eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.289

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 407-408
Nummer: 289


<-Forrige . Indhold . Næste->

289.

25 April 1547.

Skjøde paa en Grund ved Klare (Kloster).

Wy eptherschreffne Jesper Olssen, byfoget y Kiøpnehaffnn, Rasmus Nielssen, Mattis Claussen, raadtmendt, Hans Jenssen, bye-

I s.407

schriffuer, och Lauris Hanssen, borger y samme stædt, giøre alle wittherligt met thette worth opne breff, ath aar epther gudts byrdtt mdxlvij mandagen nest epther søndagenn misericordias domini paa Kiøpnehaffnn bytitig wor skicketh fore oss ock mange danemendt, menige borgere och almuge, som thend dag ting søgte, erlig oc welfornumstig mandt Pouel Hansen, borgemester y forskrefne Kiøpnehaffnn, Jehanne Albret van Gocks eptherleffuerskes fuldtmyndige wærge, huilken forskrefne Johanne och her y dag selff personlig tilstæde wor, oc hun paa forschreffne Pouel Hanssens høgre arm holte och handt epther hindes beffaling wdj lougligt tings liudt skøthe tran hinde oc alle hindes arffuinge till hindes kiære søn beskedenn mandt Johan Gock, borger y Malmø, oc alle hans arffuinge en hindes jordt oc grundt liggendes wedt Clare sønden fore Lauris Mwllyæs raadtmandz haffwe och norden nest op till forskrefne Jehanne Albretz boder østen fore gaden oc westen fore stadz woldt, thendt at haffue, nyde, bruge och beholde till ewerdelige eye eye skullendes met all forskrefne jords oc grunds retthe tilliggelsse, som er met lengdt oc bredt epther thet købe breffs liudelsse, som ther paa tilfornn giffuit oc giorth er, inthet wnden tageth y noger maade. Her paa beddes forskrefne Johan Goch eth wwildigt tings witne. Tha wdtmeltes aff fogeden thesse eptherskrefne xij danemendt, som ere Mattis Lyckessen, mester Lauris Bysszestøber, Oluff Christiernsen, screder, Clemmeth Perssen, Lauris Krage, Niels Persen bagere, Per Michelssen, Søffren Bygh, Jacob Perlestecker, Hans Folmersen, Jens Raffnn oc Oluff Hammer, huilke ibrskrefne xij dane mendt wdtginge aff forskrefne ting wdj beraadt oc igen indkomme inden fire tings stocke well beraadde osv.

5 Segl hænge under. Udenpaa: Skødebreff paa then haffue weed Clare som(?) Johann Gock tag aff syn moder. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.408

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 17 22:12:14 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top