eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.305

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 430
Nummer: 305


<-Forrige . Indhold . Næste->

305.

30 Avg. 1559.

Fredrik II tager Staden i sin Værn og stadfæster dens Privilegier.

Wij Frederich thenn Anndenn osv. giøre alle witterligtt, att wij haffue aff wor synnderlig gunnst oc naade tagett, annammett och vnndfanngett och nu mett thette wortt obnne bræff tage, annamme och vndfannge wor kiøbsted Kiøbennhaffnn metth borgmestere, raadmennd och mennige borgere ther sammestedts vdindenn wor konninglig hegenn, wernn, freed och beskiermelse, besynnerligenn att wille beskiermme, forsware och foredagtinnge tiill alle rette. Sammeledis haffue wij aff samme gunnst och naade fuldbyrd, sammbtøcktt och stadfest och nu mett thette wortt obnne breff fuldbyrde, sambtycke och stadfeste alle thee frijheder och prewilegier, somm thennomm aff wore forefedre framfarnne konninger vdj Danniarck naadeligenn vnnt och giffuenne ære, weed theris fulde magtt att bliffue wed alle theris ord, punncter och article, somm thee vdj alle maade vdwiser och inndeholder. Forebiudenndis ther fore alle, ehwo the heldst ere eller were kunnde, serdelis wore fogeder, embitzmennd och alle anndre forskrefne wor kiøbsted Kiøbennhaffnn mett borgmester, raadmennd och mennige borgere ther sammestedtzs her emod paa theris frijheder och prewilegier, effter somm foreschreffwitt staar, att hinndre eller vdj nogre maade forfanng att giøre, wnnder wortt hyldeste och naade. Giffwett paa wortth slotth Kiøbennhaffnn thenn xxx dag augusti aar mdlix wnnder wortth signnetth.

Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Kongens Segl hænger under.

I s.430

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 18:35:41 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top