sognepræst thil st. Nicolaj kirche, med sin capellann her Hans Skonningh, och m. Niels Huid, sognepræst thil Helliggiestis kirche, med

I s.444

sin capellan her Isaac Pedersen, och da berette forschrefne mester Lauridtz Byssestøber, huorledis at aar mdxlviij vaar der giort en venligh handell och vedtecht imellem alle disse forscrefne iij kirchernis werger och forstandere, som daa vaare vdi saa maade, att naar der schulle byggis och forbedris nogit enten paa scholen eller paa scholernis bolige eller paa dend nye kirchegaard, da haffde de giortt dennem een veluillige taxt imellem, huad huer kirche skulle vdlegge for sin anpart vdi saadan bygningh, som er wor Frue kirche aff huer hundrett Mk.'s bekostning xlj Mk. d., Helligh Giestis kirche aff huert hundrit Mk. xxxv Mk. d. och S. Nicolaj kirche xxiiij Mk. d., och samme taxt schulle lige saa holdis aff alle deris effterkommere kircheuerge. Vdaff huilchen contract forschrefne mester Lauritz Byssestøber haffde her een copie thilstæde, huilchen och bleff læst her i dagh vdi allis woris næruærelse, och end doch at kiercheuergerne aff hellig Giestis sogn sig med dett første nogit beklagede, at deris taxt vaar dennom nogit for strengh effter denne tids leilighed, i dett de meente, at s. Nicolaj kirche vaar rigere paa aarlige indkomst end deris kirche, de ochsaa meente, at kircherne ware icke nu saa udi formue, som de kunde haffue værit dend tid samme contract vaar giordt, dog formedelst dend goede doctor Niels Hemmingsens och Niels Læstemagers vnderuisning, som allene ere leffuendis aff alle de mend, som offuerwaare denne contract, och vel dragis thil minde och her vdi dagh for os bekiende och thilstode, at contracten vaar saa gaait, som m. Lauridtz med dend schrifft berette, men fordi at forscrefne doctor Niels Hemmingsen icke kunde fuldkommeligen dragis thil minde, huad summen vaar paa taxten, som huer kirche schulle vdlegge, da forklared Niels Læstemager det med saadann bescheed, at hand fuldkommeligh drogis thil minde, at samme forscrefne contract vaar lige saa giort, som dend schrifft formelde, som m. Lauritz her tilstæde haffde. Och saa sagde hand ydermeere, at hand paa st. Nicolaj kirchis vegne haffde vdgiffuit till saadan bygningh, effter at denne forschrefne contract vaar giord, ligesaa som contracten formelder, och det wilde hand beuise med sin regnskabs bog. Daa lode forschrefne kircheuerge aff H. Giestis och s. Nicolaj kirche sig nøye och veluilligen beiaede och samtychte denne forschrefne contract, och effterdi at forschrefne m. Lauridtz Byssestøber haffuer for it aar siden forleden giort regenskab for forschrefne Nye kirchegaards och capellis bygning met andit meere vdi forschrefne kircheuergers och flere dannemends neruærelse och de nu vide huær sin anpart, som de scbulle legge fraa dennom paa kirchens vegne at igien betalle

I s.445

wor Frue kircke met, som haffuer forstracht dend. gandske summa, som vaar iijmvcxxvj Mk. vij Sk. ij alb. rund mynt och jcxxiiij gamle daler, saa tilkommer Hellig Giestis kirche der aff at betalle jmijcxj Mk. v Sk. j alb. rund mynt och xliij gamle daler x Sk. ij alb. d., och s. Nicolaj kirche viijcxxxvij Mk. j Sk. rund myndt och xxx gamle daler vj Sk. ij alb. Derfor haffue forschrefne kircheuerge i dagh veluilligen loffuit och thilsagt vor Frue kirches verger och forstandere paa vor Frue kirchis vegne, at de ville strax legge fra dennom breff och seigl, och forplichte dennom och deris effterkommere kircheuerger paa forschrefne Hellig giestis och s. Nicolaj kirches vegne huer dennom at betalle vor Frue kirche sin anpart igien vdaff forschrefne summa daler och pendinge inden 4 samfelde aar, regnit fra denne dags datum, och vdi huert aff disse nestkommendis aare afflegge fierde parten aff forschrefne deris summa inden aarit er ude, som er Hellig Giestis kirchis fierde part iijciij Mk. vj Sk. rund mynt och xj gamle daler och j ort, och s. Nicolaj kirchis fierde part ijcix Mk. vj Sk. j alb. j d. rund mynt och vij gamle daler j ortt och vj Sk., och schal dend sidste termin være klart affbetallit inden dend fierde aar er ude, som er dend xj dagh januarij anno mdlxxj.

Gammel Afskrift i Raadstuearkivet.

I s.446

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 18:53:35 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top