eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.286

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 404-406
Nummer: 286


<-Forrige . Indhold . Næste->

286.

6 Maj 1546.

Skjøde paa Vingaarden, Sigbrits Gaard, en Gaard i Kjødmangerstræde og en Gaard i Studiestræde.

Wii effterschreffne Cristopher Gøye tiill Antzsberg, Falck Gøye tiill Skierssøø, brødre, Otthe Gyllenstiernn lensmandt tiill Bygholm, paa myn høstrues Helwiig Gøyes, Jost Høøg tiill Wang paa myn høstrues Metthe Gøyes oc Eskild Gøye tiill Gundersløffholm paa myn søsters Ydhe Gøyes weigne, giøre alle witterlliigt oc kiendes met thette wort obne breff, at wii met wore frii williig oc welberaad hwg haffuer sold, skiøtt oc vpladt oc nw met wort obne breff sæliiger, skiøder, vplader oc nw straxt fra oss oc wore arffuinge affhender tiill

I s.404

erliig welburdiig strengge ridder oc gode mendt Eskild Gøye tiill Gundersløffholm, Albricht Gøye tiill Claxholm, Børge Trolle, lensmandt tiil Ahuss, paa syn høstrues Pernelle Gøyes, her Maurits Oluffsen tiill Bollerop, ridder, paa syn høstrues Elyne Gøyes, Herloff Trolle, lensmandt tiill Ørekrogenn, paa syn høstrues Birgitthe Gøyes, oc Peder Oxe tiill Giislefeld paa syn eigen oc met søstindes weigne, wor kiere brødre, swogre oc metarffuinge oc theris arffuinge alle the arffueloder oc anpart, rett oc rettiighedt, som oss aff rett arff er tiill faldenn effter alles wore saliige oc affgangne fader oc høstruers fader her Mogens Gøye vdi alle the kiøbstedegaarde oc godzs, bøgget oc øde, ehwor heldst the findes heller neffnes kandt vdi alld Danmarcks riige (vdentaget wore arffueloder oc anpart vdi thend øde gaard i Aarhus paa Skolegaden, som wii haffuer skiøtt oc forladt jnd tiill welburdiig qwinde fru Margrette Erick Banners wor kiere frencke oc søster), som er først vdi Kiøffnehaffnn en gaard kaldes Wingaardenn, som førre kalttes her Bendixes gaard, som forschreffne wor saliige fader skiifftte oc kiøffte sig tiill aff her Jahann Randzow, oc thend jord oc stald nest sønden tiill forskrefne gaardt, som hører tiill same gaard, som hand oc skifftte sigh tiill aff fru Anne, her Jahann Wrnes ridders effterleuerske. Item en anden gaard oc grund i Kiøffnehaffn kaldes Sziibrichts gaard, met the two boeder, ther hører tiill same gaardt, som ligger emellom gaarden oc thend sønderste oc østerste Helliiggeisthus kirckegaardzs røst. Item en gaard oc grund ibidem liggendes i Kiødmangere stredet paa thend westre siide, som mesther Hans Wenckes børn oc Fransciscus Spanier haffde vdi leye. Item en gaard oc grund ibidem liggendes i Studium strædet, her Jeb Succentor haffde. Item en øde jord i Roskilde. Item en gaardt i Nestued met it steenhuss oc en øde jord sammesteds. Item en gaard i Skielskøør. Item en gaard i Korssøør, Per Hindzse iboer. Item en gaard i Calundborg. Item en gaard i Nyborg met thend jord, koning Frederick saliig ihwkomelse gaff wor fader ther tiill. Item en gaard i Nibe oc en øde jord. Item nogen gaarde, boeder oc øde jorde i Aalburg. Item nogen gaarde oc jorde vdi Saxkiøping, huilcke forskrefne gaarde oc godzs, bøgd oc wbøgget, met theris grund oc eygendom, som ther nw tiilligger oc forskrefne wor saliighe fader thennom friieste vdi hand oc wære haffuer haffd, forskrefne wore kiere brødre, swogre oc met arffuinge Eskild Gøye, Albricht Gøye, Børge Trolle, her Mourits Oluffsen oc Peder Oxe paa syn eigen oc syne met søskindes wegne oc theris arffuinge skall haffue, nywde, bruge oc beholde for ewiig eygendom osv. vdi saa made, at forskrefne wore kiere brødre, swogre

I s.405

oc met arffuinge fru Mettes børn haffuer for same wore arffueloder oc anpart vdi allt forskrefne kiøbstede godzs affkorttet oc affquited met oss halff andet twsinde jochimsdaler osv. . . . Giiffuit oc schreffuit er paa Claxholm torsdagen nest effther helliig kors dag jnuentionis, som war thend siette dag maymaanet, aar effther Cristhj wor herres fødzsels dag twsinde femhundrit fyretywge paa thet slette. Yde Gøy medt myn egen hand.

5 Segl hænge under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.406

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 17 22:08:54 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top