eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.255

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 377-378
Nummer: 255


<-Forrige . Indhold . Næste->

255.

2 Juni 1530.

Borgemestre og Raad søge om et Laan af Frue Kirke til Stadens Befæstning.

Wy borgemestere oc raadmendt, menige borgere oc ingbyggere i Kiøbnehaffn giøre alle vitterliigt oc kienness mett thette vortt obne breff, att wij haffue vdskickett vore fuldmectige, som ære Per Jørgenssen, Anderss Halagher, Ambrosius Bogebinder, borgemestere, Thomess Meinriiss, Oluff Skriffuere, Kortt Beermandt, Anders Haagensen, Cristiern Skomagere oc mester Clawss, raadmendt oc borgere her sammestedtz, till verduge herre mett gudt her Joachim Rønow vdwoldt biscop till Roschilde att handle mett hanss nade om nogetth sølff till ett kiærliictt lon aff vor Frue kircke her i staden then menige fattige almwe Købnehaffns ingbyggere till vndtsettning i vor store nødt oc trangh att bygge, befeste oc opholle stadzenss mwre oc volde mett, stoormectiste hogborne første her Fredriigh mett gudtz nade etc., vor alder kiereste nadigste herre, Danmarcks riiges raadt, menige adell oc indbyggere till hielp, trøst oc bistandt, tha efftter thij hanss nade efftter sodan vor begiære then meniige Kiøbnehaffne indbyggere paa then tiidt till ledskelsse vden tynge oc beswaring haffuer mett siitt capitels her samestædts vilie oc samtycke vntt oc samtycktt oss paa menige stadts vegne sex hwndrett lodt sølff till ett kierliictt lon aff forskrefne vor Frue kirckes clenodie, thij bepliictte wij oss oc vore effter komere borgemestere, raadmendtt oc menige borgere oc ingbyggere i Kiøbnehaffn mett thette same vortt obne breff att vele oc sculle betale oc fornøye forskrefne vor Frue kircke her i staden forskrefne vjc lott sølff inden sex aar nw nest komendes vden alt hinderliist eller naamaning ther efftter i noger mode, oc skede thet saa, att her for inden kome nogen hinder oc tiltaell om forskrefne vjc lott sølff, som oss i goodt mening oc kerliictt lon lontt er aff forskrefne vor Frue kircke mett verduge herres her Joachim Rønowss oc capitels samtycke her i samestedt, tha bepliictte wij oss borgemestere, raadmendt, menige borgere oc indbyggere i Kiøbnehaffn att stande till stedæ, sware oc affverye huess skade, tiltaell ther fore komme kandt oc holle forskrefne verduge herres hanss nades capitell oc vor Frue kircke vden møde skadesløst i alle mode. Till yttermere viitnesbyrdtt oc fastere forwaring henge [wij] vortt stadts indseglæ nedenfor thette vortt obne breff mett nogle

I s.377

vore stadts embiitz indsegle, som ære bagere, guldsmeder, skredere, skomagere. Giffuett j Kiøbnehaffn torsdagen for pintzedag aar effter gudts byrdtt twssindhe ffemhwndretth trædiwffwe.

Udkast paa Papir i Geh. Ark. Orig. sammesteds med 4 Segl under. Trykt i Uddrag i Lassens Aktstykker S. 90-91.

I s.378

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 31 19:15:46 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top