eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.288

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 406-407
Nummer: 288


<-Forrige . Indhold . Næste->

288.

6 Maj 1546.

Skjøde paa Vingaarden.

Wii effterschreffne Eskild Gøye tiill Gundersløffholm, Albricht Gøye tiill Claxholm, brødre, Børge Trolle, lensmandt tiill Ahuss, paa myn høstrues Pernelle Gøyes, Herloff Trolle lensmandt tiill Ørekrogenn, paa myn høstrues Birgitthe Gøyes, oc Peder Oxe tiill Giisle-

I s.406

feld paa myn eigen oc met søskindes wegne effther wor saliige moder fru Metthe Gøyes, giøre alle witterliigt oc kiendes met thette wort obne breff, at wii met wor frii williig oc welberaad hug haffuer sold, skiøtt oc vpladet oc nw met thette wort obne breff sæliiger, skiøder, vplader oc nw straxt fra oss oc wore arffuinge affhender tiill erliig welburdiig mandt oc strengge ridder her Maurits Olssen tiill Bolderop, wor kiere schwoger, oc hans arffuinge for ewiig eigendom en wore gaarde oc grund liggendes vdi Kiøffnehaffn, som kaldes Wingaardenn (oc kaltes førre her Bendixes gaard), som oss aff rett arff effther wor saliige fader, høstruers fader oc moderfader her Mogens Gøye, desliigest for kiøb vdaff wore seersøskinde oc met arffuiage Christopher Gøye tiill Antzbierg, Falck Gøye tiill Skierssøø, brødre, Otthe Gyldenstiernn, lensmand tiill Bygholm paa syn høstrues Heluig Gøyes, Jost Høøg tiill Wang paa syn høstrues Metthe Gøyes oc Eskild Gøye forbeneffndt paa syn søsters jomfru Yde Gøyes weigne tiillkomen er, oc strecker sig vdi syn lenge oc brede paa thend søndre siide jnd paa thet lidet stræde, som løber fra sancti Nicolai kirckegaard fra thet østerhiørne aff thend gamell mantellmwr oc jnd tiill Anne Per Willatzssens effterleuerskes boeder oc jord paa thend westre siide wedtager, szaa nør paa jndtiill kongens the lange boeder theris jordsmon wedtager, szaa øster paa langs forskrefne kongens boeders jord oc jnd tiill thend grøfft wedtager, som ganger emellom thet stræde hoss mwren oc wolden, szaa sønder paa igien langs at thet hawgierde jnden forskrefne grøfft jnd tiill thet sønderste oc østerste hiørne aff thend gamell mantellmwr tiill gaarden igien wedtager, huileken forskrefne gaard oc grund met alld syn eigendom vdi lenge oc brede, som thend nw forfunden er oc wor saliige fader forskrefne her Mogens Gøye thend seneste vdi wære oc hand haffuer haffd, met thend jord oc stald nest sønden for samme gaardt, som forskrefne wor saliige fader tiill skiifftte sig aff fru Anne her Jahann Wrne ridders effterleuerske, som hører tiill same gaard osv. Claxholm torsdagen nest effther helliig korssdag inuentionis, som war thend siette dag may maanet aar effther Christj wor herres fødzsels dag twsinde femhundritt fyretywge paa thet siette.

Af Seglene fattes Nr. 2. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.407

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 17 22:11:17 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top