eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.273

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 395-396
Nummer: 273


<-Forrige . Indhold . Næste->

273.

7 Maj 1539.

Et Stykke af Serrislev Mark henlægges til Borgemestres og Raads Løn,

Aar mdxxxix ottensdagen nest effter søndagen cantate waare thesse efftherschrefne danemendt opkaldne paa Kiøpenhaffnn raadthus aff burgemestere oc raadt fore merckelige ærinde skyldt, som staden anrørendes wor, oc besynderligen om thend ny graff oc rundell, som wden fore Klare rundeell giøres skulde, huilket the alle sammen bewilgeth oc sambtyckte etc. Oc tha eblant andre werffue oc ærende bleff thenum foregiffuit aff burgemestere och raadt om then ager oc engh wdj Sierritzløff marck, huilken som nogen tidt tilforne laa till Kiøpenhaffnn raadtstwe oc till the erlige mend, som saade vdj raadit, dog met raademesternes oc menighedts mendt willie oc sambtycke. Och tha wigte burgemestere oc raadt aff raadtstwen oc ind i kammereth thend stund, at the toghe theres beraadt, oc ther the igen indkomme, gaffue the forschrefne burgemestere oc raadt ther paa saa fore ændelig swar, at efftherthij at samme Siæritzløff marck 1) nogen tidt tilforne haffde leyget till Kiøpenhaffnns raadtstwe, som Lauris Nielsen oc Per Smet i dag tilkiende gaffue, tha wilde the thet oc gierne indgaa och sambtycke, at samme marck, ager oc engh skall nu effter thenne dag till euig tidt ligge till burgemestere oc raadt i Kiøpenhaffnn och theres epterkomere, dog met saa skiell, at the selffue skulle lade indheygne samme eng, Kiøpenhaffns burgere wden all beswæring i alle raaade, oc nar nogen aff raadeth dødt(!) oc affganger, tha skall hans husfrue haffue wederlag fore hues hendes døde hosbonde haffde bekaastet paa samme Siærritsløff marck enthen met dige eller i andre maade.

__________

1) i.e.: samme Del af Serrislev Mark.

I s.395

Østre rodermoll: Skipper lesper. Jacob Perlestecker. Per Olsen. Hans Kock. Strand rodermoll: Hermen Struckmandt. Hinrick Trwmmeslar. Anders Lauritssen. Jørgen Baghere. Per Matsen bagere. Hans Boessen. Twe Bryggere. Snaris rodermoll: Per Mogensen. Jens Broleggere. Wnge Lass Krage. Westre: Hans Tryne. Skipper Søffrin. Mester Fadder. Oluff Grydestøber. Nørre: Niels Clausen. Hans Folmerssen. Oluff Folmersen. Per Sielandzfar smet. Rasmus Bagere. Klædeboderne: Søffrin Poske. Lauris Nielsen. Hans Pedersen skomagere. Hans Persen. Per Iude skomager. Hans Kupper. Walther Symensen. Kiødmanger rodermoll: Per Smet bryggere. Niels Hammer. Hermen Dytmer. Per Michelsen. Frimandz: Oluff Buntmager. Niels Lestemager. Michell Kellere. Heyne Komerfoeldt. Rasmus Skrædere.

Indført i »Magistratens Vedtægtsbog« Bl. 173, i Raadstuearkivet.

I s.396

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 18 23:20:01 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top