eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.309

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 434-435
Nummer: 309


<-Forrige . Indhold . Næste->

309.

15 Marts 1564.

Fredrik II byder at frede Nikolaj Kirkegaard.

Wy Frederich thennd annden osv. giør alle witterligt, att wij ere komne vdi forfaringe, huorledis att ther holdis stor wskickelighed och misbrug mett kirckegaardenne vdi wor kiøbstedt Kiøpnehaffnn, och besynnderligen mett sanctj Nicolaj kierckegaardt, saa att ther

I s.434

nu offuer same kierckegaardt er lagt huer mandtz wey mett riiden, agen oc i anndre maade, thesligeste thømmer oc annden deel, ther hedenn leggis, huse sammen huggis, mett anndenn wtilbørlighed, wrenhedt, som paa slige steder wsømmelige er, thaa paa thett forskrefne sanctj Nicolaj kirckegaardt saa well som anndre christenne menniskers huilesteder maa bliffue holdne i slige acht oc werdighedt, effter som thennd till forordinerit er, wille wij hermett aluerligenn forbudit haffue alle, ehuem the helst ere eller were kunde, jnnden byes eller vdenn, borgere eller annder, nogen hanteringe att haffue paa forskrefne sanctj Nicolaj kirckegaardt enthenn mett thømmer att op legge, huse att samen hugge eller vdi nogre annder maade, bedendes och biudenndis kircke wergerne till sanctj Nicolaj kircke, the som nu ere eller her effther komendes worder, attj rette etther effter strax mett thet allerførste att jnndtage forskrefne kirckegaardt wdi sin lenge oc brede, som thennd mett rette bør att were, och thennd jnndhegne och ther fore giørrer nøttørfftige røste och portte, saa att swin oc fee maa vdeluckes och ingen age- eller riide wey ther offuer bliffuer, att kirckegaarden kand holdis reen och wbesmittitt. Fordrister seg nogenn till her emod effther thenne dag enndten att wplegge thømmer, eller oc lade samen hugge huse paa forskrefne sanctj Nicolaj kirckegaardt, tha skulle the haffue forbruth aldt thømmerit, halffdelen till osz och annden halffdelen till kirckenn. Finndis och kirckewergerne her wdindenn forsømmeliig och icke inndhegner kirckegaarden mett portte oc røste och forskaffer thet saa, att then hollis reen eller och seer egennem fingre mett nogenn, som ther haffuer nogenn hannteringe, emod thette wortt breff, thaa skulle the therfor liide tilltale oc stande till rette. Giffuit paa wortt slott Kiøpnnehaffnn thennd xv dag martij aar mdlxiiij vnnder wortt siignedth.

Udkast paa Papir i Geh. Ark.

I s.435

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 18:41:10 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top