eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.299

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 426-427
Nummer: 299


<-Forrige . Indhold . Næste->

299.

15 Jan. 1556.

Christian III paabyder Indrettelse af et Gjældsfængsel.

Wij Christiann thenn thredie osv. giøre alle wittherligt, at eptherthij mangfoldige klagemoell haffuer werit for oss, huorledis at mange jndlendische oc vdlendische her wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffnn wnderstaa thennom at kiøbe oc handle, laane och borge oc icke agte om at betalle, endog the ere foruunden mett retten, oc mange ther fore kommer vdj stor skade for, at the icke kunde komme tiill theris

I s.426

betalling, tha paa thet at ingen her epther wdj saa maade skulle bliffue bedragit och at huer motte bekomme hues hannom bør met rette, haffue wij befallit oss elskelige borgemestere och raadmend her samestedz at skulle lade forordinere her vdj byenn itt bequemt verelse mett skorsten oc anden bequemhett, oc nar nogen bliffuer tiltallit for gield, tha skulle the legge thennom, som skyldig er, dag oc tiid fore at betalle, oc ther som hand icke betalier eller oc stiller nøgagtiige wissenn oc loffuenn for same gield thiill then thiid oc termin hannom forlaugt bliffuer, tha skall forskrefne borgemestere, raadmend och byefogiit were pligtig at lade indsette hannom vdj forskrefne fengsell, om hans vederpart thet aff hannom begierindis er, oc hand ther at bliffue besiddendis tiill saa lenge hand stiller then tiill fredz, som hannom haffuer ladet sette, oc emeden oc ald then stund hand ther siddendis bliffuer, skall thenn, som hannom lader indsette, huer dag giffue hannom tiill wnderholling en danske huid oc icke mere, och ther som then ther indsatt bliffuer døer vdj fengslett eller vdj andre mode kommer noget at, tha skall thenn, hannom lader indsette, jngenn tiltall lide ther fore. Giffuit paa wort slott Kiøpnehaffnn thenn 15 dag januarij aar etc. mdlvj. Wnder wortt signett.

Christian.

Kongens Segl hænger under. Udenpaa: om Sueltte kielderen. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Tidligere trykt i Krag og Stephanius Christian III's Historie ved Sandvig II. 519-20.

I s.427

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 18:30:54 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top