eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.271

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 393-394
Nummer: 271


<-Forrige . Indhold . Næste->

271.

19 Okt. 1537.

Christian III stadfæster Stadens Privilegier.

Wij Christiann mett gudts naade Danmarcks, Norges, Wendis och Gottis konning, hertug vdj Sleswiig, Holstenn, Stormarn och Ditmerskenn, greffue vdj Oldenborg och Delmenhorst, giør alle wittherligtt, att wij aff wor sønnerlig gunst och naade haffue thagett, anammett och vnfangett och nu mett thette wortt obnne breff thage, anamme och vnfange wore vndersatte, oss elskelige borgemesthere, raadmend och menige borgere vdj wor kiøpsted Kiøpnehaffnn, thennom, theris hustruer, børnn, hionn, tienere, godtz, rørendes och vrørendes, ehuad thet helst er eller were kand, ingtett vndertagett vdj nogre maade, och menige Kiøpnehaffnns by met alle thetz jnbyggere vdinnen wor koninglig hegenn, wern, friid och beskermelsze, besønnerligen att wille forsware, beskydde, beskerme och fordattinge tiill alle rette. Sammeledes haffue wij aff samme gunst och naade fuldbyrdt, sambtyckt och stadfest och nu met thette wortt obnne breff fulbyrde, sambtycke och stadfeste alle the naader, friiheigder och preuilegier, som forskrefne Kiøpnehaffnns by och thetz jndbyggere aff wore forfædre, framfarne koninger vdj Danmarck, naadeligeh vndtte och giiffne ere, wiid theris fuldmagtt att bliiffue wiid alle theris ord,, punctther och artickler, som the jndholler och vduiiser, dog saa att

I s.393

nar vij wiidere ere kompne vdj riigens forfarendhed och ther tha findis nogle artickler vdj samme theris preuilegier och friiheigder, som ere oss eller andre wore vndersatte her vdj riigett beswerlig, tha wille wij haffue fuldmagtt tiill samme preuilegier att forandre och remediere, effther som the kunde were oss och riigett och andre wore vndersatte here samme stedtz tiill gaffnn, beste och bestand. Thij forbiude wij alle, ehuo the helst ere eller were kunde, serdelis wore fogedder, embitzmend och alle andre forskrefne wore kiere vndersatte, borgemestere, raadmend och menige borgere vdj forskrefne Kiøpnehaffn here emod paa personer, theres hustruer, børnn, hionn, tienere, godtz, rørendes och vrørendes, jngtett vndertagett, och paa forskrefne theres friiheigder, naader och preuilegier, effther som forscreffuitt staar, att hindre, hindre lade, møye, platze, vmage eller vdj noger maade forfang att giøre, vnder wor koninglig heffnn och wrede. Giiffuitt paa wortt slott Kiøpnehaffnn fredagen nest sanctj Luce euangeliste dag, aar etc. thusinde femhundrett trediuge paa thett siwende. Vnder wortt secrett.

De mandato proprio regie maiestatis.

Ja. Friiss.

Seglet hænger under. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Tidligere trykt i Krags og Stephanii Christ. Ill.s Hist II, 318-319.

I s.394

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 18 23:15:23 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top