eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.313

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 437-438
Nummer: 313


<-Forrige . Indhold . Næste->

313.

29 Avg. 1567.

Skjøde til Kansler Johan Friis paa et Stræde mellem Kannikestræde og Skidenstræde.

Wy borgermestere och raadmennd vdj Kiøbennhaffnn giøre alle witterligt och kiendis met thette wortt obne breff, att wy paa Kiøbennhaffnns stads wegne haffue sold, schiøt och affhennd och nu mett thette wort obne breff sellier, schøder och aldelis affhennder frann Kiøbennhaffnns stad och till erlig oc welbyrdig Jahann Friiss till Heslagger, Kon. Maits. canntzler, och alle hanns arffuinge enn Kiøbenhaffnns stadtzs jord oc grund oc egendom, som tilforn war ett strede, liggenndis her samestedtz y wor Frue sogenn vdj Cannicke strede nest westenn vp til forskrefne Jahann Frissis egen gaard oc jord och østenh nest vp till enn Vniuersitetens jord och gaard, som mester Hanns Zarseridis nu vdj boer, som strecker seg bredenn paa thennd sønnder ende vd till Cannickestrede aff øster oc vdj wester er otte alne, lenngdenn paa thennd østre side vp emod forskrefne Johann Frisis egenn gaard aff sønder och vdj nør er halffemtesindtztyffue otte alne ett quarter, lenngden paa thennd wester side aff sønder oc vdj nør er ett hundrid halffierdie alne ett halff quarter, bredenn paa thennd nør ende vd til Schidenstrede aff øster och wdj wester er otte alne, huilckenn forskrefne jord, grund och egendom vdi forskrefne lengde oc brede vp oc neder, som thennd nu forfundenn er, forskrefne Jahann Friss oc alle hanns arffuinge schulle haffue, nyde,

I s.437

bruge oc beholle for euindelige eiie oc egendom. Och kiendis wij osv. Thi bepligte wy oss och wore effterkommere borgermestere och raadmend y Kiøbennhaffnn paa Kiøbenhaffnns stadtz wegne att fry, frelse, hiemle och fuldkommeligenn tilstaa forskrefne Jahan Friiss oc hanns arffuinge forskrefne jord, grund och egendom for huer mandtz tiltall, som ther paa kand talle mett rette y noger maade.

Af Magistratens Vedtægtsbog i Raadstuearkivet Bl. 52-53. Som Overskrift staar: Anno 1567 thennd 29 dag augustij tha bleff erlig och welbyrdig Johan Friis till Heslagger, canntzler, vdj hanns lyffs tid beuilligett ett byes strede, som er løbenndis aff Cannickestrede och hennemod Schidenstrede Sidenn forhandlitt hannd mett borgermester och raad, atthe vnte hanem thett till egendom, och gaff hannd ther for ijc enckede daller. l Orig. haves Joh. Frises Gjenbrev af samme Dag, at efter hans Død skulle hans Arvinger igjen udlægge samme Stræde til Stadens Gavn og Bedste, hvis ikke han eller de anderledes kunde forhandle det.

I s.438

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 18:43:55 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top