eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.316

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 439-440
Nummer: 316


<-Forrige . Indhold . Næste->

316.

7 Okt. 1567.

Fredrik II. byder, at alle, der bruge borgerlig Næring, skulle skatte, og oplyser om hvem der er fritaget derfor.

Wij Frederich thenn andenn osv. Giøre alle witterligt, at effterthij oss elskelige borgemester och raadmend wdj wor kiøbstedt Kiøpnehaffn haffue ladet berette for oss, at ther skall were mange ther wdj byen boendis, som sidde skatte frij och jngen besuerringe ville drage mett the andre borgere och byens jndbyggere, men thennom alene wille befrij ther mett, at the ere wdj wor thieniste, och ligewel bruge stor neringe mett kiøb och sall, the andre ther skatter och skylder thil skade, tha paa thett at widere klage ther om for oss icke komme skall, wille wij, att ther mett her efther saa holdis skall, att alle borgere, som bygge och boe wdj Kiøpnehaffnn och bruge kiøpmandschaff och anden borgelige neringe, skulle alle skatte och skylde och drage mett wdj hues besuerringe byenn paa kommer, effther som the haffue neringe thill, dog her met wndertagit klerckeriit och the geystlige, som ordinantzen holde frij, saa och bogtrøckere och bogfører, som alrede haffue wore priuilegier, tisligiste the ther haffue wor kiere herrefaders, hoglofflige ihukommelses, eller wore breffue, at skulle mue sidde skattefrij theris liiffs thiid, samledis the wore thiennere, skibsfolck och andre, som leffue aff theris besoldinge och ingen besynderlige nering, handel eller kiøbmandschaff bruge, enthen mett øel at sellige wden huse til forprang eller i andre maade yder-

I s.439

mere end thiill theris huses vphold, skulle och were frij effther gammel sedwanne, her effther forskrefne borgemester, raadmend och menige borgere wdj Kiøpnehaflfnn thennom skulle haffue at rette. Giffuit paa wort jagthus Auensøe thenn vij dag octobris aar etc. mdlxvij. Vnder wort signet.

Friderich.

Kongens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet.

I s.440

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 18:45:39 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top