eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.293

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 422-423
Nummer: 293


<-Forrige . Indhold . Næste->

293.

1548.

Overenskomst mellem Kirkeværgerne ved Kjøbenhavns tre Sognekirker i Forbindelse med Professorerne om det Forhold, efter hvilket enhver af Kirkerne skal bidrage til Frue Latinskoles og den nye Kirkegaards Vedligeholdelse.

Anno M. D. XLViij waare vij effterschreffne mend forsamlede vdi borgemesters Peder Jensøns stuffue her vdi Kiøbenhaffn, at beraadslae om dend nye Kirchegaards och Scholens bygningh och forbedringh. Først aff wor Fruis Sogn D. Christiernus Morsingh, M. Niels Hemmingsen, Her Søffren Succentor och Oluff Tygesen, kircheuerger. Och aff hellig Giestis Sogn Peder Jensøn, borgemester, och Jens Martensen, kircheuerger. Och aff S. Nicolaj Sogn Jesper Alsing, raadmand, och Niels Læstemager, kircheuerger. Och da bleff eendrechteligen saa beuilget, besluttet oeh sambtyckt, att naar som nødtørfftighed kreffuer, at der schall effter denne dagh byggis och forbedris nogit enten paa dend Nye Kirchegaard, som er indtagit her udenfor byen aff Kongl. Maytts befaling till christen menisches liigs begraffuelse, eller och naar behoeff giøres att bygge och forbedre nogit paa dend allmindelige Schole paa wor Frue Kirchegaard, eller paa dend gaard eller boed och huse, som ligger til Scholens thieneste, da schall alle iij Kircherne dertil hielpe vdaff Kirchens rente vdi saa maade, at naar summen er taxerit paa huis bygning och bekostningh, som da giort [er] paa dend eller paa denne thiid, da schall wor Frue Kirche dertil legge, at betalle dend omkost med, vdaff huer hundrit marckis bekostningh xlj marc, aff hellig

I s.422

Giestis Kirche aff huer hundrit marc xxxv, oc aff S. Nicolaj Kirche xxiiij marc. Denne forschreffne schich og beuilningh schall saa holdis aff os och alle wore effterkommere, kircheuerger vdi Kiøbenhaffn om dend ny Kirchegaard och dend Capelle, och om dend Allmindeiige Schole, och disligiste med dend gaard, boed och huuse, som forschreffuet staar.

Efter en Vidisse af 11 Jan. 1569 i Raadstuearkivet (Nr. 321). Tidligere trykt i Rørdams Aktst. og Breve til Univ. Hist. S. 136.

I s.423

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 18:22:43 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top