eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.256

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 378-379
Nummer: 256


<-Forrige . Indhold . Næste->

256.

18 Dec. 1530.

Fredrik I stadfæster et Mageskifte, hvorved Staden faar Degnens Have og Degnen i Kapitlet en Jord ved Rosbæks Mølle.

Wii Frederick met gutzs naade Danmarcks, Wendis och Gottis koning, vdtualdt konning till Norge, hertug vdi Slesuiig, Holstten, Stormarn och Dittmersken, greffue vdi Oldenburg och Delmenhorst, gøre alle wittherligt, att oss elskelige mester Claus Gørtzse woer canceller och degen vdi Køpenhaffn haffuer nu met woer willig och sambtycke giordt itth wenligt och kerligtt mageskiiffthe met oss elskelige burgimesttere, raadmendt och menighedt vdi woer stadt Køpnnehaffn vdi saa maade, at forskrefne burgimestere, raadt och menighedt vdi forskrefne Køpnnehaffn och theris eptherkomere schulle haffue, nyde, bruge och beholde till Køpnnehaffn stadt till euiig tiidt en hawe, som kalldis Degenns hawe, som ligger mitt vdi theris marck, vdi sin lenge och breede, som thendt nu forfunden er, och heer till leiget och hørdt haffuer till woer och kronens forlening degendommet vdi Køpnehaffn, och ther emodt schall forskrefne oss elskelige mester Claus Gørtzse och hannss eptherkomere degene vdi Køpnnehaffn igenhaffue aff burgimestere, raadt och menighedt vdi Køpnnehaffns stadt en iordt liggendes endelangs vdtmet strandenn fran Rosbecks mølles fang, som nu indthegnet er till møllen, och indtill Serritzsløff diighe och tuertt offuer fran strandbackenn och indtill thett gamble diighe, som och nu indiiget er, met huess jordt, torn och kratt ther fore inden er, vdi sin lenge och breede, atthaffue, nyde, bruge och beholde till forskrefne degendom till euiig tiidt for euindelig eigendom, huilcket mageskiiffthe wii aff woer sunderlig gunstt och naade haffue fuldtbiurdtt, sambtyekt och stadtfestt och nu met thette wortt opne breff fuldbiurde, sambtycke och stadtfestte wedt sin fulde magt atbliffue wedt allde sine ordt och article epther the mageskiifftte breffuis Hudelse, som ther paa giorde ere, wdtuiise och indeholde. Giffuit paa wortt slott Gottorpp søndagenn nestt epther sancte Lucie virginis dag, aar etc. mdxxx vnder wort signet.

Ad mandatum regie maiestatis proprium.

Seglet hænger under. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Klavs Gjordsens Skjødebrev af 3 Dec. 1530 er efter Orig. i Raadstuearkivet trykt i Tillæget til Rørdams

I s.378

Kbnh. Kirker og Klostre S. 191-92. En Stadfæstelse paa Perg. med vedhængende Segl af Joakim Rønnov, udvalgt Biskop i Roskilde, datum in curia nostra Roschildensi die beati Georgij martiris anno domini mdxxxj (23 April 1531) findes ogsaa i Raadstuearkivet.

I s.379

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 31 19:17:13 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top