eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.276

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 397-398
Nummer: 276


<-Forrige . Indhold . Næste->

276.

20 Nov. 1540.

Kort Berman skjøder til Raadmand Christjern Eskilsen en Strandbod sønden op til Vejerhuset.

Jeg Koert Beermandt, borger i Kiøpnehaffnn, giør alle wittherligt oc kiendes, at jeg met myn kiære husfrues Marine Ericks dotters gode willie oc sambtycke haffuer soldt, skøth oc affhendt oc nu met thette myt opne breff selger, skøder oc affhender fran meg, myn husfrue Marine oc fran begges wore arffuinge till erlig oc welfornumstig mandt Christiern Eskeissen, raadtmandt i forskrefne Kiøpnehaffnn, oc till alle hans arffuinge en myn strandt boedt met huss, iordt oc grundt, liggendes sønden op till Weygerhuszet, østen nest op tiill thend lille jordt oc gangh, som forskrefne Christiern Eskelssen kiøpte aff Kiøpnehaffnn stadt, och westen nest op till Lauris Mwlles strandt boedt wdi Helliggesthuss sogen her samme stædtz, oc er samme boedt met huss, iordt oc grundt wdj synn rette lenge paa thend søndre side neddre wedt iorden wdt till stranden nie alne minde ith fingers breth, jtem lengden paa thend nørre side op till Weyger huszet emellom bodhe gafflene offuen paa thet middelste lofft aff Øster oc i wester er tolff alne minde two fingers breth, breden paa thend østre ænde inden fore bode weggenne er       1), breden paa thend westre ænde aff sønder oc i nør er tolff alne minde eth fingers breth. Thend at haffue, nyde, bruge och beholde fore seg ock syne arffuinge till ewerdelige eye eye skullendes inet all forskrefne boedtz oc grundz rette begrepning op oc nedder i lenge oc brede, som hun nu bygdt och forfunden er, jnthet wndentaget i noger maade, oc kiendes jeg meg oc myn husfrue Marine Ericks dotther

__________

1) Her staar Rum aabent til et Par Ord.

I s.397

athaffue anammit, opboret oc fanget ther fore fuldt wærdt, guldt, sølff oc penninge till gode rede epther begges wor nøyge, saa wy tacke forskrefne Christiern Eskelssen for goedt oc redt bettaling i alle maade, oc ther met kiendes wy oss oc wore arffuinge jngen deell, parth, laadt eller rettighedt athaffue wdj eller till forskrefne boedt epther thenne dag wdj noger maade, oc beplicte wy oss oc wore arffuinge at fry, hemble oc tilstaa forskrefne Christiern Eskelssen oc hans arffuinge forskrefne boedt, iord oc grundt fore huer mandz tiltale, som ther paa kandt thale met rette, och ther som, thet gudt forbiude, at samme boedt, iordt eller grundt bliffuer eller worder forskrefne Christiern Eskelssen eller hans arffuinge met kyrcke loug, landz loug eller met nogen anden reth gang fore wor hemmels brøst skyldt affwunden, tha beplicte wy oss oc wore arffuinge at wederlegge forskrefne Christiern Eskelssen oc hans arffuinge saa goedt en boedt, iordt oc eyeng(!) her i Kiøpnehaffnn inden sex wger ther nest epther oc holde forskrefne Christiern Eskelssen oc hans arffuinge wden all skade i alle maade. Tiill huess ydermere witnesbyrdt oc fastere forwaring, at saa i sandhed er oc saa fast oc wryggeligen holdes skall i alle maade, som forscreffuet staar, haffuer ieg met willie oc widskaff hengdt myth jndsegell met myn kiere søns Niels Beermandz indsegell nedden for thette myt opne breff, kærligen tilbedendes erlige oc fornumstige mendt Søffrin Poske oc Oluff Christiernssen, borgere i forskrefne Kiøpnehaffnn, at the och met meg thette myt opne breff besegle wille. Giffuit och schreffuit i Kiøpnehaffnn wor Frue affthenn presentationis aar effther gudts byrdt tusind fem hundreth fyrretywge.

Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. 4 Segl hænge under.

I s.398

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 16 19:24:09 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top